Quyết định 07/QĐ-UBND

Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định 07/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Công Thương Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Quyết định 1599/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở công thương Quảng Ngãi 2015 và được áp dụng kể từ ngày 22/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Công Thương Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ THỦ TỤC CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 ngày 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Căn cứ Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1782/TTr-SCT ngày 21 tháng 11 năm 2013 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 163/TTr-STP ngày 31 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành và 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi (có danh mục kèm theo).

1. Giám đốc Sở Tư pháp đăng nhập các thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính chậm nhất trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố.

2. Giám đốc Sở Công Thương thực hiện việc niêm yết công khai và giải quyết các thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính còn lại đã được công bố tại các Quyết định: số 73/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012, số 1550/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012, số 331/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2013 và số 241/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CBTH;
- Lưu: VT, NClmc14.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

PHẦN I.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực Thương mại

 

1

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Theo Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ và Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

3

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung:

TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực Thương mại

1

Cấp mới Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Sửa đổi mẫu đơn và thành phần hồ sơ

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ và Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

3

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2014
Ngày hiệu lực08/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/09/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Công Thương Quảng Ngãi


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 07/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Công Thương Quảng Ngãi
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu07/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
     Người kýCao Khoa
     Ngày ban hành08/01/2014
     Ngày hiệu lực08/01/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/09/2015
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 07/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Công Thương Quảng Ngãi

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/QĐ-UBND 2014 thủ tục hành chính sửa đổi Sở Công Thương Quảng Ngãi