Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản I, Điều 1 Quyết định 44/2012/QĐ-UBND quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định hỗ trợ chi phí khám bệnh cho người nghèo Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2020/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN I, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-UBND NGÀY 23/10/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ MỘT PHẦN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT DO MẮC BỆNH NẶNG, BỆNH HIỂM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản I Điều 1 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND), cụ thể như sau:

“1. Đối tượng: Bệnh nhân thực hiện việc khám, chữa bệnh theo đúng tuyến chuyên môn quy định của ngành Y tế, bao gồm:

a) Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo.

b) Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

c) Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

d) Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh”.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Giám đốc Sở: Y tế, Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/3/2020.

2. Các nội dung khác của Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND không thay đổi.

3. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

4. Trong trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì được áp dụng theo văn bản hiện hành./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, LĐTBXH;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;
- TTTU, TTH
ĐND tỉnh;
- Đoàn
Đại biểu QH tỉnh LĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Như Điều 2;
- Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Website Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, VX3
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2020
Ngày hiệu lực20/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(11/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định hỗ trợ chi phí khám bệnh cho người nghèo Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định hỗ trợ chi phí khám bệnh cho người nghèo Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành09/03/2020
        Ngày hiệu lực20/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (11/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định hỗ trợ chi phí khám bệnh cho người nghèo Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định hỗ trợ chi phí khám bệnh cho người nghèo Lâm Đồng

              • 09/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực