Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2018/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2018/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 777/SKHĐT-TĐ ngày 09/02/2018 và Công văn số 1033/SKHĐT-TĐ ngày 07/3/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2018. Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08 /2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ (sau đây được gọi là chuyển đổi chợ) từ Ban quản lý, Tổ quản lý chợ đối với chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư xây dựng sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác chuyển đổi mô hình, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

Điều 3. Nguyên tắc chuyển đổi

1. Quá trình chuyển đổi chợ được thực hiện công khai, minh bạch nhằm bảo đảm các chế độ, quyền lợi của người lao động thuộc Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ và các thương nhân kinh doanh tại chợ; đồng thời, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và hiệu quả kinh tế - xã hội của chợ sau khi chuyển đổi.

2. Việc chuyển đổi chợ phải hạn chế tối đa những tác động làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các thương nhân kinh doanh tại chợ.

3. Các chợ thực hiện chuyển đổi phải gắn với đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp chợ.

4. Phương án chuyển đổi chợ phải được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến các thương nhân kinh doanh, buôn bán tại chợ.

Điều 4. Điều kiện chuyển đổi

Chợ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

1. Nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và kế hoạch chuyển đổi chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Được định giá tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật.

3. Đã được xác định vị trí, phạm vi đất chợ để tiến hành các thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hình thức chuyển đổi

1. Đối với các chợ thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và chợ nằm ở vị trí có giá trị thương mại cao thuộc địa bàn xã của các huyện: Áp dụng lựa chọn nhà đầu tư quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

2. Đối với các chợ còn lại: Áp dụng hình thức giao cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đủ năng lực, điều kiện theo quy định để tiếp nhận quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Trường hợp 01 chợ có từ 02 doanh nghiệp, hợp tác xã trở lên đăng ký tham gia quản lý, kinh doanh, khai thác sau khi Phương án chuyển đổi chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công khai theo quy định thì thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 1.

Chương II

QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI

Điều 6. Thành lập Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện, thị xã, thành phố

a) Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện) do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập; thành phần gồm: Trưởng Ban là Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; Phó Trưởng Ban Thường trực là Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng (hoặc Phòng Kinh tế đối với thị xã, thành phố); thành viên Ban Chuyển đổi gồm đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND cấp huyện, các Phòng: Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng, Quản lý đô thị (đối với các thị xã, thành phố), Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn có chợ chuyển đổi, cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn có chợ chuyển đổi, Trưởng Ban quản lý (hoặc Tổ trưởng quản lý) chợ được chuyển đổi và lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện, cấp xã khác (nếu cần).

b) Nhiệm vụ của Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi chợ trên địa bàn theo lộ trình 05 năm và hàng năm để đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng Phương án chuyển đổi chợ theo Kế hoạch chuyển đổi chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai, tổ chức thực hiện Phương án chuyển đổi chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổng hợp kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc (nếu có), báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, giải quyết.

- Tuyên truyền, giải thích, giải đáp các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác chuyển đổi chợ; cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cho các nhà đầu tư và các đối tượng khác có nhu cầu tìm hiểu để tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

- Trưởng Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện sử dụng con dấu của UBND cấp huyện, Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của Phòng Kinh tế và Hạ tầng (hoặc Phòng Kinh tế đối với các thị xã, thành phố) trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

- Thành viên Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng phương tiện, trang thiết bị của cơ quan để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

1. Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương; UBND cấp huyện đề xuất, gửi Sở Công Thương thẩm định và tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ hạng 1 trên địa bàn tỉnh theo lộ trình 05 năm và hàng năm; Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ hạng 2, 3 trên địa bàn quản lý theo lộ trình 05 năm và hàng năm bảo đảm phù hợp với điều kiện cụ thể của từng chợ.

2. Nội dung Kế hoạch chuyển đổi chợ gồm: Tên chợ; địa chỉ; hạng chợ; định hướng quy hoạch (xây dựng mới; nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí cũ; di dời, đầu tư xây dựng tại vị trí mới); vị trí, diện tích chợ hiện tại; dự kiến vị trí, diện tích chợ, hiện trạng sử dụng đất dự kiến đầu tư, xây dựng mới; dự kiến thời gian chuyển đổi, hình thức chuyển đổi; số thương nhân kinh doanh thường xuyên trong chợ.

3. Chậm nhất 05 (năm) ngày kể từ ngày Kế hoạch chuyển đổi chợ được phê duyệt, Sở Công Thương, UBND cấp huyện, Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện phải công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương và của UBND cấp huyện; công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn có chợ nằm trong Kế hoạch chuyển đổi và tại các chợ để tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

Điều 8. Xây dựng Phương án chuyển đổi chợ

1. Đơn vị lập Phương án chuyển đổi chợ: Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện.

2. Nội dung Phương án chuyển đổi chợ

a) Căn cứ pháp lý

b) Thông tin về hiện trạng chợ

- Thông tin về thành lập chợ, kèm theo hồ sơ (nếu có).

- Thông tin về đất đai, kèm theo hồ sơ (nếu có).

- Quy mô xây dựng chợ trước khi chuyển đổi, kèm theo hồ sơ (nếu có).

- Hồ sơ về công nợ; báo cáo quyết toán hoặc báo cáo tài chính, sổ sách tài liệu thu chi của chợ sau khi đã thực hiện kiểm kê, đánh giá xác định giá trị toàn bộ tài sản, nguồn vốn đã đầu tư và công nợ của chợ tại thời điểm chuyển đổi.

- Danh sách lao động thuộc Ban quản lý, Tổ quản lý chợ tại thời điểm chuyển đổi chợ có xác nhận của đại diện Ban quản lý chợ, chính quyên địa phương nơi có chợ (bao gồm các thông tin: Họ và tên; năm sinh; địa chỉ; chức vụ; thời gian hợp đồng lao động; các thông tin khác).

- Danh sách các thương nhân kinh doanh thường xuyên tại chợ (có thời gian kinh doanh liên tục tại chợ từ 06 tháng trở lên tính đến thời điểm tổ chức lấy ý kiến Phương án chuyển đổi chợ) có xác nhận của đại diện Ban quản lý chợ, chính quyền địa phương nơi có chợ (bao gồm các thông tin: Họ và tên; địa chỉ nơi sinh sống; nhóm ngành hàng kinh doanh; các thông tin khác).

c) Xác định hình thức chuyển đổi chợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy định này.

Trường hợp dự kiến chuyển đổi chợ theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất: UBND cấp huyện đề xuất danh mục, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan.

d) Phương án quản lý, sử dụng đất đai

- Xác định vị trí, phạm vi ranh giới đất chợ sau khi chuyển đổi.

- Đối với chợ thực hiện phương án di dời sang vị trí khác hoặc mở rộng đất chợ tại vị trí cũ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện: Xác định vị trí khu đất di dời chợ (vị trí chợ mới) hoặc ranh giới mở rộng đất chợ và xin ý kiến chấp thuận chủ trương của cấp có thẩm quyền trước khi lập Phương án chuyển đổi chợ; khái toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư (nếu có) và dự kiến tiền sử dụng đất.

e) Phương án tiếp nhận, bố trí, sắp xếp giải quyết chế độ cho người lao động thuộc Ban quản lý, Tổ quản lý chợ: Người lao động thuộc Ban quản lý, Tổ quản lý chợ chuyển đổi phải được tiếp nhận, bố trí sắp xếp việc làm và bảo đảm các chế độ liên quan theo quy định của pháp luật về lao động (nếu người lao động có nhu cầu tiếp tục làm việc tại chợ sau chuyển đổi).

f) Phương án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo chợ

- Hồ sơ thiết kế sơ bộ theo quy định về đầu tư xây dựng, gồm các nội dung chính: Vị trí, địa điểm xây dựng; quy mô, nội dung đầu tư xây dựng chợ; loại và cấp công trình; số lượng, diện tích điểm kinh doanh; số lượng, diện tích ki ốt bán hàng trong chợ và các thông tin cần thiết khác.

- Dự kiến tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư.

- Thời hạn, tiến độ đầu tư xây dựng.

- Phương án bố trí chợ tạm (nếu có).

g) Vphương án xử lý tài sản, công nợ

- Công nợ (nếu có): Thực hiện thanh lý giữa các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp chợ thực hiện phương án di dời sang vị trí khác theo quy hoạch: UBND cấp huyện thực hiện thanh lý tài sản theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Trường hợp chợ thực hiện phương án đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng tại vị trí chợ đang hoạt động theo quy hoạch: Giá trị tài sản được đưa vào tổng vốn đầu tư dự án để tổ chức lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; giá trị tài sản này độc lập với chi phí đầu tư nâng cấp, cải tạo chợ, chi phí giải phóng mặt bằng (nếu có). Trường hợp giá trị tài sản do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ ban đầu thì được nộp về ngân sách nhà nước theo quy định.

- Trường hợp đối với chợ được đầu tư từ các nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại: Trước khi phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ, Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện có văn bản gửi đến chủ đầu tư dự án để chủ đầu tư có ý kiến về phương án xử lý tài sản.

h) Kinh phí lập Phương án chuyển đổi chợ: Từ nguồn ngân sách cấp huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.

i) Dự kiến phương án quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trong 03 năm sau chuyển đổi.

k) Dự kiến thời gian quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

l) Đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ việc chuyển đổi mô hình chợ theo quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý chợ.

m) Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đơn vị đang quản lý chợ; của doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp nhận quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; của chính quyền địa phương có chợ trên địa bàn; của các tổ chức, thương nhân kinh doanh, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi mô hình chợ.

n) Các nội dung khác (nếu có).

3. Trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ, Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện có trách nhiệm:

a) Thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại địa phương, tại chợ được chuyển đổi cho các thương nhân kinh doanh trong chợ và nhân dân trên địa bàn được biết.

b) Lấy ý kiến đồng thuận của các thương nhân kinh doanh thường xuyên trong chợ:

- Tỷ lệ đồng thuận Phương án chuyển đổi chợ phải đạt tối thiểu 70% tổng số thương nhân kinh doanh thường xuyên trong chợ.

- Ý kiến của các thương nhân phải được lập thành danh sách, có ký xác nhận của các thương nhân, của đại diện Ban quản lý chợ và Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện nơi có chợ (Danh sách lấy ý kiến gồm các nội dung: Họ và tên các thương nhân kinh doanh; số và ngày cấp chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân; nhóm ngành hàng kinh doanh; ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý về phương án chuyển đổi, chữ ký).

- Nếu sau 03 lần tổ chức lấy ý kiến đồng thuận không đạt tối thiểu 70% theo quy định, Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đối với chợ hạng 1; báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện đối với chợ hạng 2, 3 xem xét quyết định.

Điều 9. Thẩm định Phương án chuyển đổi chợ

1. Phương án chuyển đổi chợ hạng 1: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định.

2. Phương án chuyển đổi chợ hạng 2, 3: Chủ tịch UBND cấp huyện giao cho phòng, ban có chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện tổ chức thẩm định.

3. Nội dung thẩm định Phương án chuyển đổi chợ bao gồm những nội dung cơ bản của Phương án chuyển đổi chợ.

Điều 10. Hồ sơ trình thẩm định Phương án chuyển đổi chợ

1. Thẩm định Phương án chuyển đổi chợ hạng 1

a) Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị thẩm định Phương án chuyển đổi chợ của UBND cấp huyện.

- Phương án chuyển đổi chợ.

b) Số lượng hồ sơ: 7 bộ (bản chính)

c) Thời gian thẩm định: Không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định.

2. Thẩm định phương án chuyển đổi chợ hạng 2, 3

a) Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị thẩm định Phương án chuyển đổi chợ.

- Phương án chuyển đổi chợ.

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ (bản chính)

c) Thời gian thẩm định: Không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định.

3. Sở Công Thương có ý kiến về Phương án chuyển đổi chợ hạng 2, 3: Không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ gửi tham gia ý kiến.

Điều 11. Thẩm quyền phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ

1. Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ hạng 1.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ hạng 2, 3 sau khi có ý kiến của Sở Công thương về Phương án chuyển đổi chợ.

Điều 12. Thông báo công khai Phương án chuyển đổi chợ

1. Chậm nhất 05 (năm) ngày sau khi Phương án chuyển đổi chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Công Thương, UBND cấp huyện, Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện phải công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương và của UBND cấp huyện; công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn có chợ chuyển đổi và tại các chợ để tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện; đồng thời để các doanh nghiệp, hợp tác xã quan tâm tham gia chuyển đổi chợ.

2. Thời gian thông báo công khai Phương án chuyển đổi chợ theo quy định được thực hiện ít nhất là 10 (mười) ngày.

Điều 13. Tổ chức giao doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

1. Các chợ quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy định này được áp dụng hình thức giao doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ khi thực hiện chuyển đổi chợ.

2. Việc lựa chọn để giao doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ được thực hiện sau khi Phương án chuyển đổi chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được công bố thông tin theo quy định tại Điều 12 Quy định này.

3. Trình tự thực hiện

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã có nguyện vọng tham gia quản lý, kinh doanh, khai thác chợ lập hồ sơ đề xuất, gửi đến Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện.

- Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã, báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất là 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư đến ngày trình người có thẩm quyền giao doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; thời gian thẩm định kết quả giao doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ là 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt; thời gian phê duyệt giao doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ tối đa là 05 (năm) ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

4. Doanh nghiệp, hợp tác xã được giao quản lý, kinh doanh, khai thác chợ phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực quản lý, khai thác chợ.

- Năng lực tài chính: Có vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn tối thiểu bằng tổng vốn đầu tư chợ.

- Năng lực quản lý: Kết quả hoạt động kinh doanh có lãi của doanh nghiệp, hợp tác xã trong 01 năm gần nhất thông qua báo cáo tài chính, báo cáo thuế phù hợp theo quy định; có bộ máy quản lý, hoạt động đầy đủ theo quy định.

- Phương án đầu tư xây dựng chợ: Có tổng vốn đầu tư, số lượng điểm kinh doanh trong chợ lớn hơn hoặc bằng tổng vốn đầu tư, số lượng điểm kinh doanh trong Phương án chuyển đổi chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng thời gian hoàn thành đầu tư xây dựng chợ và đáp ứng các yêu cầu khác theo Phương án chuyển đổi chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phương án quản lý, kinh doanh, khai thác chợ sau khi chuyển đổi: Có kế hoạch bố trí nhân sự quản lý chợ, kế hoạch tiếp nhận, bố trí lao động tại chợ, kế hoạch về giá các dịch vụ tại chợ (giá sử dụng diện tích bán hàng, giá điện, nước, vệ sinh môi trường và các giá dịch vụ khác); có biện pháp, kế hoạch bảo đảm vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn phòng cháy chữa cháy; an ninh trật tự; văn minh thương mại; kế hoạch quản lý về tài chính, tài sản; quản lý hàng hóa, thương nhân trong chợ.

- Đáp ứng các yêu cầu khác theo quy định của Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện nơi có chợ chuyển đổi (nếu có).

5. Trường hợp chợ được xác định hình thức giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp nhận quản lý, kinh doanh, khai thác tại Phương án chuyển đổi được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng sau khi công khai Phương án chuyển đổi có từ 02 doanh nghiệp, hợp tác xã trở lên có nguyện vọng tham gia quản lý, kinh doanh, khai thác thì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 14 Quy định này.

Điều 14. Tổ chức lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư) quản lý, kinh doanh, khai thác chợ

1. Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện sau khi Phương án chuyển đổi chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao UBND cấp huyện làm bên mời thầu để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

3. Ủy quyền cho UBND cấp huyện đàm phán ký kết hợp đồng với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

4. Quy trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

a) Trường hợp thực hiện lựa chọn nhà đầu tư quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất: Quy trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

b) Trường hợp thực hiện lựa chọn nhà đầu tư quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): Quy trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 15. Trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ sau khi chuyển đổi

1. Tổ chức tiếp nhận toàn bộ hiện trạng chợ (bao gồm hạ tầng cơ sở chợ, bộ máy quản lý, nhân viên, tài sản cố định, tài chính, phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt và các hồ sơ tài liệu về chợ).

2. Thực hiện đúng các nội dung tại Phương án chuyển đổi chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện các nghĩa vụ đối với tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo các quy định hiện hành của pháp luật.

3. Lập hồ sơ thuê đất theo quy định pháp luật về đất đai, nộp tiền thuê đất, sử dụng đất, hoàn trả kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ, đầu tư xây dựng chợ và các khoản nộp ngân sách khác theo quy định của pháp luật.

4. Định kỳ 6 tháng và năm báo cáo kết quả hoạt động của chợ về Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện nơi có chợ.

5. Được hưởng các chính sách về đầu tư phát triển chợ theo quy định (nếu có).

Chương III

TỐ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện triển khai thực hiện Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành tại Quyết định này; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các khó khăn vướng mắc, vượt quá thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện và các đơn vị có liên quan đề xuất, xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ hạng 1 trên địa bàn tỉnh theo lộ trình 05 năm và hàng năm, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp nhận, thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Phương án chuyển đổi các chợ hạng 1; có ý kiến về Phương án chuyển đổi các chợ hạng 2, 3.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Tổ chức thẩm định các nội dung trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật: Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

b) Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo các quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, trình UBND tỉnh theo quy định; phối hợp với UBND cấp huyện kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các khu đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện công tác kiểm tra, quản lý nhà nước về môi trường trong quản lý chợ.

4. Sở Xây dựng: Hướng dẫn về hoạt động đầu tư xây dựng chợ, đảm bảo các quy định của pháp luật về xây dựng; đảm bảo quy định của quy chuẩn, tiêu chuân xây dựng chợ.

5. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn việc xử lý, thanh toán tài sản có nguồn gốc từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn đóng góp của các hộ tiểu thương sang loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã theo các quy định hiện hành.

b) Hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quy định hiện hành; hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho Ban Quản lý hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động hợp đồng làm việc tại các Ban quản lý, tổ quản lý chợ khi thực hiện chuyển đổi mô hình từ Ban quản lý, tổ quản lý chợ sang doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ.

7. Cục Thuế tỉnh: Hướng dẫn, kiểm tra việc thu nộp vào ngân sách của các đơn vị quản lý chợ (tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, các khoản thu nộp ngân sách khác).

8. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp: Hướng dẫn về hoạt động đầu tư xây dựng chợ trong phạm vi quản lý, đảm bảo các quy định của pháp luật về xây dựng; đảm bảo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng chợ.

Điều 17. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Thành lập Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện.

2. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi chợ trên địa bàn theo lộ trình 05 năm và hàng năm, bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng chợ; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch chuyển đổi chợ theo quy định; gửi Kế hoạch chuyển đổi chợ được phê duyệt theo thẩm quyền về Sở Công Thương để tổng hợp, theo dõi.

3. Xây dựng, trình, thẩm định và phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ theo quy định. Triển khai thực hiện Phương án chuyển đổi chợ được phê duyệt; chủ động giải quyết theo thẩm quyền các nội dung liên quan về tài sản, đất đai, lao động, quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và các vấn đề liên quan khác trong quá trình thực hiện chuyển đổi chợ trên địa bàn.

4. Làm bên mời thầu lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán ký kết hợp đồng với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Sau khi ký kết hợp đồng với nhà đầu tư, gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ thuê đất theo quy định.

5. Tổ chức tuyên truyền chủ trương về công tác chuyển đổi chợ trên địa bàn để nhân dân được biết, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

6. Quản lý hoạt động của các chợ trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật có liên quan; tổ chức thanh tra, kiểm tra, theo dõi các hoạt động đầu tư xây dựng chợ; quản lý, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết các vướng mắc, khiếu nại theo thẩm quyền liên quan đến hoạt động của chợ trên địa bàn.

7. Định kỳ 06 tháng và năm báo cáo tình hình chuyển đổi chợ, tinh hình hoạt động kinh doanh tại chợ trên địa bàn về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 18. Trách nhiệm của UBND cấp xã

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyên, giải thích, vận động thương nhân kinh doanh tại chợ và nhân dân tại địa phương nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ công tác chuyển đổi chợ.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi các chợ trên địa bàn, bảo đảm đúng kế hoạch và chỉ đạo của UBND cấp huyện.

3. Phối hợp với UBND cấp huyện bàn giao tài sản, đất đai cho nhà đầu tư quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

4. Phối hợp với nhà đầu tư trong công tác kiểm tra hàng hóa lưu thông trong chợ, bảo đảm chất lượng; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; phòng cháy chữa cháy.

Điều 19. Trách nhiệm của Ban quản lý, Tổ quản lý chợ

1. Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung tại Kế hoạch, Phương án chuyển đổi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Phối hợp với Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện tập hợp hồ sơ, tài liệu có liên quan về chợ được quản lý để xây dựng Phương án chuyển đổi chợ hoặc cung cấp cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

Điều 20. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị, xã hội các cấp: Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền chủ trương về công tác chuyển đổi chợ trên địa bàn để nhân dân được biết, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 21. Điều khoản thi hành

1. Đối với các chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì các bước tiếp theo thực hiện theo quy định này. Đối với các chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ và đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2018
Ngày hiệu lực01/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2018/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2018/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýLê Thị Thìn
       Ngày ban hành19/03/2018
       Ngày hiệu lực01/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2018/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2018/QĐ-UBND chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Thanh Hóa

           • 19/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực