Quyết định 08/2010/QĐ-UBND

Quyết định 08/2010/QĐ-UBND thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2010/QĐ-UBND chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 08/2010/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Bảo hiểm Xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;
Căn cứ Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh tại Tờ trình liên tịch số 53/TTrLT-SNV-BHXH ngày 29 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn như sau:

1. Bảo hiểm xã hội tự nguyện:

- Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: Theo tỷ lệ phần trăm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: Do đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ 2/3 theo tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đóng 1/3 còn lại.

2. Bảo hiểm y tế:

- Mức đóng bảo hiểm y tế: bằng 4,5% mức lương tối thiểu chung.

- Trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế: Do đơn vị sử dụng lao động đóng 2/3 mức đóng bảo hiểm y tế và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đóng 1/3 mức đóng bảo hiểm y tế.

3. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế:

Hàng tháng, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho những người hoạt động không chuyên trách và trích tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế từ tiền phụ cấp hàng tháng của những người hoạt động không chuyên trách để nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện, quỹ bảo hiểm y tế theo quy định.

4. Nguồn kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế:

- Phần hỗ trợ kinh phí bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn do đơn vị sử dụng lao động đóng (2/3) được Ngân sách xã, phường, thị trấn bảo đảm;

- Phần còn lại (1/3) do những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đóng.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

- Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh hướng dẫn hồ sơ thủ tục, quy trình và mức đóng để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định này có trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn quy định tại quyết định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

- Bãi bỏ quyết định số 2841/2006/QĐ-UBND ngày 21/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Báo Bà Rịa Vũng Tàu;
- Đài PTTH tỉnh;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2010
Ngày hiệu lực18/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2010/QĐ-UBND chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2010/QĐ-UBND chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýVõ Thành Kỳ
       Ngày ban hành08/03/2010
       Ngày hiệu lực18/03/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2010/QĐ-UBND chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2010/QĐ-UBND chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế

           • 08/03/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực