Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 48/2009/QĐ-UBND

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND cải tạo đồng ruộng tận thu đất sét làm vật liệu xây dựng Quảng Ngãi 2014 đã được thay thế bởi Quyết định 06/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 48/2009/QĐ-UBND Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2014/QĐ-UBND cải tạo đồng ruộng tận thu đất sét làm vật liệu xây dựng Quảng Ngãi 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2014/QĐ-UBND

 Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CẢI TẠO ĐỒNG RUỘNG KẾT HỢP TẬN THU ĐẤT SÉT ĐỂ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2009/QĐ-UBND NGÀY 28/9/2009 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 374/TTr-SNN&PTNT ngày 24/02/2014 về việc đề nghị ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số: 48/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh và đề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 202/BC-STP ngày 13/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh, với các nội dung như sau:

1. Bổ sung khoản 4 vào Điều 9 như sau:

"4. UBND các huyện, thành phố: Phê duyệt kế hoạch, thời gian thực hiện cải tạo đồng ruộng, kết hợp tận thu đất sét cụ thể từng xứ đồng."

2. Sửa đổi Điều 10 như sau:

"Điều 10. Thẩm quyền phê duyệt

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này).

2. UBND các huyện, thành phố:

a) Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét có diện tích không vượt quá 10.000 m2 (01 ha).

b) Phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường theo quy định của pháp luật đối với diện tích cải tạo đồng ruộng thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của UBND các huyện, thành phố.

3. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, gia hạn hoặc thu hồi quyết định phê duyệt.".

3. Sửa đổi Điều 17 như sau:

"Điều 17. Thời hạn của Quyết định phê duyệt

1. Quyết định phê duyệt của UBND huyện, thành phố có hiệu lực trong thời gian 12 tháng.

2. Quyết định phê duyệt của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu lực trong thời gian 18 tháng.".

4. Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 18 như sau:

"d). Công văn thống nhất của UBND các huyện, thành phố (nếu thẩm quyền giải quyết thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).".

5. Bãi bỏ nội dung tại gạch đầu dòng thứ 5 khoản 2, Điều 15, chương IV và thay thế bằng: "Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký”.

6. Thay thế cụm từ “thiết kế kỹ thuật thi công” bằng cụm từ “báo cáo kinh tế kỹ thuật ” tại: Điều 13; điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 15; điểm d khoản 2 Điều 21; khoản 1 Điều 23.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Công an tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; các tổ chức, cá nhân hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
 Cao Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực21/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND cải tạo đồng ruộng tận thu đất sét làm vật liệu xây dựng Quảng Ngãi 2014


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 08/2014/QĐ-UBND cải tạo đồng ruộng tận thu đất sét làm vật liệu xây dựng Quảng Ngãi 2014
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu08/2014/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
     Người kýCao Khoa
     Ngày ban hành11/03/2014
     Ngày hiệu lực21/03/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2019
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 08/2014/QĐ-UBND cải tạo đồng ruộng tận thu đất sét làm vật liệu xây dựng Quảng Ngãi 2014

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2014/QĐ-UBND cải tạo đồng ruộng tận thu đất sét làm vật liệu xây dựng Quảng Ngãi 2014