Quyết định 07/QĐ-VKSTC

Quyết định 07/QĐ-VKSTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 07/QĐ-VKSTC 2021 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao (theo các phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách trong ngành Kiểm sát nhân dân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu VP; C3(Vth, LĐC, P.KHNS).
                      Ph.100b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Chương 004

 

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-VKSTC ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Đơn vị tính: triệu đng

Số TT

Nội dung

Tổng số được giao

Tổng số đã phân bổ

Số chưa phân bổ

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách

 

 

 

1

Số thu học phí

 

 

 

2

Chi từ nguồn thu học phí được để lại

 

 

 

2.1

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề (Trường Đại học Kiểm sát)

 

 

 

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước (không bao gồm chi đầu tư)

3.218.730,0

3.218.730,0

0,0

1

Chi quản lý hành chính

3.190.870,0

3.190.870,0

0,0

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

2.754.933,8

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

435.936,2

 

2

Nghiên cứu khoa học

4.210,0

4.210,0

 

2 1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

4.210,0

4.210,0

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

 

 

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

4.210,0

4.210,0

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

 

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

23.650,0

23.650,0

 

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

23.650,0

23.650,0

 

4

Chi bảo đảm xã hội

 

 

 

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/QĐ-VKSTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/QĐ-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2021
Ngày hiệu lực12/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(13/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/QĐ-VKSTC

Lược đồ Quyết định 07/QĐ-VKSTC 2021 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/QĐ-VKSTC 2021 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/QĐ-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Duy Giảng
        Ngày ban hành12/01/2021
        Ngày hiệu lực12/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (13/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 07/QĐ-VKSTC 2021 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/QĐ-VKSTC 2021 công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước

            • 12/01/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/01/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực