Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2015/QĐ-UBND NGÀY 22/8/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 19/TTr-STP ngày 23/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 như sau:

"a) Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở (thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về thanh tra và quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính);

- Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (quản lý công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp);

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật (quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật);

- Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp (bao gồm hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm, lý lịch tư pháp; luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự và các lĩnh vực tư pháp khác)”.

2. Sửa đổi Điểm b Khoản 2 Điều 3 như sau:

Sửa đổi tên đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp ‘Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản” thành “Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản".

3. Thay thế các cụm từ tại Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND:

Cụm từ “đăng ký giao dịch bảo đảm” bằng cụm từ “đăng ký biện pháp bảo đảm”; cụm từ “bán đấu giá tài sản” bằng cụm từ “đấu giá tài sản”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2018.

Các nội dung khác tại Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 và Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ T
ư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM;
- L
ưu: VT, NC (TTD)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2018
Ngày hiệu lực10/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu07/2018/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
     Người kýPhạm Ngọc Thưởng
     Ngày ban hành30/01/2018
     Ngày hiệu lực10/02/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn

         • 30/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/02/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực