Quyết định 0785/QĐ-BCT

Quyết định 0785/QĐ-BCT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ thị trường trong nước do Bộ Công thương ban hành

Quyết định 0785/QĐ-BCT chức năng nhiệm vụ cơ cấu Vụ thị trường trong nước đã được thay thế bởi Quyết định 977/QĐ-BCT năm 2013 chức năng nhiệm vụ Vụ Thị trường trong nước và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 0785/QĐ-BCT chức năng nhiệm vụ cơ cấu Vụ thị trường trong nước


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0785/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Thị trường trong nước là cơ quan của Bộ Công thương có chức năng tham mưu giúp Bộ thực hiện quản lý nhà nước về lưu thông hàng hoá và phát triển thị trường trong nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu

1. Xây dựng thể chế, pháp luật quản lý lưu thông hàng hoá và thị trường trong nước:

a) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực lưu thông hàng hoá và thị trường trong nước; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các văn bản đã ban hành;

b) Chủ trì xây dựng hoặc giúp Bộ tham gia với các Bộ, ngành có liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hàng hoá dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hoá dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh các mặt hàng: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng và các mặt hàng được phân công khác;

d) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định dịch vụ phân phối hàng hoá trong nước. Tham mưu giúp Bộ trưởng xem xét, chấp thuận để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện quyền phân phối và lập thêm cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất tại Việt Nam; theo dõi, quản lý hoạt động phân phối hàng hoá của thương nhân nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoài tại Việt Nam;

đ) Xây dựng và trình Bộ quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ hoạt động và cấp, cấp lại, bổ sung Giấy phép của Sở giao dịch hàng hoá.

2. Tổ chức phát triển thương mại và thị trường trong nước:

a) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, chính sách, quy hoạch, chương trình phát triển thị trường, lưu thông hàng hoá, thương mại nội địa trên phạm vi cả nước, theo vùng lãnh thổ và các địa phương; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện;

b) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn phát triển các mô hình tổ chức thị trường và lưu thông hàng hoá trong nước; quy chuẩn phát triển các loại hình tổ chức kinh doanh thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại;

c) Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra các địa phương, doanh nghiệp trong việc thực hiện quy hoạch, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại; về việc xây dựng, vận hành, tổng kết đánh giá và nhân rộng các mô hình tổ chức thị trường và lưu thông hàng hoá; thực hiện quy chuẩn phát triển các loại hình kinh doanh thương mại trên thị trường trong nước.

3. Về công tác chỉ đạo điều hành thị trường hàng hoá trong nước:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan thuộc các Bộ, ngành, Hiệp hội, doanh nghiệp tổ chức nghiên cứu, phân tích, dự báo xu hướng diễn biến của thị trường - giá cả trong và ngoài nước; đề xuất với Bộ và các Bộ, ngành liên quan hoặc để Bộ trình Chính phủ các cơ chế, chính sách, giải pháp chỉ đạo điều tiết lưu thông hàng hoá trong từng thời kỳ, bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định và phát triển thị trường, đặc biệt là các mặt hàng trọng yếu đối với sản xuất và đời sống;

b) Hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách, giải pháp điều tiết vĩ mô đối với các địa phương và doanh nghiệp để từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp điều hành thị trường.

4. Về phát triển kinh tế tập thể và quản lý nhà nước đối với thương nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trên thị trường trong nước:

a) Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách về kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện;

b) Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực thương mại; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại trên phạm vi cả nước;

c) Kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics;

d) Theo dõi các Hội tổ chức theo loại hình dịch vụ phân phối hàng hoá (bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại, đại lý) và các Hội tổ chức theo ngành hàng (thép, phân bón, xi măng, mía đường, giấy...) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thị trường và lưu thông hàng hoá trong nước.

5. Hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thị trường và lưu thông hàng hoá trong nước của các địa phương; theo dõi, tổng hợp hoạt động quản lý nhà nước về thương mại và thị trường trong nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lưu thông hàng hoá, thương nhân và thị trường trong nước.

7. Quản lý nhà nước về phân phối xăng dầu.

8. Lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về đánh giá tình hình hoạt động thương mại, thương nhân và thị trường trong nước.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Vụ Thị trường trong nước do Vụ trưởng phụ trách và có các Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng và công chức giúp việc theo sự phân công của Vụ trưởng.

2. Bộ máy giúp việc Vụ trưởng

a, Phòng dự báo và cân đối cung cầu hàng hoá

b) Phỏng quản lý dịch vụ phân phối hàng hoá;

c) Phòng Phát triển thương mại địa phương và vùng lãnh thổ;

3. Vụ thực hiện làm việc theo chế độ thủ trưởng; Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 và các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:

a) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các mặt công tác của vụ;

b) Phân công công việc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Phó Vụ trưởng và công chức của Vụ;

c) Thừa lệnh Bộ trưởng ký một số văn bản để trả lời, giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ, điều hành công việc theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý của Vụ;

d) Thực hiện công tác thông tin cho công chức trong Vụ theo quy chế làm việc của Bộ;

đ) Quyết định nội dung báo cáo sơ kết và kiến nghị với Bộ trưởng về các chủ trương,, giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ của Vụ;

e) Banh hành các nội quy, quy định của Vụ, tổ chức thực hiện các quy định, quy chế của Bộ, quản lý công chức và tài sản được giao theo phân cấp của Bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng và thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 0785/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu0785/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực30/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 0785/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 0785/QĐ-BCT chức năng nhiệm vụ cơ cấu Vụ thị trường trong nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 0785/QĐ-BCT chức năng nhiệm vụ cơ cấu Vụ thị trường trong nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu0785/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýVũ Huy Hoàng
       Ngày ban hành30/01/2008
       Ngày hiệu lực30/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 0785/QĐ-BCT chức năng nhiệm vụ cơ cấu Vụ thị trường trong nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 0785/QĐ-BCT chức năng nhiệm vụ cơ cấu Vụ thị trường trong nước