Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quy định về thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2015/QĐ-UBND chuyển quyền sử dụng đất Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2015/QĐ-UBND NGÀY 19/01/2015 CỦA UBND TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CHO NGƯỜI DÂN TỰ XÂY NHÀ Ở ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DÂN CƯ, KHU ĐÔ THỊ TRONG CÁC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Cãn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Cãn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Cãn cứ Nghị ðịnh số 43/2014/NÐ-CP ngày 15 tháng 5 nãm 2014 của Chính phủ quy ðịnh chi tiết thi hành một số ðiều của Luật Ðất ðai;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Theo ðề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 352/SXD-TTr ngày 07 tháng 3 nãm 2018 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 64/BC-STP ngày 28 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ðoàn ÐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Thái Nguyên, Ðài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, CNN.
DAT. QD.15/3. 50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2018
Ngày hiệu lực01/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2015/QĐ-UBND chuyển quyền sử dụng đất Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2015/QĐ-UBND chuyển quyền sử dụng đất Thái Nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýVũ Hồng Bắc
       Ngày ban hành30/03/2018
       Ngày hiệu lực01/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2015/QĐ-UBND chuyển quyền sử dụng đất Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2015/QĐ-UBND chuyển quyền sử dụng đất Thái Nguyên

           • 30/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực