Quyết định 07/2014/QĐ-UBND

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND quy định mức sửa chữa nhà ở cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND sửa chữa nhà ở người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn Bà Rịa Vũng Tàu đã được thay thế bởi Quyết định 1413/QĐ-UBND 2019 bổ sung Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 06/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2014/QĐ-UBND sửa chữa nhà ở người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2014/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 07 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA NHÀ Ở CHO NGƯỜI CAO TUỔI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia người cao tuổi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ công văn số 700/HĐND-VHXH ngày 30/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nâng mức sửa chữa nhà ở cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 205/STC-HCVX ngày 21/01/2014.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức sửa chữa nhà ở cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 7.000.000 đồng/căn. Kinh phí thực hiện từ Chương trình hành động Quốc gia người cao tuổi được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm.

Điều 2. Thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước: Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh; Chủ tịch UBND các Huyện Thành phố. Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- VP Chính phủ, Website Chính phủ; ‘b/c’
- TTrực. Tỉnh ủy, TTrực, HĐND Tỉnh; ‘b/c’
- Chủ tịch và các PCT, UBND tỉnh;
- Các Ban thuộc HĐND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Đài Phát thanh- truyền hình Tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2014
Ngày hiệu lực17/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2014/QĐ-UBND sửa chữa nhà ở người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/2014/QĐ-UBND sửa chữa nhà ở người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýLê Thanh Dũng
        Ngày ban hành07/02/2014
        Ngày hiệu lực17/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/2014/QĐ-UBND sửa chữa nhà ở người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2014/QĐ-UBND sửa chữa nhà ở người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn Bà Rịa Vũng Tàu