Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 04/2013/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2014/QĐ-UBND sửa đổi dạy học thêm An Giang 04/2013/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2014/QĐ-UBND

An Giang, ngày 13 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ VIỆC DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2013/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tchức Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân đưc Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của SGiáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thxã thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 54/TTr-SGDĐT ngày 12 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tnh An Giang, như sau:

1. Điểm c, Khoản 1, Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"c) Về định mức sử dụng tiền dạy thêm, học thêm chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm, chi công tác quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường; chi tiền điện, nước, văn phòng phm; chi sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ dạy thêm được áp dụng theo tỷ lệ:

Chi 80% trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm; số còn lại được sử dụng vào việc chi: sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy thêm, điện nước, văn phòng phm, công tác quản lý, quản sinh, bộ phận thu tiền, bảo vệ phục vụ cho công tác dạy thêm, học thêm của nhà trường và các khoản chi cần thiết khác."

2. Điểm c, Khoản 1, Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 8. Yêu cầu đối với người tham gia dạy thêm và người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Đối với người tham gia dạy thêm

a) Giáo viên tham gia giảng dạy các lớp dạy thêm phải đạt chuẩn đào tạo đối với môn đang dạy theo quy định của Luật Giáo dục.

b) Có đầy đủ sức khoẻ.

c) Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan đang công tác.

d) Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

đ) Được Thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định tại đim c, d, Khoản 1, Điều 8 được sửa đi, bổ sung tại Quyết định này (đối với người dạy thêm ngoài nhà trường); được Thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 của Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập).

2. Đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

a) Có trình độ được đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 được sửa đi, bổ sung tại Quyết định này.

b) Có đủ sức khỏe.

c) Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc."

3. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 15. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ xin cp hoặc gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cho các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 được sửa đổi bổ sung tại Quyết định này và Điu 9 của Quy định vviệc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2013 ca y ban nhân dân tỉnh An Giang. Phi hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo khi kiểm tra các cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn mà địa phương đó quản lý."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4 năm 2014

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Th trưng các sở, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phvà cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kim tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website An Giang;
- TT.Tnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- S, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành ph;
- Đài PTTH AG, Báo AG;
- Lãnh đạo văn phòng ;
- Phòng: VHXH, TH, NC;
- Trung tâm CB-TH (đăng công báo);
- Lưu: HC-TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực25/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2014/QĐ-UBND sửa đổi dạy học thêm An Giang 04/2013/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2014/QĐ-UBND sửa đổi dạy học thêm An Giang 04/2013/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýHồ Việt Hiệp
       Ngày ban hành13/03/2014
       Ngày hiệu lực25/04/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2014/QĐ-UBND sửa đổi dạy học thêm An Giang 04/2013/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2014/QĐ-UBND sửa đổi dạy học thêm An Giang 04/2013/QĐ-UBND

           • 13/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực