Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 09 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 79/TTr-STP ngày 11/3/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành sau đây:

1. Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 ban hành quy định về việc cho vay vốn đối với người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo tỉnh Bình Thuận.

2. Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 về việc thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận.

3. Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận.

4. Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 về việc quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng Phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

5. Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 về việc sửa đổi khoản 2 Điều 5 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh.

6. Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

7. Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 09/6/2011 về việc ban hành quy chế xử lý biến động bất thường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

8. Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên trẻ em thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

9. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/01/2012 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

10. Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Lý do bãi bỏ: Các văn bản trên không còn phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TP, LĐ-TB&XH, TC, CT, TN&MT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - BTP;
- Như Điều 3;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các Phó CT.UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Các Phòng chuyên môn - VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTTHC. N

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Ngọc Hai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2019
Ngày hiệu lực01/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýNguyễn Ngọc Hai
       Ngày ban hành09/04/2019
       Ngày hiệu lực01/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Bình Thuận

           • 09/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực