Quyết định 08/2008/QĐ-UBND

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND về đơn giá cây trồng, vật nuôi, chi phí đầu tư vào đất còn lại, phương tiện sinh hoạt và mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND đơn giá cây trồng, vật nuôi, chi phí đầu tư vào đất còn lại, phương tiện sinh hoạt và mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An đã được thay thế bởi Quyết định 22/2011/QĐ-UBND đơn giá cây trồng, vật nuôi, chi phí đầu tư và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2008/QĐ-UBND đơn giá cây trồng, vật nuôi, chi phí đầu tư vào đất còn lại, phương tiện sinh hoạt và mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 08/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 18 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI, PHƯƠNG TIỆN SINH HOẠT VÀ MỒ MẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 371/TTr-STC ngày 05/02/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi, chi phí đầu tư vào đất còn lại, phương tiện sinh hoạt và mồ mả để áp dụng trong việc bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất hoặc áp dụng trong các trường hợp khác có sử dụng đơn giá này trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3280/2005/QĐ-UBND ngày 22/8/2005 của UBND tỉnh.

Tất cả các phương án giá cây trồng, vật nuôi, chi phí đầu tư vào đất còn lại, phương tiện sinh hoạt và mồ mả đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đã được công bố trước ngày quyết định này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo văn bản đã phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp -Cục Kiểm tra văn bản;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NC-TH;
- Lưu: VT, STC, Nh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

ĐƠN GIÁ

CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI, PHƯƠNG TIỆN SINH HOẠT VÀ MỒ MẢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08 /2008/QĐ-UBND ngày 18 /02/2008 của UBND tỉnh Long An)

I. CÂY TRỒNG:

1. Cây ăn trái:

(Đơn vị tính: đồng/cây)

STT

Loại cây

A

B

C

D

E

Số lượng tối đa đối với loại E

1

Xoài.

300.000

200.000

120.000

50.000

10.000

900cây/ha (khoảng 10m2/1cây)

2

Sầu riêng, Măng cụt.

250.000

175.000

100.000

70.000

30.000

900cây/ha (khoảng 10m2/1cây)

3

Me.

225.000

150.000

90.000

45.000

10.000

900cây/ha (khoảng 10m2/1cây)

4

Nhãn.

225.000

150.000

90.000

30.000

10.000

1.000 cây/ha (khoảng 10m2/1cây)

5

Dừa.

200.000

150.000

75.000

30.000

10.000

300 cây/ha (khoảng 33m2/1cây)

6

Sabôchê, cam, quýt, bưởi, cau, cà phê.

125.000

90.000

50.000

25.000

5.000

500 cây/ha (khoảng 20m2/1cây)

7

Vú sữa, mít.

120.000

80.000

45.000

20.000

5.000

500 cây/ha (khoảng 20m2/1cây)

8

Thanh long

200.000

100.000

45.000

20.000

5.000

1.000 cây/ha (khoảng 10m2/1cây)

9

Mãng cầu

120.000

80.000

45.000

20.000

3.000

1.000 cây/ha (khoảng 10m2/1cây)

10

Điều.

90.000

60.000

45.000

20.000

5.000

200 cây/ha (khoảng 50m2/1cây)

11

Táo, lêkima, ổi, ô môi, chùm ruột, mận, cóc, khế, bơ, sơ ri, lý, chanh, tắc, lựu, càri, sakê, chôm chôm, thanh trà, hồng quân, dâu.

60.000

45.000

35.000

20.000

5.000

600 cây/ha (khoảng 17m2/1cây)

12

Đu đủ.

40.000

25.000

14.000

4.000

 

 

13

Quách, đào tiên, nhào.

40.000

25.000

15.000

6.000

2.000

600 cây/ha (khoảng 17m2/1cây)

14

Các loại cây ăn trái còn lại.

20.000

10.000

5.000

3.000

1.000

500 cây/ha (khoảng 20m2/1cây)

Ghi chú:

+ Cây loại A : Cây tốt, nhiều trái, tán lớn.

+ Cây loại B : Cây có trái ít, tán nhỏ.

+ Cây loại C : Cây sắp có trái.

+ Cây loại D : Cây lão ít trái; cây mới trồng trên 01 năm.

+ Loại E: Cây con (chiết ghép), cây mới trồng dưới 01 năm.

15

Chuối:

- Loại A (có buồng, chưa ăn được):                     20.000 đ/cây.

- Loại B (sắp có buồng):                                     10.000 đ/cây.

- Loại C (còn nhỏ trồng được trên 2 tháng):          1.000 đ/cây.

16

Nho, Dây gùi tây (chanh dây):

- Đã có trái:       30.000 đ/dây.

- Chưa có trái:   10.000 đ/dây.

 

2. Cây kiểng:

(Đơn vị tính: đ/cây)

Cây trồng dưới đất được bồi thường chi phí di dời theo đơn giá như sau: (cây trên chậu không bồi thường).

STT

Loại cây

Loại A

Loại B

Loại C

Loại D

Loại E

Số lượng tối đa đối với loại E

1

Mai vàng, mai tứ quí,

100.000

50.000

25.000

10.000

4.000

20.000cây/ha (1m2/2 cây)

2

Kim quít, thiên tuế

100.000

50.000

25.000

10.000

 

 

3

Mai chiếu thủy

60.000

30.000

15.000

6.000

3.000

20.000cây/ha (1m2/2 cây)

4

Cau kiểng, trúc đào, hoa anh đào, bông giấy, dừa kiểng, dương kiểng, gừa kiểng, cơm nguội, mẫu đơn, cần thăng, tùng, hoàng hậu.

30.000

15.000

10.000

4.000

 

 

5

Các loại cây kiểng còn lại

20.000

10.000

5.000

3.000

 

 

6

Hàng rào bằng cây trồng các loại:

+ Không cắt tỉa: 10.000 đ/md.

+ Có cắt tỉa: 15.000 đ/md.

7

Các loại bông trồng tập trung (Huệ, Vạn thọ,...): 2.500 đ/m2.

8

Thiên lý:

- Đã có bông: 30.000 đ/dây.

- Chưa có bông: 10.000 đ/dây.

Ghi chú:

+ Loại A: Đường kính gốc từ 6 cm trở lên.

+ Loại B: Đường kính gốc từ 4 cm đến dưới 6 cm.

+ Loại C: Đường kính gốc từ 3 cm đến dưới 4 cm.

+ Loại D: Đường kính gốc từ 1 cm đến dưới 3 cm.

+ Loại E: Đường kính gốc dưới 1 cm

 

3. Cây lấy gỗ, lá:

a. Trồng tập trung: (Chưa kể chi phí đào mương lên líp)

STT

Loại cây

ĐVT

Đơn giá

Số lượng cây tối thiểu

 

Bạch đàn, keo lá tràm (tràm vàng), keo tai tượng, tràm cừ:

 

 

-Bạch đàn, keo lá tràm (tràm vàng), keo tai tượng: 2.000 cây/ha (5m2/1cây).

-Tràm cừ: 22.000 cây/ha (1m2/2cây).

1

Dưới 01 mùa (01 năm)

đ/m2

500

2

01 mùa (01 năm)

đ/m2

1.000

3

02 mùa (02 năm)

đ/m2

1.200

4

03 mùa (03 năm)

đ/m2

1.500

5

04 mùa (04 năm)

đ/m2

2.500

5

05 mùa (05 năm)

đ/m2

3.000

6

06 mùa (06 năm)

đ/m2

3.500

7

07 mùa (07 năm) trở lên

đ/m2

2.000

 

b. Trồng phân tán:

(Đơn vị tính: đ/cây)

STT

Loại cây

Loại A

Loại B

Loại C

Loại D

Loại E

Số lượng tối đa đối với loại E

1

Sao, Dầu, Gõ, Xà cừ, Cẩm lai, Liêm, Dênh dênh, Chò.

200.000

100.000

40.000

20.000

5.000

400c ây/ha (25m2/1 cây)

2

Bạch đàn, keo lá tràm (tràm vàng), keo tai tượng, vông, gừa, sung, xoan, điệp, bàng, gòn, tràm cừ, sầu đâu, bồ đề, mù u, cao su, đước.

20.000

5.000

2.000

1.000

500

- Bạch đàn, keo lá tràm (tràm vàng), keo tai tượng: 4.000 cây/ha (2,5m2/1cây).

- Tràm cừ: 30.000 cây/ha (1m2/3cây).

- Đước: 10.000 cây/ha (1m2/1cây).

- Các cây còn lại: 2.000 cây/ha(5m2/cây)

3

Mũ trôm

200.000

100.000

40.000

20.000

5.000

400cây/ha (25m2/1cây)

4

Các loại cây lấy gỗ còn lại.

10.000

2.500

1.000

500

200

1.000cây/ha (10m2/1cây)

Ghi chú:

+ Loại A: Đường kính gốc từ 20 cm trở lên.

+ Loại B: Đường kính gốc từ 15 cm đến dưới 20cm.

+ Loại C: Đường kính gốc từ 10 cm đến dưới 15 cm.

+ Loại D: Đường kính gốc từ 2 cm dưới 10 cm.

+ Loại E: Đường kính gốc dưới 2 cm.

5

Tre Điềm trúc:

 

 

 

- Mới trồng < 1 năm

đ/bụi

10.000

 

- Trồng được 1 năm

đ/bụi

80.000

 

- Trồng được 2 năm

đ/bụi

160.000

 

- Trồng được 3 năm

đ/bụi

260.000

6

Tre , trải , tầm vong , trúc , trúc lục bình:

 

 

 

- Từ 3 cây -dưới 10 cây/bụi

đ/bụi

20.000

 

- Từ 10 cây – dưới 30 cây / bụi

đ/bụi

40.000

 

 Từ 30 cây /bụi –dưới 50 cây /bụi

đ/bụi

50.000

 

 Từ 50 cây/bụi trở lên

đ/bụi

80.000

7

Lá dừa nước.

đ/m2

2.000

8

Bàng, cỏ voi (cỏ trồng)

đ/m2

1.000

9

Lác (cói)

đ/m2

3.000

10

Cỏ mật (cỏ trồng)

đ/m2

300

 

4. Cây công nghiệp, lương thực và rau màu:

STT

Loại cây trồng

ĐVT

Đơn giá

1

Lúa.

đ/m2

1.000

2

Khoai mì, khoai lang, khoai mỡ, khoai từ, khoai môn.

đ/m2

800

3

Mía, khóm.

đ/m2

2.000

4

Rau:

- Dưa hấu.

- Rau nhút.

- Sen.

- Các loại rau, màu còn lại.

 

đ/m2

đ/m2

đ/m2

đ/m2

 

3.000

4.800

3.200

2.500

5

Thuốc lá.

đ/m2

2.400

6

Tiêu, trầu.

đ/nọc

30.000

 

II. VẬT NUÔI:

STT

Nội dung

Đơn giá

1

Đối với nuôi trồng thủy sản

 

a

Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không được bồi thường.

 

b

Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm. Trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra.

HĐBT các huyện, thị xã khảo sát báo cáo UBND các huyện, thị xã đề nghị mức thiệt hại (thực hiện đồng thời với thời điểm đề nghị giá bồi thường thiệt hại về đất) gởi Sở Tài chính để tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt áp dụng cụ thể cho từng dự án.

2

Đối với các trường hợp không thuộc nuôi trồng thủy sản :

HĐBT các huyện, thị xã khảo sát báo cáo UBND các huyện, thị xã (thực hiện đồng thời với thời điểm đề nghị giá bồi thường thiệt hại về đất) đề xuất hướng xử lý gởi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định cụ thể cho từng dự án.

 

III. CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT CÒN LẠI:

STT

Nội dung

Đơn giá

1

Chi phí đào mương để trồng cây.

HĐBT các huyện, thị xã khảo sát báo cáo UBND các huyện, thị xã đề nghị mức chi phí bồi thường, hỗ trợ (thực hiện đồng thời với thời điểm đề nghị giá bồi thường thiệt hại về đất) gởi Sở Tài chính để tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt áp dụng cụ thể cho từng dự án.

2

Chi phí làm dàn lưới trồng hoa màu (bí, mướp, dưa leo...)

3

Chi phí đào ao nuôi trồng thủy sản

4

Chi phí tôn nền .

 

IV. CÁC PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ SINH HOẠT:

STT

Nội dung

Đơn giá tối thiểu để di dời đồng hồ điện sinh hoạt (Áp dụng đối với trường hợp nhà cách đường dây hạ thế < 30 mét) (đ/đồng hồ)

Đơn giá tối thiểu để di dời đồng hồ nước sinh hoạt (Áp dụng đối với trường hợp nhà cách đường ống chính < 3 mét) (đ/đồng hồ)

Đơn giá di dời điện thoại cố định có dây (đ/máy)

1

Di dời toàn bộ nhà

1.600.000

1.600.000

400.000

2

Di dời 1 phần nhà chính

600.000

1.000.000

 

3

Di dời toàn bộ nhà (đồng hồ nhánh của đồng hồ chính)

800.000

800.000

 

 

* Ghi chú:

a) Trường hợp tại thời điểm bồi thường đơn giá quy định tại STT 1, 2 và 3 nêu trên không còn phù hợp thì HĐBT các huyện, thị xã khảo sát, liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ có ý kiến cụ thể, sau đó trình Chủ tịch UBND các huyện, thị xã xem xét quyết định.

b) Đối với các trường hợp di dời đồng hồ điện sinh hoạt > 30 mét; đồng hồ nước sinh hoạt > 3 mét. HĐBT các huyện, thị xã khảo sát, liên hệ với Điện lực và đơn vị cấp nước có ý kiến cụ thể và trình Chủ tịch UBND các huyện, thị xã xem xét quyết định.

c) Các trường hợp di dời điện sản xuất, nước sản xuất, truyền hình cáp, internet,... được xem xét để bồi thường theo thực tế. Người bị ảnh hưởng có trách nhiệm cung cấp hợp đồng, hóa đơn và các hồ sơ có liên quan để HĐBT các huyện, thị xã kiểm tra và liên hệ với các đơn vị cung cấp các dịch vụ nêu trên có ý kiến cụ thể và trình Chủ tịch UBND các huyện, thị xã xem xét quyết định.

d) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b và c nêu trên. Các trường hợp thuộc quy định tại điểm a, b và c nêu trên nhưng phạm vi giải phóng mặt bằng có liên quan từ 02 huyện thị trở lên thì UBND các huyện, thị xã có liên quan phải đề xuất giá bồi thường gởi về Sở Tài chính để tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định (thực hiện đồng thời với thời điểm đề nghị giá bồi thường thiệt hại về đất) .

V. MỒ MẢ: (Đã bao gồm chi phí mua đất để cải táng).

STT

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá

1

Mả đất.

đ/cái

3.500.000

2

Mả đất có kim tỉnh.

đ/cái

5.000.000

3

Mả đá ông.

đ/cái

5.000.000

4

Mả xi măng; mả nắp trấp không mái che.

đ/cái

6.000.000

5

Mả xi măng có rào lan can trụ bê tông .

 

 

 

+ Gạch men , đá mài hoặc đá chẻ

đ/cái

8.000.000

 

+ Đá rửa

đ/cái

7.000.000

6

Mả nắp trấp có mái che; mả nắp trấp không mái che có đá rửa.

 

6.500.000

7

Mả trường trụ.

 

 

 

+ Đá xanh

đ/cái

12.000.000

 

+ Xi măng

đ/cái

9.000.000

 

+ Đá ông

đ/cái

7.000.000

8

Kim tỉnh xi măng chưa chôn.

đ/cái

4.500.000

9

Mả không thân nhân (giao các đơn vị có chức năng hỏa táng hoặc cải táng).

đ/cái

2.000.000

10

Mả có nhà bao che sẽ được kê biên áp giá thêm phần bao che.

 

 

11

Mả có tường rào bao quanh nếu có số liệu đo đạc kê biên cụ thể sẽ được tính thêm theo đơn giá tường rào.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 08/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/02/2008
Ngày hiệu lực 28/02/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2011
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2008/QĐ-UBND đơn giá cây trồng, vật nuôi, chi phí đầu tư vào đất còn lại, phương tiện sinh hoạt và mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND đơn giá cây trồng, vật nuôi, chi phí đầu tư vào đất còn lại, phương tiện sinh hoạt và mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 08/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành 18/02/2008
Ngày hiệu lực 28/02/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2011
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 08/2008/QĐ-UBND đơn giá cây trồng, vật nuôi, chi phí đầu tư vào đất còn lại, phương tiện sinh hoạt và mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2008/QĐ-UBND đơn giá cây trồng, vật nuôi, chi phí đầu tư vào đất còn lại, phương tiện sinh hoạt và mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An