Quyết định 08/2012/QĐ-UBND

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND sửa đổi khoản 15, Điều 2 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 01/2011/QĐ-UBND

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Dân tộc Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 25/2015/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 28/06/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2012/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Dân tộc Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2012/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 15, ĐIỀU 2 CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2011/QĐ-UBND NGÀY 12/01/2011 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2010/TTLT-UBDT-BNV ngày 17/9/2010 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 15, Điều 2 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, như sau:

"15. Thực hiện công tác pháp chế theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VX, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Quách Việt Tùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2012
Ngày hiệu lực08/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/06/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2012/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Dân tộc Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2012/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Dân tộc Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýQuách Việt Tùng
       Ngày ban hành27/02/2012
       Ngày hiệu lực08/03/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/06/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 08/2012/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Dân tộc Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2012/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn Ban Dân tộc Sóc Trăng