Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND quy định quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2020/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2014/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao Sở Tài chính rà soát, đối chiếu số dư từ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Nguyên được hình thành theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên chuyển số dư quỹ này để thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh,
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Thái Nguyên; Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC.Sơn
Sonnh\QD26.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2020
Ngày hiệu lực15/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(06/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành04/04/2020
        Ngày hiệu lực15/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (06/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

              • 04/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực