Quyết định 07/QĐ-HĐND

Quyết định 07/QĐ-HĐND về Chương trình công tác năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 07/QĐ-HĐND 2018 Chương trình công tác Ban kinh tế ngân sách Hòa Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/QĐ-HĐND

Hòa Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

n cứ Luật Tổ chức chính quyền đa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quc hội và Hội đng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018

Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 252/TB-TT.HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2017 về nội dung kết luận phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2017;

Trên cơ sở ý kiến các thành viên Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong năm theo chương trình đã đề ra và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Ban kinh tế - ngân sách phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động theo chương trình đã đề ra phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện căn cứ tình hình thực tế và theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình công tác năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện từ ngày ký. Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
-
UBMT Tổ quốc Việt Nam tnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành của t
nh;
- TT, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CT.HĐND (T
01).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
Hoàng Văn Đức

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/QĐ-HĐND, ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh)

I. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

1. Giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

3. Giám sát công tác quản lý Nhà nước về thực hiện các dự án cần thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

4. Giám sát công tác quản lý Nhà nước về Quy hoạch đô thị và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

II. CHƯƠNG TRÌNH THẨM TRA CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2018

Ban kinh tế - ngân sách tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2018 theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

III. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

1. Giúp Thường trực HĐND tỉnh xử lý các nhiệm vụ phát sinh giữa các kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách;

2. Các đồng chí lãnh đạo và thành viên Ban tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp trong năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

3. Tham gia đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; đoàn khảo sát, giám sát của các Ban của HĐND tỉnh. Tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp do các cơ quan, đơn vị tổ chức;

4. Tổ chức rà soát các kết luận, kiến nghị thông qua giám sát của Ban đối với UBND tỉnh trong năm 2017 và 2018.

5. Tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc; Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố; Trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh;

6. Họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Họp tổng kết công tác năm 2018 của Ban và triển khai nhiệm vụ năm 2019;

7. Xây dựng các bài viết đăng trên cuốn Thông tin Hội đồng nhân dân;

8. Tổ chức đi khảo sát kinh nghiệm hoạt động tại một số địa phương;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

* Căn cứ tình hình thực tế và theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình công tác năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Trên đây là Chương trình công tác năm 2018 của Ban kinh tế - ngân sách. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp. Các thành viên Ban kinh tế - ngân sách chủ động nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin và sắp xếp thời gian, công việc để thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra./.

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH CỦA HĐND TỈNH

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/QĐ-HĐND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/QĐ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2018
Ngày hiệu lực31/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/QĐ-HĐND

Lược đồ Quyết định 07/QĐ-HĐND 2018 Chương trình công tác Ban kinh tế ngân sách Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/QĐ-HĐND 2018 Chương trình công tác Ban kinh tế ngân sách Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/QĐ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýHoàng Văn Đức
        Ngày ban hành31/01/2018
        Ngày hiệu lực31/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/QĐ-HĐND 2018 Chương trình công tác Ban kinh tế ngân sách Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/QĐ-HĐND 2018 Chương trình công tác Ban kinh tế ngân sách Hòa Bình

           • 31/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực