Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 03/2010/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2010/QĐ-UBND Quy chế làm việc Ủy ban quận Hồ Chí Minh


Y BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2017/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2010/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN THÍ ĐIỂM KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn ban quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về kiểm tra, x lý, rà soát, hệ thng hóa văn bn quy phạm pháp luật và tổ chức, qun lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thng hóa văn bn quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận tại T trình s 494/TTr-TP ngày 08 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thực hiện thí đim không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày 27 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đng nhân dân và y ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Th trưng các Cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- S
Tư pháp Thành phố;
- S
Nội vụ Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT/QU;
-
TT/HĐND qun;
- UBND quận: CT, các PCT;
- UB MTTQ VN quận và các đo
àn th quận:
- CVP/HĐND và UBND quận:
- Khối Nội chính: các p
hòng ban Q1.NN quận: ĐVSN quận;
- UBND 10 phường
;
- Lưu: VT
, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực27/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2010/QĐ-UBND Quy chế làm việc Ủy ban quận Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2010/QĐ-UBND Quy chế làm việc Ủy ban quận Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Văn Thinh
       Ngày ban hành20/12/2017
       Ngày hiệu lực27/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2010/QĐ-UBND Quy chế làm việc Ủy ban quận Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 03/2010/QĐ-UBND Quy chế làm việc Ủy ban quận Hồ Chí Minh

           • 20/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực