Quyết định 08/2005/QĐ-BGDĐT

Quyết định 08/2005/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010) kèm theo Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 08/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia sửa đổi Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT đã được thay thế bởi Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn và được áp dụng kể từ ngày 12/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia sửa đổi Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2005/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 08/2005/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010) BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2001/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 05/7/2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1. Thay toàn bộ các cụm từ "Vụ Trung học phổ thông" có trong Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày bằng cụm từ "Vụ Giáo dục trung học".

2. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi sau:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định công nhận trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

3. Khoản 3 Điều 10 được sửa đổi sau:

3. Biên bản tự kiểm tra, biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

4. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung sau:

Điều 11. Hội đồng xét đề nghị và đoàn kiểm tra.

1. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập một Hội đồng xét đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét đề nghị).

a. Thành phần.

- Chủ tịch: Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh

- 02 Phó chủ tịch:

+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (làm thường trực)

+ Chủ tịch Công đoàn Giáo dục cấp tỉnh.

- Các uỷ viên của Hội đồng: Là đại diện các cơ quan chức năng có liên quan.

b. Thẩm quyền thành lập:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xét đề nghị.

c. Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo công tác kiểm tra phục vụ cho việc xét công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- Xét chọn trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- Lập hồ sơ đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

2. Đoàn kiểm tra.

Trước khi xét công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập đoàn kiểm tra theo danh sách do Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quyết định.

a. Thành phần: Có 07 uỷ viên, gồm đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn giáo dục cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Thể dục thể thao, Sở Nội vụ; có trưởng đoàn và 01 thư ký.

b. Nhiệm vụ:

- Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

- Kiểm tra toàn bộ hồ sơ, các loại sổ quản lý của nhà trường theo quy định.

- Lập biên bản và hồ sơ trình Hội đồng xét đề nghị.

5. Điều 12 được sửa đổi bổ sung sau:

Điều 12. Cơ quan thường trực.

Để chỉ đạo xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia, các cấp quản lý giáo dục có một cơ quan thường trực.

1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

a. Cơ quan thường trực: Phòng Giáo dục.

b. Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường trung học cơ sở xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đạt chuẩn quốc gia;

- Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về những giải pháp nhằm xây dựng các trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia;

- Hướng dẫn làm hồ sơ, tiếp nhận và chuyển hồ sơ đề nghị công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia lên Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi đã báo cáo và được Uỷ ban nhân dân cấp huyện đồng ý (bằng văn bản).

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

a. Cơ quan thường trực: Sở Giáo dục và Đào tạo.

b. Nhiệm vụ:

- Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia trong địa phương trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường trung học phổ thông, các phòng Giáo dục lập kế hoạch cụ thể xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh giải quyết những khó khăn của nhà trường, của cấp huyện trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia của các trường trung học phổ, của các phòng Giáo dục lên Hội đồng xét đề nghị.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia của địa phương. Báo cáo kết quả xây dựng các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia trong từng năm học về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục trung học).

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a. Cơ quan thường trực: Vụ Giáo dục trung học.

b. Nhiệm vụ:

- Giúp Bộ trưởng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Ban hành mẫu bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

- Giúp Bộ trưởng thực hiện công tác chỉ đạo xây dựng các trường thuộc bậc trung học đạt chuẩn quốc gia trên phạm vi toàn quốc.

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định những trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đã đạt chuẩn quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Minh Hiển

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2005/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2005/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2005
Ngày hiệu lực05/04/2005
Ngày công báo21/03/2005
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2005/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 08/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia sửa đổi Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia sửa đổi Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2005/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Minh Hiển
       Ngày ban hành14/03/2005
       Ngày hiệu lực05/04/2005
       Ngày công báo21/03/2005
       Số công báoSố 18
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 08/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia sửa đổi Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2005/QĐ-BGDĐT Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia sửa đổi Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT