Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2018/QĐ-UBND mức thu sử dụng giá dịch vụ dùng diện tích bán hàng chợ Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 16 tháng 5 năm 2018

 

QUYÉT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định s177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định s149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số Ỉ77/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/20ỉ6/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một sĐiều của Thông tư s 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số Điêu của Luật giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình s40/TTr-STC ngày 03/4/2018, đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Văn bản s1298/SCT-QLTM ngày 01/11/2017, đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thm định s 48/BC-STP ngày 29/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/5/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhn:
- Như Điu 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Cục KTVBQPPL -Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP5.
TrH./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

QUY ĐỊNH

MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TI CH TRÊN ĐIA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s
07/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Úy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quy định này quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng nộp: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng diện tích bán hàng tại chợ.

2. Đối tượng thu:

a) Ban quản lý, tổ quản lý, hợp tác xã quản lý chợ.

b) Doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ.

c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Vị trí 01: Là các điểm kinh doanh có mặt tiền bám sát với đường quốc lộ, tỉnh lộ.

2. Vị trí 02: Là các điểm kinh doanh có mặt tiền bám sát với đường giao thông chính bên ngoài chợ (không là đường quốc lộ, tỉnh lộ); hoặc có 02 mặt tiền bám sát với đường nội bộ chính trong chợ.

3. Vị trí 03: Là các điểm kinh doanh có 01 mặt tiền bám sát đường nội bộ chính trong chợ.

4. Vị trí 04: Là các điểm kinh doanh có 02 mặt tiền bám sát đường nội bộ trong chợ.

5. Vị trí 05: Là các điểm kinh doanh có 01 mặt tiền bám sát đường nội bộ trong chợ.

Chương II

MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ

Điều 4. Mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

1. Giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ có tỷ lệ vốn đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước chiếm từ 50% trở lên (hoạt động trên 06 giờ/ngày)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Loại chợ

Chợ hạng 2 trên địa bàn Thành phố Ninh Bình

Chợ hạng 2 trên địa bàn Thành phố Tam Điệp và các huyện

Chợ hạng 3, chợ tạm trên địa bàn các huyện, thành phố

I

Giá dch vsử dng diện tích bán hàng cố đnh ti ch

 

 

 

 

1

Vị trí 01

Đồng/m2/tháng

100.000

40.000

30.000

2

Vị trí 02

Đồng/m2/tháng

80.000

30.000

20.000

3

Vị trí 03

Đồng/m2/tháng

60.000

20.000

10.000

4

Vị trí 04

Đồng/m2/tháng

40.000

10.000

5.000

5

Vị trí 05

Đồng/m2/tháng

35.000

8.000

4.000

II

Giá dch vsử dng diện tích bán hàng lưu đng ti ch

 

 

 

 

1

Người gồng, gánh

Đồng/lượt

3.000

2.000

1.000

2

Người lai, thồ bằng xe đạp

Đồng/lượt

5.000

3.000

2.000

3

Ô tô chở hàng

Đồng/lượt

50.000

40.000

30.000

4

Các phương tiện khác

Đồng/lượt

8.000

7.000

6.000

2. Giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ trên 50% đến dưới 100% bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước (hoạt động trên 06 giờ/ngày): bằng 02 lần mức giá quy định tại Khoản 1 Điều này tương ứng với từng vị trí, hạng chợ.

3. Giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng 100% nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước (hoạt động trên 06 giờ/ngày): bằng 03 lần mức giá quy định tại Khoản 1 Điều này tương ứng với từng vị trí, hạng chợ.

4. Đối với các chợ hoạt động từ 06 giờ/ngày trở xuống: Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ bằng 50% mức giá tương ứng với từng vị trí, hạng chợ và nguồn vốn quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này.

5. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ quy định tại Quyết định này là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 5. Chứng từ thu

Khi thu tiền dịch vụ, đơn vị cung ứng dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ- CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 6. Quản lý và sử dụng nguồn thu

Đơn vị cung ứng dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ có nghĩa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với số tiền thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền còn lại theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhim thi hành

1. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Cục thuế tỉnh: Hướng dẫn các đơn vị cung ứng dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ sử dụng hóa đơn, kê khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo đúng quy định.

4. Thủ trưởng các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Được quyết định mức giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ do đơn vị mình cung ứng và không cao hơn mức giá tối đa quy định tại Quyết định này.

Điều 8. Khen thưởng, kỷ luật

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định về mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm về quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Công thương để tng hợp) đế xem xét, giải quyết./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/05/2018
Ngày hiệu lực 29/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2018/QĐ-UBND mức thu sử dụng giá dịch vụ dùng diện tích bán hàng chợ Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND mức thu sử dụng giá dịch vụ dùng diện tích bán hàng chợ Ninh Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Bình
Người ký Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành 16/05/2018
Ngày hiệu lực 29/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 07/2018/QĐ-UBND mức thu sử dụng giá dịch vụ dùng diện tích bán hàng chợ Ninh Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2018/QĐ-UBND mức thu sử dụng giá dịch vụ dùng diện tích bán hàng chợ Ninh Bình

  • 16/05/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/05/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực