Quyết định 08/2004/QĐ-BCN

Quyết định 08/2004/QĐ-BCN ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 08/2004/QĐ-BCN Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2004/QĐ-BCN Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2003/TTLT-BCN-BNV ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công nghiệp ở địa phương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) làm cơ sở để Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ nhiệm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- VPCP,
- Bé Néi vô,
- Công báo,
- L­u VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Hoàng Trung Hải

 

TIÊU CHUẨN

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2004/QĐ-BCN ngày tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

Chương 1:

TIÊU CHUẨN CHUNG

Điều 1. Tư tưởng, chính trị

1. Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

2. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

3. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Hồ sơ, lý lịch

Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh, trong đó có kê khai tài sản, nhà, đất theo Nghị định số 13/2002/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2002 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ.

Điều 3. Tuổi đời

1. Cán bộ, công chức được bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ Giám đốc Sở Công nghiệp không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

2. Trường hợp cán bộ, công chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác, nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công nghiệp, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định tại điểm 1 Điều này.

Điều 4. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất một năm kể từ khi có quyết định kỷ luật.

Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm.

Chương 2:

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 5. Phẩm chất chính trị

1. Trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, tích cực thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thể hiện bằng hiệu quả và chất lượng công tác được giao.

2. Có bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm cá nhân; thẳng thắn đấu tranh chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

3. Đoàn kết nội bộ; tập hợp và phát huy được sức mạnh của tập thể.

4. Phong cách làm việc dân chủ, bình đẳng với đồng nghiệp, chí công vô tư.

Điều 6. Năng lực điều hành

1. Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất định hướng chiến lược phát triển về công nghiệp trên địa bàn để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, đề xuất với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh các giải pháp kinh tế-kỹ thuật về ngành công nghiệp trong toàn tỉnh và triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

2. Có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động của Sở, nắm vững các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; có khả năng hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bảo tồn và phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương.

Điều 7. Hiểu biết

1. Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp.

2. Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Sở.

3. Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh, của cả nước, của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Điều 8. Trình độ

1. Có trình độ đại học về kỹ thuật, kinh tế hoặc quản lý kinh tế thuộc các ngành công nghiệp; có thời gian công tác trong ngành công nghiệp từ 5 năm trở lên.

2. Có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

3. Có trình độ quản lý hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên chính.

4. Biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ B trở lên.

5. Sử dụng thành thạo máy vi tính trong công việc quản lý của mình./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2004/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2004/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2004
Ngày hiệu lực06/02/2004
Ngày công báo22/01/2004
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 08/2004/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 08/2004/QĐ-BCN Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2004/QĐ-BCN Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2004/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành13/01/2004
        Ngày hiệu lực06/02/2004
        Ngày công báo22/01/2004
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 08/2004/QĐ-BCN Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2004/QĐ-BCN Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp