Quyết định 08/2016/QĐ-UBND

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 18/2015/QĐ-UBND Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức thuộc tỉnh Điện Biên

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi 18/2015/QĐ-UBND quản lý đào tạo cán bộ công viên chức Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 40/2019/QĐ-UBND quy định đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức tỉnh Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 13/12/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi 18/2015/QĐ-UBND quản lý đào tạo cán bộ công viên chức Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2016/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2015/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm a, điểm b, Khoản 2, Điều 6 của Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Điện Biên, như sau:

a) Đối với các khóa bồi dưỡng có thời gian dưới 2 (hai) tháng, cán bộ, công chức phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 1 (một) năm tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu. Đối với các khóa bồi dưỡng có thời gian từ 2 (hai) tháng trở lên, cán bộ, công chức phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 5 (năm) năm tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu.

b) Viên chức còn đủ công tác ít nhất 1 (một) năm tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp (b/c);
- TT T
nh ủy (để b/c);
- TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VXGD, NCN
V.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2016
Ngày hiệu lực19/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi 18/2015/QĐ-UBND quản lý đào tạo cán bộ công viên chức Điện Biên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi 18/2015/QĐ-UBND quản lý đào tạo cán bộ công viên chức Điện Biên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýMùa A Sơn
       Ngày ban hành09/05/2016
       Ngày hiệu lực19/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/12/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi 18/2015/QĐ-UBND quản lý đào tạo cán bộ công viên chức Điện Biên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2016/QĐ-UBND sửa đổi 18/2015/QĐ-UBND quản lý đào tạo cán bộ công viên chức Điện Biên