Quyết định 0788/QĐ-BCT

Quyết định 0788/QĐ-BCT năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 0788/QĐ-BCT năm 2008 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu đã được thay thế bởi Quyết định 699/QĐ-BCT năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Cục Kỹ thuật và được áp dụng kể từ ngày 31/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 0788/QĐ-BCT năm 2008 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0788/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp và thương mại; bao gồm các lĩnh vực và ngành: Cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác theo quy định của pháp luật.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, có con dấu để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: INDUSTRIAL SAFETY TECHNIQUES AND ENVIRONMENT AGENCY;

Viết tắt: ISEA.

Trụ sở chính đặt tại: Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án, đề án, quy chế quản lý chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Cục.

2. Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp và thương mại.

3. Ban hành văn bản cá biệt, văn bản thuộc chuyên ngành của Cục.

4. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp và thương mại.

5. Về kỹ thuật an toàn công nghiệp:

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy trình kiểm định, tiêu chí và điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định khi thực hiện hoạt động kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

b) Đề xuất danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thống nhất ban hành;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

d) Kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

e) Đầu mối quản lý về phòng cháy, chữa cháy trong ngành công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

g) Đầu mối tổ chức, thực hiện Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động; Tuần lễ quốc gia về An toàn, Vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ trong ngành công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

h) Cấp giấy phép: kinh doanh và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai;

i) Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các giải pháp kỹ thuật an toàn trong các dự án đầu tư, thiết kế cơ sở công trình mỏ, thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng mới và cải tạo thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Công Thương;

k) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan kiểm tra tìm nguyên nhân các sự cố, tai nạn lao động có liên quan đến kỹ thuật an toàn trong ngành công nghiệp và thương mại.

6. Về bảo vệ môi trường:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp và thương mại; tham gia thẩm định các báo cáo tổng hợp điều tra, đánh giá về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm soát chất thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, phục hồi môi trường; thông tin, báo cáo hiện trạng môi trường theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

d) Chủ trì hoặc tham gia, phối hợp thực hiện các Dự án hợp tác quốc tế có liên quan đến bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp và thương mại;

đ) Đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, ngành liên quan, hướng dẫn thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và phế liệu;

e) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường; thống kê và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường trong ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ;

g) Đầu mối quản lý mạng lưới bảo vệ môi trường trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

7. Về khoa học và công nghệ:

a) Xây dựng và đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyên ngành;

b) Tổ chức triển khai các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường; chuyển giao, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường trong sản xuất công nghiệp.

8. Về hợp tác quốc tế:

a) Thực hiện hợp tác quốc tế về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án tài trợ của nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường trong ngành công nghiệp và thương mại.

9. Về đào tạo và huấn luyện:

a) Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến thực hiện các văn bản pháp luật, các điều ước quốc tế liên quan về kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường đối với các đơn vị trong ngành công nghiệp và thương mại;

b) Tổ chức, phối hợp đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng năng lực giám đốc điều hành mỏ, chỉ huy nổ mìn và các nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

10. Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Cục.

11. Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cục theo mục tiêu, nội dung chương trình cải cách hành chính của Bộ.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức theo phân cấp của Bộ Công Thương.

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao, tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

14. Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt, bão của Bộ Công Thương.

15. Thường trực Ban chỉ đạo về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ của Bộ Công Thương.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo:

a) Cục trưởng;

b) Các Phó Cục trưởng.

Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ các hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Cục trưởng phân công;

Cục trưởng, các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm.

2. Bộ máy giúp việc Cục trưởng, gồm có:

a) Văn phòng;

b) Phòng Tài chính - Kế toán;

c) Phòng Tổ chức, Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

d) Phòng An toàn Điện;

đ) Phòng An toàn Cơ khí và Áp lực;

e) Phòng An toàn Mỏ và Dầu khí;

g) Phòng An toàn Hoá chất, Vật liệu nổ công nghiệp;

h) Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường;

i) Phòng Quản lý môi trường.

3. Các đơn vị dịch vụ và sự nghiệp có thu:

a) Trung tâm Kiểm định công nghiệp I;

b) Trung tâm Kiểm định công nghiệp II;

c) Trung tâm Kiểm định công nghiệp III;

d) Trung tâm Quan trắc và ứng dụng phát triển công nghệ môi trường;

đ) Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp;

e) Trung tâm Huấn luyện an toàn và môi trường công nghiệp.

Việc thành lập, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét và quyết định theo đề nghị của Cục trưởng.

Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội;Tài chính; Công an; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Thứ trưởng;
- Website MOIT;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 0788/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu0788/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực30/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 0788/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 0788/QĐ-BCT năm 2008 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 0788/QĐ-BCT năm 2008 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu0788/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýVũ Huy Hoàng
       Ngày ban hành30/01/2008
       Ngày hiệu lực30/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 0788/QĐ-BCT năm 2008 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 0788/QĐ-BCT năm 2008 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu