Quyết định 08/2006/QĐ-VPCP

Quyết định 08/2006/QĐ-VPCP về việc thiết lập Trang tin “Xây dựng pháp luật" trên Trang tin điện tử Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2006/QĐ-VPCP thiết lập Trang tin “Xây dựng pháp luật" trên Trang tin điện tử Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2006/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THIẾT LẬP TRANG TIN “XÂY DỰNG PHÁP LUẬT" TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003-NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 200/2004/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Xây dựng pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên INTERNET;
Để nâng cao chất lượng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thiết lập Trang tin "Xây dựng pháp luật” trên Trang tin điện tử Chính phủ (Website Chính phủ) với những nội dung như sau:

1. Cung cấp thông tin về tình hình xây dựng pháp luật của Chính phủ, thông tin về sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động xây dựng pháp luật, giúp định hướng chính sách trong quá trình chuẩn bị các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đăng và tiếp nhận góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về nội dung các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình Chính phủ chuẩn bị và nội dung các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Trao đổi những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề mới nảy sinh trong công tác xây dựng pháp luật, giúp cho hoạt động xây dựng pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương bảo đảm chất lượng, kịp tiến độ.

 4. Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm của Website Chính phủ

Chủ trì, phối hợp với Ban Xây dựng pháp luật thiết kế Trang tin “Xây dựng pháp luật” trên Website Chính phủ; bảo đảm việc tiếp nhận thông tin được liên tục và an toàn; hỗ trợ biên tập kỹ thuật, tạo tin điện tử và xuất bản lên mạng, vận hành hệ thống quản trị nội dung.

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Xây dựng pháp luật

1. Tuân thủ Luật báo chí và các quy định hiện hành của các cơ quan quản lý Nhà nước về thông tin, báo chí.

2. Chủ trì, phối hợp với Website Chính phủ và các vụ, cục, đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ bảo đảm nội dung thông tin; chịu trách nhiệm duyệt tin, bài, ảnh trước khi xuất bản lên mạng.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Trang tin “Xây dựng pháp luật” điện tử được sử dụng từ nguồn kinh phí bố trí theo kế hoạch hàng năm của Văn phòng Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Điều 6. Các ông Trưởng ban Ban Xây dựng pháp luật, Tổng Biên tập Website Chính phủ, Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác lập pháp (UBTVQH);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, TB XDPL,
 Các vụ, cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Ban điều hành đề án 112;
- Website CP;
- Lưu VT, XDPL (10).

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2006/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2006/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2006
Ngày hiệu lực22/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2006/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 08/2006/QĐ-VPCP thiết lập Trang tin “Xây dựng pháp luật" trên Trang tin điện tử Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2006/QĐ-VPCP thiết lập Trang tin “Xây dựng pháp luật" trên Trang tin điện tử Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2006/QĐ-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýĐoàn Mạnh Giao
        Ngày ban hành22/12/2006
        Ngày hiệu lực22/12/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 08/2006/QĐ-VPCP thiết lập Trang tin “Xây dựng pháp luật" trên Trang tin điện tử Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2006/QĐ-VPCP thiết lập Trang tin “Xây dựng pháp luật" trên Trang tin điện tử Chính phủ

            • 22/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực