Quyết định 07/2015/QĐ-UBND

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND về đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2015/QĐ-UBND đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giá được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 315/TTr-STNMT ngày 21/4/2015 ban hành đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đồng Nai (có đơn giá kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm căn cứ Quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đồng Nai, kịp thời báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 


ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN SẢN PHẨM KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015  của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Đồng

STT

Nội dung công việc

ĐVT

Chi phí lao động kỹ thuật

Chi phí lao động phổ thông

Chi phí dụng cụ

Chi phí vật liệu

Chi phí thiết bị

Chi phí năng lượng

Chi phí trực tiếp (A1)

Chi phí chung (nội nghiệp 15%; ngoại nghiệp 20%)

Đơn giá

sản phẩm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=4+5+6+7+8+9

11=10 x 20%; 15%

12=10+11

I

KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ

 

 

 

 

 

 

1

Công tác chuẩn bị

1.739.154

 

50.342

640.494

53.372

108.192

2.591.554

388.733

2.980.287

2

Điều tra, khoanh vẽ, lập bản đồ kết quả điều tra kiểm kê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Trường hợp sử dụng bản đồ địa chính

23.577.035

3.300.000

324.515

119.038

175.548

436.132

27.932.266

5.006.996

32.939.262

 -

Ngoại nghiệp

12.831.479

3.300.000

211.642

 

 

 

16.343.121

3.268.624

19.611.745

 -

Nội nghiệp

10.745.556

 

112.873

119.038

175.548

436.132

11.589.145

1.738.372

13.327.517

2.2

Trường hợp sử dụng bản đồ ảnh

27.049.504

4.100.000

356.966

119.038

193.102

479.745

32.298.355

5.858.501

38.156.856

 -

Ngoại nghiệp

15.942.140

4.100.000

232.806

 

 

 

20.274.947

4.054.989

24.329.936

 -

Nội nghiệp

11.107.363

 

124.160

119.038

193.102

479.745

12.023.408

1.803.511

13.826.920

2.3

Trường hợp sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất chu kỳ trước

30.133.140

4.800.000

389.418

119.038

210.657

523.358

36.175.611

6.612.239

42.787.850

 -

Ngoại nghiệp

18.663.969

4.800.000

253.971

 

 

 

23.717.940

4.743.588

28.461.528

 -

Nội nghiệp

11.469.171

 

135.447

119.038

210.657

523.358

12.457.671

1.868.651

14.326.322

3

Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Loai tỷ lệ 1/1.000

3.035.956

 

58.684

204.509

114.721

253.403

3.667.272

550.091

4.217.362

3.2

Loại tỷ lệ 1/2.000

3.397.763

 

61.644

204.509

125.217

276.207

4.065.340

609.801

4.675.141

3.3

Loại tỷ lệ 1/5.000

3.759.571

 

64.733

204.509

136.226

301.064

4.466.103

669.915

5.136.018

3.4

Loại tỷ lệ 1/10.000

4.302.283

 

67.972

204.509

148.510

328.164

5.051.438

757.716

5.809.154

4

Tổng hợp số liệu diện tích đất đai, lập hệ thống biểu kiểm kê đất đai; phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất; xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai; phục vụ kiểm tra nghiệm thu kết quả kiểm kê đất đai; in, sao, đóng gói, lưu trữ và giao nộp kết quả kiểm kê đất đai

10.379.413

 

289.800

636.930

215.319

495.558

12.017.021

1.802.553

13.819.574

II

KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

1

Công tác chuẩn bị

 

5.473.646

 

231.868

784.145

50.331

113.453

6.653.443

998.017

7.651.460

2

Tiếp nhận, kiểm tra thẩm định kết quả kiểm kê đất đai; tổng hợp số liệu kiểm kê diện tích đất đai; phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất

Huyện

21.059.154

 

569.968

709.625

441.449

1.163.547

23.943.743

3.591.561

27.535.304

3

Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Loại tỷ lệ 1/5.000

Huyện

19.781.438

 

464.114

211.529

424.063

1.105.880

21.987.023

3.298.053

25.285.077

 -

Loại tỷ lệ 1/10.000

Huyện

23.593.002

 

552.320

211.529

504.647

1.315.985

26.177.483

3.926.622

30.104.106

 -

Loại tỷ lệ 1/25.000

Huyện

27.805.784

 

657.279

211.529

600.534

1.566.024

30.841.149

4.626.172

35.467.322

4

Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, phục vụ kiểm tra nghiệm thu kết quả kiểm kê đất đai; in, sao; đóng gói, lưu trữ, giao nộp kết quả kiểm kê đất đai

Huyện

7.202.715

 

304.340

967.302

133.049

371.910

8.979.317

1.346.898

10.326.214

III

KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công tác chuẩn bị

Tỉnh

7.417.058

 

407.058

1.029.197

55.168

202.722

9.111.203

1.366.680

10.477.884

2

Tiếp nhận, kiểm tra thẩm định kết quả kiểm kê đất đai; tổng hợp số liệu kiểm kê diện tích đất đai; phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất

 

32.727.452

 

859.383

620.406

603.675

1.700.264

36.511.179

5.476.677

41.987.855

3

Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Loại tỷ lệ 1/25.000

Tỉnh

21.696.364

 

490.151

211.529

428.096

1.120.077

23.946.217

3.591.933

27.538.150

3.2

Loại tỷ lệ 1/50.000

Tỉnh

25.842.911

 

578.378

211.529

497.559

1.315.433

28.445.810

4.266.872

32.712.682

3.3

Loại tỷ lệ 1/100.000

Tỉnh

30.430.084

 

682.492

211.529

579.514

1.545.945

33.449.563

5.017.434

38.466.997

4

Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, phục vụ kiểm tra nghiệm thu kết quả kiểm kê đất đai; in, sao; đóng gói, lưu trữ, giao nộp kết quả kiểm kê đất đai

Tỉnh

5.788.923

 

255.616

951.718

182.060

399.062

7.577.378

1.136.607

8.713.985

Ghi chú 01:

a) Đơn giá tại Khoản 2 Mục I - Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã nêu trên tính cho xã trung bình có diện tích bằng 1.000 ha. Khi tính mức cho từng xã cụ thể thì căn cứ vào diện tích tự nhiên và mức độ khó khăn thực tế của xã đó để tính theo công thức sau (không thực hiện điều chỉnh hệ số cho chi phí vật tư):

MX =  Mtbx x Kdtx x Kkv

Trong đó:

- MX là mức lao động của xã cần tính;

- Mtbx là mức lao động của xã trung bình;

- Kdtx là hệ số quy mô diện tích cấp xã và được tính nội suy theo công thức sau:


STT

Diện tích tự nhiên (ha)

Hệ số (Kdtx)

Hệ số cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

≤100 - 1.000

0,5 - 1,00

Hệ số của xã cần tính = 0,5 + ((1,0 - 0,5)/(1.000 - 100))x(diện tích của xã cần tính - 100)

2

>1.000 - 2.000

1,01 - 1,10

Hệ số của xã cần tính = 1,01 + ((1,1 - 1,01)/(2.000 - 1.000)) x (diện tích của xã cần tính - 1.000)

3

>2.000 - 5.000

1,11 - 1,20

Hệ số của xã cần tính = 1,11 + ((1,2 - 1,11)/(5.000 - 2.000)) x (diện tích của xã cần tính - 2.000)

4

>5.000 - 10.000

1,21 - 1,30

Hệ số của xã cần tính = 1,21 + ((1,3 - 1,21)/(10.000 - 5.000))x(diện tích của xã cần tính - 5.000)

5

>10.000 - 150.000

1,31 - 1,40

Hệ số của xã cần tính = 1,31 + ((1,4 - 1,31)/(150.000 - 10.000)) x (diện tích của xã cần tính - 10.000)

- Kkv là hệ số điều chỉnh khu vực và được xác định theo bảng hệ số sau:

Khu vực

Hệ số (Kkv)

Các xã khu vực miền núi

0,9

Các xã khu vực đồng bằng

1

Thị trấn và các xã nằm trong khu vực phát triển đô thị

1,1

Các phường thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1,2

b) Đơn giá tại Khoản 3 Mục I - Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã nêu trên tính cho xã trung bình (lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở các tỷ lệ 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000, 1/10.000 (tương ứng với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 100 ha; bằng 300 ha, 1.000 ha, 5.000 ha)). Khi tính mức cho từng xã cụ thể thì căn cứ vào tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất và diện tích tự nhiên thực tế của xã đó để tính theo công thức sau (không thực hiện điều chỉnh hệ số cho chi phí vật tư):

MX =  Mtbx x Ktlx

Trong đó:

- MX là mức lao động của xã cần tính;

- Mtbx là mức lao động của xã trung bình;

- Ktlx là hệ số tỷ lệ bản đồ cấp xã và được tính nội suy theo công thức sau:

STT

Tỷ lệ bản đồ

Diện tích tự nhiên (ha)

Ktlx

Hệ số (Ktlx ) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

1/1.000

≤100

1

Hệ số của xã cần tính = 1,0

>100 -  120

1,01 - 1,15

Ktlx của xã cần tính = 1,01 + ((1,15 - 1,01)/(120 - 100)) x (diện tích của xã cần tính - 100)

2

1/2.000

>120 - 300

0,95 - 1,00

Ktlx của xã cần tính = 0,95 + ((1,0 - 0,95)/(300 - 120)) x (diện tích của xã  cần tính - 120)

>300 - 400

1,01 - 1,15

Ktlx của xã cần tính =1,01 + ((1,15 - 1,01)/(400 - 300)) x (diện tích của xã cần tính - 300)

>400 - 500

1,16 - 1,25

Ktlx của xã cần tính =1,16 + ((1,25 - 1,16)/(500 - 400)) x (diện tích của xã cần tính - 400)

3

1/5.000

>500 - 1.000

0,95 - 1,00

Ktlx của xã cần tính = 0,95 + ((1,0 - 0,95)/(1.000 - 500)) x (diện tích của xã cần tính - 500)

>1.000 - 2.000

1,01 - 1,15

Ktlx của xã cần tính = 1,01 + ((1,15 - 1,01)/(2.000 - 1.000)) x (diện tích của xã cần tính - 1.000)

>2.000 - 3.000

1,16 - 1,25

Ktlx của xã cần tính = 1,16 + ((1,25 - 1,16)/(3.000 - 2.000)) x (diện tích của xã cần tính - 2.000)

4

1/10.000

>3.000 - 5.000

0,95 - 1,00

Ktlx của xã cần tính = 0,95 + ((1,0 - 0,95)/(5.000 - 3.000)) x (diện tích của xã cần tính - 3.000)

>5.000 - 20.000

1,01 - 1,15

Ktlx của xã cần tính  = 1,01 + ((1,15 - 1,01)/(20.000 - 5.000)) x (diện tích của xã cần tính - 5.000)

>20.000 - 50.000

1,16 - 1,25

Ktlx của xã cần tính = 1,16 + ((1,25 - 1,16)/(50.000 - 20.000)) x (diện tích của xã cần tính - 20.000)

> 50.000 -150.000

1,26 - 1,35

Ktlx của xã cần tính = 1,26 + ((1,35 - 1,26)/(150.000 - 50.000)) x (diện tích của xã cần tính - 50.000)

Ghi chú 02:

a) Đơn giá tại Điểm 2 Mục II - Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện nêu trên tính cho huyện trung bình có 15 đơn vị cấp xã. Khi tính mức cho từng huyện cụ thể thì căn cứ vào số lượng xã thực tế của huyện để tính theo công thức sau (không thực hiện điều chỉnh hệ số cho chi phí vật tư):

MH = Mtbh x [1 + 0,04 x (Kslx - 15)]

Trong đó:

- MH là mức lao động của huyện cần tính;

- Mtbh là mức lao động của huyện trung bình;

- Kslx là số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện.

b) Đơn giá tại Khoản 3 Mục II - Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện nêu trên tính cho huyện trung bình lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở các tỷ lệ 1/5.000, 1/10.000, 1/25.000 (tương ứng với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 ha; bằng 7.000 ha, 20.000 ha) và có 15 đơn vị cấp xã trực thuộc). Khi tính mức cho từng huyện cụ thể thì căn cứ vào tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất, diện tích tự nhiên và số đơn vị cấp xã trực thuộc của huyện để tính theo công thức sau (không thực hiện điều chỉnh hệ số cho chi phí vật tư):

MH = Mtbh x Ktlh x Ksx

Trong đó:

- MH là mức lao động của huyện cần tính;

- Mtbh là mức lao động của huyện trung bình;

- Ktlh là hệ số tỷ lệ bản đồ cấp huyện và được tính nội suy theo công thức sau:

STT

Tỷ lệ bản đồ

Diện tích tự nhiên (ha)

Ktlh

Hệ số (Ktlh) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

1/500

≤2.000

1

Hệ số Ktlh của huyện cần tính = 1,0

>2.000 - 3.000

1,01 - 1,15

Ktlh của huyện cần tính = 1,01 + ((1,15 - 1,01)/(3.000 - 2.000)) x (diện tích của huyện cần tính - 2.000)

2

1/10.000

>3.000 - 7.000

0,95 - 1,00

Ktlh của huyện cần tính = 0,95 + ((1,0 - 0,95)/(7.000 - 3.000)) x (diện tích của huyện cần tính - 3.000)

>7.000 - 10.000

1,01 - 1,15

Ktlh của huyện cần tính = 1,01 + ((1,15 - 1,01)/(10.000 - 7000)) x (diện tích của huyện cần tính - 7.000)

>10.000 - 12.000

1,16 - 1,25

Ktlh của huyện cần tính = 1,16 + ((1,25 - 1,16)/(12.000 - 10.000)) x (diện tích của xã cần tính - 10.000)

3

1/25.000

>12.000 - 20.000

0,95 - 1,00

Ktlh của huyện cần tính = 0,95 + ((1,0 - 0,95)/(20.000 - 12.000)) x (diện tích của xã cần tính - 12.000)

>20.000 - 50.000

1,01 - 1,15

Ktlh của huyện cần tính = 1,01 + ((1,15-1,01) / (50.000 - 20.000)) x (diện tích của xã cần tính - 20.000)

>50.000 - 100.000

1,16 - 1,25

Ktlh của huyện cần tính = 1,16 + ((1,25 - 1,16)/(100.000 - 50.000)) x (diện tích của xã cần tính - 50.000)

>100.000- 350.000

1,26 - 1,35

Ktlh của huyện cần tính = 1,26 + ((1,35 - 1,26)/(350.000 - 100.000)) x (diện tích của xã cần tính - 100.000)

- Ksx là hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện và được tính nội suy theo công thức sau:

STT

Số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện

Ksx

Hệ số (Ksx) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

15

1

Ksx của huyện cần tính = 1,0; trường hợp số xã của huyện nhỏ hơn 15 xã thì tính công thức = 1 + (0,04 x (số xã của huyện cần tính - 15))

2

16 - 20

1,01 - 1,06

Ksx của huyện cần tính = 1,01 + ((1,06 - 1,01)/(20 - 16)) x (số xã của huyện cần tính - 16)

 

3

21 - 30

1,07 - 1,11

Ksx của huyện cần tính = 1,07 + ((1,11 - 1,07)/(30 - 21)) x (số xã của huyện cần tính - 21)

 

4

31 - 40

1,12 - 1,15

Ksx của huyện cần tính = 1,12 + ((1,15 - 1,12)/(40 - 31)) x (số xã của huyện cần tính - 31)

 

5

41 -50

1,16 - 1,18

Ksx của huyện cần tính = 1,16 + ((1,18 - 1,16)/(50 - 41)) x (số xã của huyện cần tính - 41)

 

Ghi chú 03:

a) Đơn giá tại Khoản 2 Mục III - Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh nêu trên tính cho tỉnh trung bình (có 10 đơn vị cấp huyện); khi tính mức cho tỉnh cụ thể thì căn cứ vào số lượng đơn vị cấp huyện của tỉnh để tính theo công thức sau (không thực hiện điều chỉnh hệ số cho chi phí vật tư):

MT = Mtbt x [1 + 0,04 x (Kslh - 10)]

Trong đó:

- MT là mức lao động của tỉnh cần tính;

- Mtbh là mức lao động của tỉnh trung bình;

- Kslh là số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh.

b) Đơn giá tại Khoản 3 Mục III - Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh nêu trên tính cho tỉnh trung bình (lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở các tỷ lệ 1/25.000, 1/50.000, 1/100.000 (tương ứng với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 50.000 ha; bằng 200.000 ha, 500.000 ha) và có 10 đơn vị cấp huyện trực thuộc). Khi tính mức cho tỉnh cụ thể thì căn cứ vào tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất, diện tích tự nhiên và số đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh để tính theo công thức sau (không thực hiện điều chỉnh hệ số cho chi phí vật tư):

MT = Mtbt x Ktlt x Ksh

Trong đó:

- MT là mức lao động của tỉnh cần tính;

- Mtbt là mức lao động của tỉnh trung bình;

- Ktlt là hệ số theo tỷ lệ bản đồ cấp tỉnh và được tính nội suy theo công thức sau:

STT

Tỷ lệ bản đồ

Diện tích tự nhiên (ha)

Ktlt

Hệ số (Ktlt ) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

1/25.000

≤50.000

1

Hệ số Ktlt của tỉnh cần tính = 1,0

 

>50.000 - 100.000

1,01 - 1,15

Ktlt của tỉnh cần tính = 1,01 + ((1,15 - 1,01)/(100.000 - 50.000)) x (diện tích của tỉnh cần tính - 50.000)

 

2

1/50.000

>100.000 - 200.000

0,95 - 1,00

Ktlt của tỉnh cần tính = 0,95 + ((1,0 - 0,95)/(200.000 - 100.000)) x (diện tích của tỉnh cần tính - 100.000)

 

>200.000 - 250.000

1,01 - 1,10

Ktlt của tỉnh cần tính = 1,01 + ((1,1 - 1,01)/(250.000 - 200.000)) x (diện tích của tỉnh cần tính - 200.000)

 

>250.000 - 350.000

1,11 - 1,25

Ktlt của tỉnh cần tính = 1,11 + ((1,25 - 1,11)/(350.000  - 250.000)) x (diện tích của tỉnh cần tính - 250.000)

 

3

1/100.000

>350.000 - 500.000

0,95 - 1,00

Ktlt của tỉnh cần tính = 0,95 + ((1,0 - 0,95)/(500.000 - 350.000)) x (diện tích của tỉnh cần tính - 350.000)

 

>500.000 - 800.000

1,01 - 1,15

Ktlt của tỉnh cần tính = 1,01 + ((1,15 - 1,01)/(800.000 - 500.000)) x (diện tích của tỉnh cần tính - 500.000)

 

>800.000 - 1.200.000

1,16 - 1,25

Ktlt của tỉnh cần tính = 1,16 + ((1,25 - 1,16)/(1.200.000 - 800.000)) x (diện tích của tỉnh cần tính - 800.000)

 

>1.200.000 - 1.600.000

1,26 - 1,35

Ktlt của tỉnh cần tính = 1,26 + ((1,35 - 1,26)/(1.600.000 - 1.200.000)) x (diện tích của tỉnh cần tính - 1.200.000)

 

- Ksh là hệ số số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh và được tính nội suy theo công thức sau:

STT

Số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh

Ksh

Hệ số (Ksh) cụ thể được xác định bằng công thức tính nội suy

1

10

1

Ksh của tỉnh cần tính = 1,0; trường hợp số huyện của tỉnh nhỏ hơn 10 huyện thì tính công thức = 1 + (0,04 x (số huyện của tỉnh cần tính - 10))

2

11 - 15

1,01 - 1,06

Ksh của tỉnh cần tính = 1,01 + ((1,06 - 1,01)/(15 - 11)) x (số lượng huyện của tỉnh cần tính - 11)

3

16 - 20

1,07 - 1,11

Ksh của tỉnh cần tính = 1,07 + ((1,11 - 1,07)/(20 - 16)) x (số lượng huyện của tỉnh cần tính - 16)

4

21 - 30

1,12 - 1,15

Ksh của tỉnh cần tính = 1,12 + ((1,15 - 1,12)/(30 - 21)) x (số lượng huyện của tỉnh cần tính - 21)

5

 31 - 50

1,16 - 1,18

Ksh của tỉnh cần tính = 1,16 + ((1,18 - 1,16)/(50 - 31)) x (số lượng huyện của tỉnh cần tính - 31)

Ghi chú 04: Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí kiểm tra, nghiệm thu, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2015
Ngày hiệu lực25/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2015/QĐ-UBND đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2015/QĐ-UBND đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Minh Phúc
       Ngày ban hành15/05/2015
       Ngày hiệu lực25/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/2015/QĐ-UBND đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2015/QĐ-UBND đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Đồng Nai

           • 15/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực