Quyết định 07/QĐ-UBND

Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành đến 31/12/2013 do quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 07/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực thi hành đến 31/12/2013 quận 7 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ĐẾN 31/12/2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 35/TTr-TP ngày 21 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 10 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành hết hiệu lực thi hành đến 31/12/2013 theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trọng Hiếu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ĐẾN 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 07/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch UBND quận 7)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014:

Tổng số 10 văn bản

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND; 26/02/2009

Về việc đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 thuộc nguồn vốn ngân sách.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2009

2.

Nghị quyết

02/2009/NQ-HĐND; 26/02/2009

Về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2009.

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2009

3.

Quyết định

118/2007/QĐ-UBND; 17/12/2007

Về thành lập Thanh tra Xây dựng quận và Thanh tra xây dựng phường

Đối tượng điều chỉnh không còn

15/5/2013

4.

Quyết định

630/2008/QĐ-UBND; 07/07/2008

Về việc giải thể Ủy ban Dân số - Gia đình trẻ em quận, chuyển các chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và biên chế của Ủy ban Dân số - Gia đình và trẻ em sang các đơn vị liên quan thực hiện

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 648/2008/QĐ-UBND ngày 11/7/2008 của UBND quận 7.

18/7/2008

5.

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND; 30/6/2010

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận 7 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND quận 7 về ban hành Quy chế làm việc của UBND quận 7

05/6/2012

6.

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND; 26/7/2010

Đính chính quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND quận 7 về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân quận 7 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND quận 7 về ban hành Quy chế làm việc của UBND quận 7

05/6/2012

7.

Chỉ thị

09/CT-UB; 23/5/2001

Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 17/1999/CT-UB-KT

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2001

8.

Chỉ thị

04/CT.UB.M; 26/8/2003

Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên theo Quyết định số 117/QĐ-TTg Quyết định số 174/QĐ-BQP và Chỉ thị số 14/CT-UB của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

31/12/2003

9.

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND; 10/01/2012

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2012

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

31/12/2012

10.

Chỉ thị

06/2013/CT-UBND-M; 04/4/2013

Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2013

Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

31/12/2013

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2014: Không

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/01/2014
Ngày hiệu lực 24/01/2014
Ngày công báo 01/03/2014
Số công báo Số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực thi hành đến 31/12/2013 quận 7 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 07/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực thi hành đến 31/12/2013 quận 7 Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Trọng Hiếu
Ngày ban hành 24/01/2014
Ngày hiệu lực 24/01/2014
Ngày công báo 01/03/2014
Số công báo Số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 07/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực thi hành đến 31/12/2013 quận 7 Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/QĐ-UBND văn bản hết hiệu lực thi hành đến 31/12/2013 quận 7 Hồ Chí Minh

 • 24/01/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/03/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 24/01/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực