Quyết định 08/2007/QĐ-UBND

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 86/2006/QĐ-UBND về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2007

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2007/QĐ-UBND sửa đổi giá đất Vĩnh Phúc 2007


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 07 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 86/2006/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2006 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2007.

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc xác định các loại giá đất và khung giá các loại đất; Thông tư số 188/2004/NĐ-CP">114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của HĐND tỉnh về giá đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 20/TTr-STC ngày 22/01/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh về ban hành quy định giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2007, như sau:

1. Bổ sung giá đất huyện Tam Đảo:

1.1. Bổ sung bảng giá đất Nông nghiệp năm 2007 của huyện Tam Đảo:

Số TT

ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

Giá đất (Đồng/m2)

 

Đất trồng cây hàng năm, mặt nước nuôi trồng thủy sản (Tính theo hạng đất tính thuế Nông lâm nghiệp)

 

 

Xã miền núi

 

1

Đất trồng cây hàng năm, mặt nước nuôi trồng thủy sản

 

 

Đất hạng 1

19.000

 

Đất hạng 2

18.000

 

Đất hạng 3

17.000

 

Đất hạng 4

15.000

 

Đất hạng 5

13.000

 

Đất hạng 6

11.000

2

Đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất

 

 

Đất hạng 1

12.000

 

Đất hạng 2

11.000

 

Đất hạng 3

10.000

 

Đất hạng 4

9.000

 

Đất hạng 5

8.000

 

 

 

1.2. Tại mục: Đất thuộc thị trấn Tam Đảo: Bỏ phần VI: Đất nông nghiệp thuộc thị trấn Tam Đảo: 47.000đ (dòng cuối).

2. Bổ sung giá đất huyện Bình Xuyên:

Bổ sung vào phần IV: Tỉnh lộ 320B (Hương Canh – trung Mỹ), mục đất thuộc địa phận xã Trung Mỹ:

Đoạn từ Bảng tin đến cổng UBND xã Trung Mỹ:

+ Băng 1: 600.000đồng/m2.

+ Băng 2 trở vào: 300.000đồng/m2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Taì nguyên Môi trường, Cục trưởng cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Tam Đảo, Bình Xuyên, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất (Sở TNMT) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 08/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/02/2007
Ngày hiệu lực 07/02/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2007/QĐ-UBND sửa đổi giá đất Vĩnh Phúc 2007


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND sửa đổi giá đất Vĩnh Phúc 2007
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 08/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Trần Ngọc Ái
Ngày ban hành 07/02/2007
Ngày hiệu lực 07/02/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 08/2007/QĐ-UBND sửa đổi giá đất Vĩnh Phúc 2007

Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2007/QĐ-UBND sửa đổi giá đất Vĩnh Phúc 2007

  • 07/02/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/02/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực