Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2020/QĐ-UBND chi phí đào tạo nghề đối với thanh niên nghĩa vụ công an Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2020/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ĐỐI VỚI THANH NIÊN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, NGHĨA VỤ CÔNG AN, THANH NIÊN TÌNH NGUYN HOÀN THÀNH NHIM V THC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị định s 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch công sử dụng ngân sách nhà nước từ ngun kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư s 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v việc hưng dn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 ca Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình s 38/TTr-LĐTBXH ngày 24 tháng 02 năm 2020 và Báo cáo s 89/BC- LĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp tại Quyết định này để thực hiện việc hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khi tham gia học nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng áp dụng

a) Thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

b) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trừ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Bộ, ngành, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Định mức chi phí đào tạo

ĐVT: Đồng.

TT

Tên nghề đào tạo

Số lượng học viên tối đa/lớp

Thời gian đào tạo (tháng)

Chi phí đào tạo/01 hc viên

Thành tiền

1

Vận hành xe nâng

35

03

7.446.000

260.610.000

2

Lái xe ô tô hạng B2

35

04

9.842.000

344.470.000

3

Lái xe ô tô hạng C

35

06

11.500.000

402.500.000

4

Lái xe ô tô nâng hạng B2 lên C

35

02

5.470.000

191.450.000

5

Sửa xe gắn máy

18

06

9.100.000

163.800.000

6

Hàn điện

35

03

7.799.000

272.965.000

7

Hàn trình độ 3G

20

03

11.570.000

231.400.000

8

Hàn trình độ 6G

20

03

16.624.000

332.480.000

9

Cắt uốn tóc chuyên nghiệp

35

03

9.030.000

316.050.000

10

Trang điểm chuyên nghiệp

35

03

9.063.000

317.205.000

11

Xăm phun thẩm mỹ (body art tatto)

35

03

9.019.000

315.665.000

12

Kỹ thuật nhiếp ảnh

35

03

8.030.000

281.050.000

13

Đầu bếp chuyên nghiệp

35

03

9.044.000

316.540.000

14

Pha chế thức uống

35

03

9.085.000

317.975.000

15

Thợ bánh chuyên nghiệp

35

03

9.054.000

316.890.000

16

Bánh Việt Á Âu

35

03

9.008.000

315.280.000

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Từ nguồn ngân sách địa phương đảm bảo, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên, giao hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ, chi trả và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 6;
- Bộ LĐ-TBXH;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, PCT. UBND tnh;
- Sở Tư pháp;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, KTNS, TH-NC, CTTĐT.
<Tannd XV T02.2020> 35b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2020
Ngày hiệu lực01/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(01/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2020/QĐ-UBND chi phí đào tạo nghề đối với thanh niên nghĩa vụ công an Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/2020/QĐ-UBND chi phí đào tạo nghề đối với thanh niên nghĩa vụ công an Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành17/03/2020
        Ngày hiệu lực01/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (01/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 07/2020/QĐ-UBND chi phí đào tạo nghề đối với thanh niên nghĩa vụ công an Đồng Nai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2020/QĐ-UBND chi phí đào tạo nghề đối với thanh niên nghĩa vụ công an Đồng Nai

              • 17/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực