Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2019/QĐ-UBND định mức máy móc chuyên dùng trang bị cho các cơ quan Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Căn cứ Công văn số 1002/HĐND-VP ngày 27/12/2018 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến về quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 187/TTr-STC ngày 10/01/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý (kèm theo các Phụ lục).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện việc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo đúng định mức và các văn bản quy định hiện hành.

2. Hàng năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện rà soát nhu cầu máy móc, thiết bị chuyên dùng phát sinh thêm theo nhu cầu thực tế chuyên môn đtrình ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị tài sản chuyên dùng theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2019.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐN
D tnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Chánh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC I

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng

ĐVT

Số lượng tối đa

Ghi chú

Căn cứ pháp lý đề xuất

Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

I

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

1

Nhà nổi chứa ca nô phục vụ công tác trực đêm chống khai thác cát

Cái

1

 

Phục vụ công tác trực đêm chống khai thác cát trái phép

II

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

 

 

 

 

2

Bộ camera hỗ trợ quản lý học viên

Bộ

1

 

Phục vụ công tác giảng dạy

3

Bộ âm ly hội trường 300 chỗ

Bộ

1

 

III

Phòng Y tế

 

 

 

 

4

Máy in thẻ, mã vạch và quét mã vạch

Cái

1

 

Phục vụ công tác chuyên môn

5

Máy test thức ăn nhanh

 

1

 

IV

Đài truyền thanh Biên Hòa

 

 

CV số 9898/UBND-KT ngày 25/7/2018 của UBND Tp. Biên Hòa V/v chủ trương cho Đài Truyền thanh Biên Hòa thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

 

6

Bàn trộn hình HD, bộ điều khiển, màn hình, Taly Intercom..

Bộ

1

 

 

6.1

Bàn trộn hình HD:

- 4 x Primary, 1 x Title Input Switcher

- NTSC/PAL, HD Input Supported

- Individual Frame Synchronizer per Input

- Internal 1080i Processing

- Hardware Buttons and LCD Touchscreen

- Cut, Mix, Wipe, and Keyer Effects

- Built-In Live Streaming Encoder

- Record Program to SD Card Slot in AVCHD

- Built-In Audio Mixer

- Mac, PC, and Tablet Integration

Bộ

1

 

6.2

Bộ điều khiển:

- Works with HXR-NX5R and PXW-FS7 v4.0

- Works with Select Sony Camcorders

- Provides Focus, Iris, and Zoom Control

- Provides Camera Control

- 6 x Assignable Buttons

- Programmed Buttons

- Playback and Multicamera Control

- Built-In Zoom Rocker and Adjustment Knob

- Daisy-Chain Two Remotes Together

- Works in Conjunction with Sony MCX-500

Bộ

1

 

 

6.3

Màn hình kiểm tra:

- 1920 x 1080

- 170o/160o Viewing Angles

- NTSC/PAL

- 10-bit Signal Processing

- 109% Peak White

- ChromaTRU Color Matching

- Color Temperature & Gamma Mode Settings

- Composite, Y/C, RGB, Component, HDMI

- SD-SDI Support via Optional Adapter

Chiếc

1

 

 

6.4

Datavideo ITC-100 8-User Wired Intercom System with 4 Beltbacks & 4 Headsets: Thông số kỹ thuật:

- Supports Up to 8 Beltbacks & 8 Headsets

- Includes 4 XLR Beltbacks and 4 Headsets

- Tally Light Set

- Rackmount Design

- All Call and Mute Controls

Bộ

1

 

 

7

Camera Sony và phụ kiện:

Bộ

1

 

 

7.1

Máy quay phim HD ghi hình trên thẻ nhớ loại cầm tay chuyên dụng SONY HXR-NX5R

Máy quay Full-HD 3CMOS thế hệ mới nhất HXR-NX5R là máy quay phim cầm tay Full-HD đỉnh cao - một sản phẩm kế thừa máy quay HXR-NX5 và HXR-NX3 bán chạy nhất với nhiều tính năng bao gồm định dạng ghi hình XAVC S, ngõ ra chuẩn 3G-SDI cùng với quy trình làm việc không dây.

Thông số kỹ thuật chính:

- Cảm biến 3 x 1/2.8" CMOS Sensors

- Đnh dng ghi 1080p/1080i/720p

- Chuẩn XAVC-S, AVCHD 2.0, DV Codecs

- Integrated Wide Angle 20x G-Lens

- Đầu ra 3G/HD/SD-SDI & HDMI Output

- Hai ngõ cắm Audio 3 chân- XLR Inputs

- Tích hợp đèn LED có điều chỉnh sáng tối

- Chế độ Slow & Quick Motion

- Memory Stick PRO Duo & SDXC/SDHC Cards

Chiếc

3

 

 

7.2

Phụ kiện mua thêm đi theo máy:

- Pin cho máy quay: 3 cục

- Thẻ nhớ 32GB: 3 cái

- Micro: 3 cái

- Đèn Led cho Camera: 3 cái

- Chân máy quay: 3 cái

- Túi đựng Camera: 3 cái

 

 

 

 

7.3

Máy quay phim HD cho phòng thu:

Thông số kỹ thuật chính:

- Bộ cảm biến Full HD 3 CMOS Exmor 1/2"

- Ống kính Fujinon zoom quang 17x với 3 vòng điều khiển

- Ghi hình XAVC Long GOP/ Intra trên thẻ SxS

- Ghi hình đa đnh dạng: MPEG HD422, HD420, IMX, & DV

- Có cổng ra 3G-SDI

- Hỗ trợ ghi trên thẻ XQD và SD (dùng Adaptor)

- Bộ lọc ND biến đổi

- Màn hình LCD 3.5" và ống ngắm LCD 0.45"

- Truyền file MP4 và điều khiển qua Wifi

- Phụ kiện đi kèm chính: sạc BC-U1, pin BP-U30, Wireless LAN module

Cái

1

 

 

7.4

Phụ kiện cho máy quay:

- Pin cho máy: 1 cục

- Thẻ nhớ SxS Pro 32GB: 1 cái

- Đầu đọc thẻ SxS Pro: 1 cái

- Đầu đọc thẻ SxS Pro: 1 cái

- Chân máy quay: 1 cái

- Túi đựng Camera: 1 cái

Bộ

1

 

 

7.5

Máy quay phim 4K cho phóng viên:

- 4K HDR Video Recording

-1 "-Type Stacked CMOS Sensor

- Bionz X Image Processor

- 273-Point Phase Detection Autofocus

- Zeiss Vario Sonnar T* Lens

- 12x Optical Zoom & 18x Clear Image Zoom

- Optical SteadyShot Image Stabilization

- 0.39" OLED EVF / 3.5" XtraFine LCD

- High-Speed 120 fps Recording

- S-Log and S-Gamut Picture Profiles

Cái

2

 

 

8

Micro phỏng vấn không dây gắn camera:

- UTX-B03 Bodypack Transmitter

- URX-P03 Portable True Diversity Receiver

- ECM-V1BMP Electret Condenser Lavalier

- Digital Companding Circuitry

- Selectable Mic/Line Input

- USB Charging and Power

- Tone Squelch Suppression Circuitry

- Automatic Channel Scanning

- Infrared Synchronization

- Simultaneous Multi-Channel Operation

Bộ

3

 

 

9

Bộ dng hình phi tuyến, phông chuyên dùng để Chromakey:

Bộ

1

 

 

9.1

Bộ máy dựng hình chuẩn HD lắp ráp trong nước:

1. Bộ máy tính Core i7:

- Mainboard chipset Z370 or cao hơn

- 1 CPU Intel Core i7 8700K or cao hơn

- 32GB DDR4 Bus 2400 MHz

- Cạc xử lý đồ họa 2GB GDDR5 GTX1050

- 1x SSD 120GB SATA3 6Gb/s 2.5"

- 1x SSD 250GB SATA3 6Gb/s 2.5"

- 1x HDD 2TB SATA 3 64MB Cache

- 1x Monitor Led 24' FullHD 1920x1080

- Nguồn chuyên dụng công suất 650W

- Keyboard + Mouse.

2. Blackmagic Design DeckLink Studio 4K Capture & Playback Card:

- 6G-SDI Input/Output

- 4K HDMI Input/Output

- PCIe Interface

- Supports SD, HD, 2K, and 4K Formats

- UHD / DCI 4K 4:2:2 via 6G-SDI or HDMI

- 1080p 4:4:4 by Single-Link 3G-SDI

- Analog I/O via Breakout Cable

- Genlock, RS-422, SD/HD Keyer

- Down/Up/Cross Conversions

- Mac OS X, Windows, and Linux Compatbile

Bộ

1

 

 

9.2

Bộ phông key màu xanh Green và Blue chuyên dụng

Bộ

1

 

 

10

Bộ máy tính để bàn cho phát thanh:

Bộ vi xử lý: Intel Core i7-7700(3.6 GHz, 8MB) - RAM : 8GB DDR4 2400Mhz

- cứng : 1TB SATA 7200rpm

- VGA : NVidia GT730 2GB G5

- Màn hình Led HP 21.5" FullHD

Bộ

1

 

 

11

Phụ kiện và dịch vụ lắp đặt:

- Cáp Video Canare L-2.5 CHD(100 mét/ cuộn )

- Giắc kết nối BNC

- Cáp tín hiệu Audio Canare L-2E5AT (100m/cuộn)

- Jắc Canon Đực + Cái (3 pin XLR ) NC3MX, NC3MX

- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tích hợp tại Đài

Bộ

1

 

 

 

PHỤ LỤC II

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI UBND HUYỆN LONG THÀNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dụng

ĐVT

Slượng tối đa

Ghi chú

Căn cứ pháp lý đề xuất

Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

I

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

 

1

Máy vi tính xách tay

Intel Core i7 7500U

4 GB DDR4

SATA 1000 GB

15.60" Full HD WLED-backlit

Cái

1

 

Phục vụ giải quyết tranh chấp lao động tập thể và công tác kiểm tra thi hành pháp luật tại doanh nghiệp trên địa bàn huyện

II

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

2

Máy in A3 in bản đồ phục vụ công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Chức năng in qua mạng LAN. Tốc độ in: 35 trang/phút.

Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi.

Khổ giấy in: A3; A4; B4 (JIS); B5 (JIS); A5; Bộ nhớ RAM: 256 MB

Cái

1

 

Phục vụ in ấn bản đồ, phun màu, chiết xuất bản đồ phục vụ công tác chuyên môn

III

Thư viện

 

 

 

 

3

Bàn ocan phục vụ độc giả đc báo

Kích thước (DxRxC): 320x1600x760 (mm)

Cái

2

 

Phục vụ cho quần chúng nhân dân đến thư viện đcó bàn ghế ghế ngồi đọc sách

IV

Trung Tâm Văn hóa Thông tin Thể thao

 

 

 

4

Máy quay Sony handycam HDR PJ 675

Cảm biến Exmor R® CMOS

- Độ phân giải 9.2 megapixel; Ống kính G góc rộng 26,8 mm2

- Zoom quang học 60x; Màn hình 3.0 inch

- Chống rung quang học; Âm thanh vòm 5.1 kênh. Tích hợp máy chiếu; Bộ nhớ flash 32GB. Quay phim Full HD tốc độ 60p/50p; Kết nối Wifi, NFC

- Pin tương thích FV50, FV70, FV90, FV100. Kính lọc tương thích : ø 46mm

Cái

1

 

Phục vụ quay phim phục vụ công tác cho ngành VHTT-TT

5

Casio CT - X 500

Organ Casio CT-X5000

Nguồn âm thanh AiX mang đến thanh chất lượng cao và khả năng biểu cảm phong phú

Bộ khuếch đại công suất cao và Loa Reflex hiệu suất cao

Cái

3

 

Phục vụ cho việc tập nhạc để hát trong những lần tổ chức hội thi ca hát phong trào của huyện

6

Ghế tập ngực dưới Impulse SL7030 2.188 x 1.738mm x 1.315mm, trọng lượng 104kg, lắp đt máy cực kỳ đơn giản

Cái

2

 

Phục vcho hoạt động tập luyện thể thao cho nhân dân

7

Ghế tập tay trước Tiger Sport Premium TGP-525

Kích thước 90cm x 120cm x 80cm

Trọng lượng sản phẩm 42kg

Tải trọng tối đa 180kg

Cái

1

 

Phục vcho hoạt động tập luyện thể thao cho nhân dân

8

Máy chạy bộ Kingsport BK-6000 Đa năng

Hãng sản xuất: KINGSPORT

Nhà nhập khẩu: DongDuongGroup

Mã sản phẩm: BK-6000

Khối Lượng: 96/109kg

Kích Thước: Đóng Thùng 1860x920x390mm

Kích Thước Sử Dụng: 1850*820*1390mm

Cái

1

 

Phục vcho hoạt động tập luyện thể thao cho nhân dân

V

Trung tâm Dịch vụ Công ích

 

 

 

 

9

Đầm cóc Mikasa MT - 72 HK

Cái

1

 

Phục vụ các công trình xây dựng, sử dụng trong quá hình thi công nền, sàn nhà, mặt đường các công trình công ích trên địa bàn huyện

VI

Đài Truyền Thanh

 

 

 

 

10

Máy quay Sony handycam HDR PJ 675

- Độ phân giải 9.2 megapixel; ng kính G góc rộng 26,8 mm2

- Zoom quang học 60x; Màn hình 3.0 inch

- Chống rung quang học; Âm thanh vòm 5.1 kênh; Tích hợp máy chiếu; Bộ nhớ flash 32GB; Quay phim Full HD tốc độ 60p/50p; Kết ni Wifi, NFC

Cái

2

 

Phục vụ công tác quay phim đưa tin trên địa bàn huyện

11

Máy dựng hình: Supermicro SuperWorkstation 7047R-3RF4 4U

- Dual socket R (LGA 2011) supports Intel® Xeon® processor E5-2600 and E5-2600 v2 family

- Up to 1.5TB ECC DDR3, up to 1866MHz; 24x DIMM slots

- Intel® i350 GbE Controller; 4x ports

- 8x 3.5" Hot-swap SAS/SATA HDD Bays

Bộ

1

 

Phục vụ công tác chuyên môn của Đài truyền thanh huyện

12

Mixer & Switcher hình ảnh mixer Yamaha MG16XU 16-Channel Mixing Console Dimensions(WxHxD): 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5" x 5.1" x 19.7")

Net Weight: 6.8 kg (15.0 lbs.)

i

1

 

Phục vụ công tác chuyên môn của Đài truyền thanh huyện

13

Bộ thu truyền thanh không dây cho các xã, thị trấn tốc độ 4G đạt: 150Mbps

Phát wifi cho 10 thiết bị truy cập cùng lúc

Độ bảo mật cao: WPA, WPA, MAC Pin 3850mAh bật liên tục 10 tiếng

Bộ

15

 

Trang bị Bộ thu truyền thanh không dây cho các xã để đưa tin để tuyên truyền đến quần chúng nhân dân

VII

Phòng Tài nguyên Môi Trường

 

 

 

 

14

Máy đo khí độc đa chỉ tiêu

Model MX6 iBRID

Hãng sản xuất: INDUSTRIAL SCIENTIFIC - Mỹ

- Kích thước: 135 x 77 x 43 mm

- Trọng lượng: 409 g

- Môi trường hoạt động: -200C - 550C / 15% - 95% RH không ngưng tụ

Cái

1

 

Phục vụ cho ngành Tài nguyên Môi trường của huyện

VIII

Văn phòng HĐND huyện - UBND huyện

 

 

 

15

Máy quay phim KTS FDR-AXP55/BCE35 (phục vụ hoạt động HĐND)

Cái

1

 

Phục vụ công tác chuyên môn

IX

Thiết bị phục vụ hoạt động văn phòng 01 cửa/huyện

 

 

 

 

16

Hệ thống camera quan sát.

Hệ thống camera cao cấp nhập khẩu HD 1.0 Megapixel (08 máy)

Bộ

1

 

Phục vụ quản lý giám sát bng camera đối với hệ thống văn phòng 1 cửa liên thông

X

Phòng Kinh tế

 

 

 

 

17

Xuồng máy composite - tìm kiếm cứu nạn

Dài 4,8m x Rộng 1,4m. Canomax CM-81

Chiếc

21

 

Phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện

XI

Ban quản lý di tích

 

 

 

 

18

Xe máy cắt cỏ Makita PLM4631N

Cái

1

 

Phục vụ việc cắt cỏ trong Ban quản lý di tích

XII

Thiết bị phục vụ Văn phòng một cửa của UBND các xã, Thị trấn (14 xã, 01 thị trấn: Trang bcho 15 đơn vị, mỗi đơn vị 1 tài sản, riêng máy lạnh mỗi đơn vị 2 cái)

 

 

 

 

19

Máy scan văn phòng

Máy scan HDScanJet 3000 s3

Sheet-Feed Scanner

Cái

15

 

Phục vụ cho công tác chuyên môn tại vp 1 cửa các xã, thị trấn

20

Hệ thống camera quan sát

Hệ thống camera cao cấp nhập khẩu HD 1.0 Megapixe 1 (08 máy)

Cái

15

 

Phục vụ cho công tác chuyên môn tại vp 1 cửa các xã, thị trấn

21

Máy Lạnh Toshiba

Inverter Toshiba RAS-H13FKCVG-V (1.5HP)

Cái

30

 

Phục vụ cho công tác chuyên môn tại vp 1 cửa các xã, thị trấn

22

Bộ âm thanh NVH xã, thị trấn

1. Loa hội trường JBL SRX725

2. Loa sub hội trường JBL SRX728S

3. Bộ mixer yamahaMG16XU

4. Cục Đẩy CA20

5. DriveRack DBX PA260

6. Tủ Rack 16U

Cái

15

 

Phục vụ tổ chức Hội nghị, hội họp của Nhà VH và UBND các xã, Thị trấn

23

Ti vi Hội trường UBND xã Smart Tivi SAMSUNG 55 Inch

Cái

15

 

Phục vụ nhu cầu nghe trực tuyến cho cán bộ công nhân viên của xã, thị trn

 

PHỤ LỤC III

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tnh)

STT

Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng

ĐVT

Số ợng tối đa

Ghi chú

Căn cứ pháp lý đề xuất

Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

I

Đài truyền thanh

 

 

 

 

1

Bộ máy HD chun dụng Sony và phụ kiện

Bộ

1

Kế hoạch 3928/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Hệ thống thông tin phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

1.1

Máy quay chuyên dụng Sony và phụ kiện: Máy quay kiểu cầm tay

- Cảm biến 1/2.8" 3CMOS độ nhạy cao và ít nhiễu. Zoom quang 20x /Clear Image Zoom (40x) (Công nghệ siêu điểm ảnh) chất lượng và điểm ảnh không bị mất. Sử dụng thẻ nhớ: Memory stick Pro, SD/SDXC/SDHC Khe A, SD/SDXC/SDHC Khe B. Hỗ trợ XAVC S, AVCHD 60p (NT) hoặc 50p (PAL) và DV. Tích hợp đèn led chiếu sáng có khnăng điều chỉnh cường độ sáng. WiFi/NFC/Streaming với phần mềm điều khiển CBM. Khả năng ghi hình với độ sáng tối thiểu là 1 lux (PAL) và 1.2 lux. Tích hợp đế Mi-shoe và Direct menu. Ngõ ra 3G-HD/SD/SDI, USB, AV (BNC) và HDMI. Đường kính Fillter 72mm. Khối lượng: 2,5kg. Phụ kiện đi kèm

Cái

4

 

 

1.2

Chân máy quay chuyên dụng

Bộ

4

 

 

1.3

Pin sạc Sony

Cái

2

 

 

1.4

Micro định hướng chuyên dụng

Bộ

4

 

 

1.5

Đèn led

Bộ

4

 

 

1.6

Thẻ nhớ 64GB chuyên dùng cho Camera

Cái

8

 

 

1.7

Đầu đọc thnhớ chuyên dùng cho Camera

Bộ

4

 

 

2

Máy dựng phi tuyến tính:

Bộ Xử Lý (CPU) Intel® Core™ i7 _ 8700

Processor; Chipset Intel

Memory (RAM) 16GB DDR4

Ổ Đĩa Trong (HDD)2TB 7200 rpm SATA hard drive + 256GB SSD Solid State Drive

Đĩa Quang (DVD) Ultra Slim tray SuperMulti DVD; Hệ Điều hành Windown 10 Home 64 Bit; Kết Nối USB 3.0, USB 2.0, Headphone, Microphone Combo, HDMI, Card Reader 7 in 1, PCI Express

Âm Thanh High Definition Audio 5.1

Optical Mouse/ Keyboard USB

Không Dây 802.11b/g/n (1x1) and Bluetooth® 4.0; Giao Diện Mạng Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Power Supply Typeb 180W/ 240W/ 300W/ 600W active PFC AC power adapter

Bộ

2

Kế hoạch 3928/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Hệ thống thông tin phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

3

Hệ thống Bàn trộn hình

Hệ thống

1

Kế hoạch 3928/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Hệ thống thông tin phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

3.1

Bộ trộn hình 4 channel HD:

SE-650 4 Input HD digital video switcher

Các chuẩn giao tiếp

- Video Inputs:

+ 2 x HDMI, 2 x HD-SDI

- Video Outputs:

+ 2 x HDMI (HDMI 1 is user assignable / HDMI 2 is Multiview)

+ 1 x HD-SDI (User assignable)

Cái

1

 

 

3.2

Màn hình Multiviewer chuyên dụng 17 inch: LCD chuyên dụng 17 inch Datavideo TLM-170L. 1920x1080P Panel resolution

- Support 3G-SDI video input with loop-through output

- Support two HDMI inputs

- Individual adjustments of Brightness, Contrast, Color Saturation and LED Backlight Level for each monitor

- Monitor Underscan and Overscan mode selection

- Color temperature for user to select

- Front panel Headphone Jacks

- Bi-colour Tally light and 3.5mm Jack Tally input socket

- Safe area. Blue Only

- Support embedded audio on SDI & HDMI (ver1.3)

- Zoom (HD only), USB for FW upgrade

Cái

1

 

 

3.3

Bộ chuyển đổi HDMI sang SDI (HDMI sang 3G/HD/SD-SDI) Datavideo DAC-9P

Cái

2

 

 

3.4

Audio mixer soundcraff (6 mono, 2 stereo)

Cái

1

 

 

3.5

Micro có dây

Cái

1

 

 

3.6

Delay âm thanh

Cái

1

 

 

3.7

Màn hình LCD HP 23”

Cái

1

 

 

3.8

Đầu ghi Datavideo

Cái

1

 

 

3.9

Cáp HDMI từ máy quay về switcher (20m)

Cái

2

 

 

3.10

Cáp SDI từ máy quay về switcher (50m)

Cái

2

 

 

3.11

Cáp HDMI kết ni các thiết bị (2m)

Cái

5

 

 

3.12

Cáp SDI kết nối các thiết bị (1m) (nối t HDR-70 vào switcher)

Cái

1

 

 

3.13

Cáp Audio (Jack RCA) 0,5m nối AD-100M đến Swithcher

Cái

2

 

 

3.14

Cáp Audio (Jack RCA) 2m từ Audio mixer đến AD-100M

Cái

2

 

 

3.15

Cáp Audio (Jack Canon) 20m từ micro đến Audio mixer

Cái

2

 

 

4

Bộ máy quay chuyên dụng - Quay phim: 4K (30fps); Công nghệ Truyền dẫn tín hiệu OcuSync; Tích hợp ứng dụng DJI GO

- Chức năng FlightAutonomy phát hiện trở ngại; Thời gian bay 27 phút

- Tốc độ 65 km / giờ ở chế độ thể thao

Bộ sạc pin đi kèm; Battery charging HUB; Car charger; Intelligent flight Battery

Bộ

1

Kế hoạch 3928/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Hệ thống thông tin phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

3.4

Audio mixer soundcraff (6 mono, 2 stereo)

Cái

1

 

 

3.5

Micro có dây

Cái

1

 

 

3.6

Delay âm thanh

Cái

1

 

 

3.7

Màn hình LCD HP 23"

Cái

1

 

 

3.8

Đầu ghi Datavideo

Cái

1

 

 

3.9

Cáp HDMI từ máy quay về switcher (20m)

Cái

2

 

 

3.10

Cáp SDI từ máy quay về switcher (50m)

Cái

2

 

 

3.11

Cáp HDMI kết nối các thiết bị (2m)

Cái

5

 

 

3.12

Cáp SDI kết nối các thiết bị (1m) (nối từ HDR-70 vào switcher)

Cái

1

 

 

3.13

Cáp Audio (Jack RCA) 0,5m nối AD-100M đến Swithcher

Cái

2

 

 

3.14

Cáp Audio (Jack RCA) 2m từ Audio mixer đến AD-100M

Cái

2

 

 

3.15

Cáp Audio (Jack Canon) 20m từ micro đến Audio mixer

Cái

2

 

 

4

Bộ máy quay chuyên dụng - Quay phim: 4K (30fps); Công nghệ Truyền dẫn tín hiệu OcuSync; Tích hợp ứng dụng DJI GO

- Chức năng FlightAutonomy phát hiện trở ngại; Thời gian bay 27 phút

- Tốc độ 65 km / giờ ở chế độ thể thao

Bộ sạc pin đi kèm; Battery charging HUB; Car charger; Intelligent flight Battery

Bộ

1

Kế hoạch 3928/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Hệ thống thông tin phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

5

Bộ máy dựng chuyên dụng di động Laptop Apple Macbook Air

CPU: Intel Core i5 Broadwell, 1.80 GHz RAM: 8 GB, DDR3L, 1600 MHz

cứng: SSD: 256 GB

Màn hình: 13.3 inch, WXGA-K1440 x 900)

Card đồ họa tích hợp, Intel HD Graphics 6000. Cổng kết nối: MagSafe 2, 2 x USB 3.0, Thunderbolt 2. Đặc biệt: Có đèn bàn phím. Hệ điều hành: Mac OS

Bộ

1

Kế hoạch 3928/KH-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

Hệ thống thông tin phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

II

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

 

 

 

 

6

Máy chiếu SONY VPL-EX570

- Công nghtrình chiếu: 3 LCD

- Cường độ chiếu sáng: 4,200 Ansi Lumens; Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA), nén UXGA (1600 x 1200); Công sut loa: 16W

- Có jack cắm Microphone: kết hợp đồng bộ hình ảnh và âm thanh; Độ tương phản: 20.000:1; Công nghệ Bright Era TM giúp tăng cường ánh sáng;

- Trình chiếu Wireless qua IFU-WLM3 - Trình chiếu qua mạng LAN

- Trình chiếu ảnh qua USB

- Kích thước phóng to màn hình: 30 inch - 300 inch; Kích thước: 365 x 96,2 x 252mm. Trọng lượng: 3,9kg

Cái

1

 

Nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng chính trị

 

PHỤ LỤC IV

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI UBND HUYỆN TRẢNG BOM VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STI

Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng

ĐVT

Số Iưng tối đa

Ghi chú

Căn cứ pháp lý đề xuất

Mc đích sử dụng, sự cn thiết phải trang bị tài sản

I

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

 

 

1

Máy quay phim camera

Cái

1

 

Phục vụ Đoàn 814 về kiểm tra văn hóa

II

Trung tâm Phát triển quỹ đất

 

 

 

 

2

Máy quay phim Sony DCR-HC85

Cái

2

 

Phục vụ công tác bồi thường

III

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

3

Máy đo không khí model GX-10E

Cái

1

 

Phục vụ công tác kiểm tra về môi trường

4

Máy đo độ ồn la 220s

Cái

1

 

Phục vụ công tác kiểm tra về môi trường

5

Thiết bị dụng cụ hóa chất phân tích nước thải công nghiệp 29225

Cái

1

 

Phục vụ công tác kiểm tra về môi trường

6

Máy đo độ rung

Cái

1

 

Phục vụ công tác kiểm tra về môi trường

7

Máy đo khí thải ống khói

Cái

1

 

Phục vụ công tác kiểm tra về môi trường

IV

Thư viện-Nhà truyền thống

 

 

 

 

8

Máy chụp hình

Cái

3

 

Công tác thu thập dữ liệu lưu trữ

V

VP HĐND&UBND huyện

 

 

 

 

9

Hệ thống Micro hội nghị

Cái

2

Theo thực tế

Công tác họp trực tuyến

VI

Trung tâm GDNN-GDTX

 

 

 

 

10

Máy bào cuốn AN 612

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

11

Máy bào lưỡi bào, mài lưỡi thẳng SA - 63

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

12

Máy bào thẩm AN 612

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

13

Máy chà nhám + dàn hút bụi PR 25 DA

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

14

Máy cưa lọng chỉ, cưa lọng thụt FS 108

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

15

Máy cưa RIPSAW JRS 12 TK

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

16

Máy ghép ngang 20-0850- 3000

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

17

Máy khoan 02 đầu đứng GKD 2N2

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

18

Máy làm mộng đa năng Ryhlong RL4

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

19

Máy đánh ch Routeur TR 650

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

20

Máy tu bi 02 trục YL 225

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

21

Máy chà nhám thùng

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

22

Máy đục mộng vuông

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

23

Máy cưa nghiêng Trục bàn trượt

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

24

Máy cưa lọng

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

25

Máy cắt ngang

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

26

Hệ thống máy nén khí

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

27

Máy khoan đứng một đầu

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

28

Hệ thống hút bụi không gian

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

29

Máy router đúng

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

30

Máy router ngữa (nằm)

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

31

Máy chà nhám băng lớn

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

32

Máy chà nhám trục mút

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

33

Bình pha sơn 20 lít

Cái

2

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

34

Máy phay mộng Finger bàn đẩy tay khí nén

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

35

Máy khoan đứng nhiều mũi

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến g

36

Hệ thống hút bụi

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

37

Máy khoan ngang 06 mũi

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến gỗ

38

Máy ghép dọc tự động cuốn phôi

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chế biến g

39

Nồi hấp khử trùng (100 lít)-LS-B100L

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề trồng nấm

40

Tủ cấy đôi

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề trồng nấm

41

Cân điện tử

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề trồng nm

42

Tủ sấy khô

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề trồng nấm

43

Tủ m

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề trồng nấm

44

Bộ thí nghiệm vi điều khiển họ 16XXX

Cái

2

 

Phục vụ dạy nghề điện tử

45

Bộ thí nghiệm vi điều khiển họ A9XX

Cái

2

 

Phục vụ dạy nghề điện t

46

Điện khí nén

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề điện tử

47

Điện tử công suất

Cái

2

 

Phục vụ dạy nghề điện tử

48

Điện tử số

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề điện tử

49

Điều khiển băng tải

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề điện tử

50

Điều khiển lập trình LOGO-LONG/SIEMENS

Cái

4

 

Phục vụ dạy nghề điện tử

51

Điều khiển lập trình PLC

Cái

2

 

Phục vụ dạy nghề điện tử

52

Máy đếm tần 2.4 GHz

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề điện tử

53

Máy tiện TG.M16

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề cơ khí

54

Khoan cần

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề cơ khí

55

Máy bào sắt Japan chất lượng 80%

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề cơ khí

56

Máy phay lớn motor 2 ngựa 3 pha

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề cơ khí

57

Máy tiện 1,6m, motor 2HP - pha lato 2T4 VN

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề cơ khí

58

Máy tiện 1,8m, motor 2HP - pha lato 3T2VN

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề cơ khí

59

Máy tiện 2,4m, motor 2HP - pha lato 3T2 VN

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề cơ khí

60

Máy xoáy xi lanh đa năng

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề cơ khí

61

Máy hàn MIG/MAG hiu Telwin

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề cơ khí

62

Máy hàn TIG/QUE hiệu Telwin

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề cơ khí

63

Máy phay vạn năng TOPONE TOM - 2SG

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề cơ khí

64

Mày hàn Tig (DC- AC)

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề cơ khí

65

Máy hàn Mag/Mig

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề cơ khí

66

Máy hàn CO2

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề cơ khí

67

Máy đo độ dày lưng (Moder LEAN MEATER)

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chăn nuôi thú y

68

Kính hiển vi 2 mắt Olimpus CX 21

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chăn nuôi thú y

69

Máy cắt nước một lần

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề chăn nuôi thú y

70

Máy 2 kim cố định Brother LT2-B8453 nhật

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

71

Máy 2 kim may đế trụ thắt nút có lại múi Brother 2 ngựa 3 pha

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

72

Máy JUKI LPH 781U máy thùa khuy thẳng nhật

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

73

Máy may 2 kim di động Brother TN- B 845 -A003- 064D

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

74

Máy may 2 kim di động Brother TN- B 845 -A003- 064D

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

75

Máy may 2 kim di động Brother TN- B 845 -A003- 064D

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

76

Máy may 2 kim di động Brother TN- B 845 -A003- 064D

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

77

Máy đánh nút mũi móc xích Brother BM- 917A nhật

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

78

Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ Brother MA 4N3 -955 nhật

Cái

1

 

Phc vụ dạy nghề may

79

Máy Ziczc, Juki LZ2254N

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

80

Máy 1 kim đế trụ thắt nút có lãi múi Brother LS5-P11-051

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

81

Máy cắt cầm tay KM - KS - AU8"

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

82

Máy may 4 kim may cạp KANSAI

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

83

Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

84

Máy KASAI SIRUBA F007K-W122- 356/FHA

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

85

Máy KASAI SIRUBA C007K-W122- 356/CH

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

86

Máy vắt sổ SIRUBA F747K-514M2- 24

Cái

2

 

Phục vụ dạy nghề may

87

Máy vắt sổ SIRUBA F757K-516M2- 35

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề may

88

Hệ thống ủi hơi

Hệ thống

1

 

Phục vụ dạy nghề may

89

Mô hình hệ thống điện xe Atila

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

90

Mô hình hệ thống điện xe Nouvo

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

91

Mô hình động cơ bổ cắt xe Atila

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

92

Mô hình động cơ bổ cắt xe Nouvo

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

93

Mô hình động cơ xe Atila

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

94

Mô hình động cơ xe Nouvo

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

95

Máy nắn càng xe máy

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

96

Máy đánh bóng xylanh

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

97

Thiết bị kiểm tra khí thải (04 khí)

Model: HG 520

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

98

Thiết bị kiểm tra và làm sạch ắc qui

Cái

1

 

Phục vụ dạy nghề sửa xe gắn máy

99

Dàn âm thanh

Cái

1

 

Phục vụ giảng dạy

 

PHỤ LỤC V

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI UBND HUYỆN CẨM MỸ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng

ĐVT

Số lượng tối đa

Ghi chú

Căn cứ pháp lý đề xuất

Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

I

Đài Truyền thanh huyện

 

 

 

 

1

Camera đạt chuẩn HD + Bộ dựng hình phi tuyến

B

2

Công văn số 55/ĐPTTH ngày 29/6/2016 của Đài PTTH Đồng Nai

Dùng cho sự nghiệp phát thanh truyền hình

2

Camera Flycam (quay trên không)

Bộ

2

 

Phục vụ công tác phát thanh truyền hình

3

Hệ thống ánh sáng Studio

Bộ

1

 

Phục vụ công tác phát thanh truyền hình

4

Hệ thống cụm loa phóng thanh

Bộ

1

 

Phục vụ công tác phát thanh truyền hình

5

Máy phát sóng FM

Hệ thống

2

 

Phục vụ công tác phát thanh truyền hình

II

VP HĐND&UBND huyện

 

 

 

 

6

Máy chiếu

Cái

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

Bộ phận một ca

7

Camera (bộ phận 1 cửa)

Bộ

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

Bộ phận một cửa

8

Máy Scan

Cái

3

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

Bộ phận một cửa

9

Máy chủ Server (bộ phận 1 cửa)

Bộ

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

Bộ phận một cửa

10

Máy chiếu

Cái

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

Bộ phận một cửa

11

Hệ thống âm thanh phòng họp trực tuyến

Bộ

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

Phòng họp trực tuyến

12

Camera hội nghị truyền hình, micro đa hướng

Bộ

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

Phòng họp trực tuyến

13

Tivi 50 Inch

Bộ

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

Phòng họp trực tuyến

III

Phòng Kinh tế và hạ tầng

 

 

 

 

14

Máy khoan cắt bê tông

Cái

1

 

Dùng cho chuyên môn nghiệp vụ

15

Máy toàn đt điện tử

Cái

1

 

Dùng cho chuyên môn nghiệp vụ

IV

Phòng Tài nguyên & Môi trường

 

 

 

 

16

Máy định vị vệ tinh

Cái

1

 

Dùng cho chuyên môn nghiệp vụ môi trường

17

Máy đo khí đa chức năng

Cái

1

 

Dùng cho chuyên môn nghiệp vụ môi trường

18

Camera giám sát, đầu ghi hình, ổ cứng

Cái

6

 

Dùng cho chuyên môn nghiệp vụ môi trường

19

Máy đo toàn đạt

Cái

1

 

Dùng cho chuyên nôn nghiệp vụ môi trường

20

y hút ẩm phục vụ kho lưu trữ

Cái

1

 

Dùng cho chuyên nôn nghiệp vụ môi trường

V

Trung Tâm Văn hóa th thao

 

 

 

 

21

Hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động ngoài trời

- JBL SRX725 full, công suất 2400W.

- Chất lượng: Mới 100%.

Hệ thống

1

 

Phục vụ công tác tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội nghị ngoài trời

VI

Phòng Tài chính-Kế hoạch

 

 

 

 

22

Máy chủ Dell

Bộ

1

 

Dùng cho chuyên môn nghiệp vụ

23

Thiết bị mạng truyền thông

B

1

 

 

24

USP C2K máy ch

Cái

1

 

 

25

Máy in A3 Hp phục vụ chuyên môn

Cái

1

 

In báo cáo tài chính ngân sách

VII

Phòng Giáo Dục & Đào tạo

 

 

 

 

26

Máy chiếu

Cái

1

 

Dùng cho chuyên môn nghiệp vụ

VIII

Phòng Nội Vụ

 

 

 

 

27

Máy hút ẩm phục vụ Kho lưu trữ hồ sơ của huyện

- HARISON HD-60E/BE.

- Chất lượng: Mới 100%.

Cái

3

Theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Quản lý tài liệu, kho lưu trữ của UBND huyện

IX

UBND xã Long Giao

 

 

 

 

28

Camera quan sát UB

Bộ

8

Theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Dùng cho bộ phận một cửa

29

Máy chiếu

Cái

1

Theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Dùng cho bộ phận một cửa

X

UBND xã Bảo Bình

 

 

 

 

30

Máy Scan Văn thư

Cái

2

 

Dùng cho bộ phận một cửa

31

y Chiếu

Cái

2

 

Dùng cho bộ phận một cửa

32

Camera quan sát UB

Bộ

8

 

Dùng cho bộ phận một cửa

33

Máy lấy số tự động 01 cửa

Cái

1

 

Dùng cho bộ phận một cửa

 

PHỤ LỤC VI

MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên, chủng loại máy móc, thiết b chuyên dùng

ĐVT

Số lượng tối đa

Ghi chú

Căn cứ pháp lý đề xuất

Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

I

Phòng Văn hóa và Thông Tin

 

 

 

 

1

Máy quay Sony FDR AXP 55

Bộ

1

 

Phục vụ công tác của Đi kiểm tra liên ngành 814

2

Máy chụp hình kỹ thuật s Canon

Bộ

1

 

3

Máy đo độ ồn Tenmars

Bộ

1

 

4

Máy đo ánh sáng Kimo LX 200

Bộ

1

 

II

Phòng Tài nguyên và Môi trưng

 

 

 

 

5

Máy chiếu + màn chiếu 3 chân

Bộ

1

 

Dùng cho chuyên môn nghiệp vụ đo đạc bản đồ, cấp giấy...

6

Máy Scan (scan bn đồ A3 lưu tr)

Bộ

1

 

III

Đài Truyền Thanh

 

 

 

Dùng cho sự nghiệp phát thanh truyền hình

7

Truyền thanh trực tiếp

Bộ

1

 

 

8

Camera Panasonic DVC 102

Bộ

1

 

 

9

Máy phát sóng FM 500W

Bộ

1

 

 

10

Dng hình phi tuyến

Bộ

1

 

 

11

Máy tính thu phát Ctrình

Bộ

1

 

 

12

Camera pana MD 9000

Bộ

1

 

 

13

Đầu đọc băng JVC

Bộ

1

 

 

14

Camera DV 62

Bộ

1

 

 

15

Camera AC DVC 63

Bộ

1

 

 

16

Camera DVX Ben

Bộ

1

 

 

17

Camera pana AG-HMC82EN

Bộ

1

 

 

18

Đầu ghi âm cassettet

Bộ

1

 

 

19

Phòng thu âm

Bộ

1

 

 

20

Hệ thống máy truyền thanh trực tiếp

Bộ

2

 

 

21

Radio 95

Bộ

1

 

 

22

Camera Sony HD1000

Bộ

1

 

 

23

Camera Sony HXR-NX3

Bộ

1

 

 

24

Đầu dựng Panasonic

Bộ

1

 

 

25

Camera Sony HXR-NX1

Bộ

1

 

 

26

Camera Sony + phụ kiện

Bộ

2

 

 

27

Micro cài áo không dây: Sennheiser EW-312G3

Bộ

2

 

 

28

Bộ trộn hình làm truyền hình trực tiếp

Bộ

1

 

 

29

Bộ nhắc li cho MC truyền hình: Auto cue PSP 19 Professional Series Prompter

Bộ

1

 

 

30

Máy phát sóng FM Stereo 30W

Bộ

2

 

 

31

Xã Phú Tân: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời

Bộ

20

 

 

32

Xã Phú Hòa: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời

Bộ

10

 

 

33

Xã Gia Canh: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời

Bộ

10

 

 

34

Xã Phú Lợi: Mrộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời

Bộ

10

 

 

35

Xã Phú Vinh: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời

Bộ

5

 

 

36

Thị trấn Định Quán: Mrộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời

Bộ

10

 

 

37

Xã Ngọc Định: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời

Bộ

10

 

 

38

Xã Phú Ngọc: Mrộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời

Bộ

10

 

 

39

Xã La Ngà: Mrộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mt tri

Bộ

10

 

 

40

Xã Phú Túc: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời

Bộ

10

 

 

41

Xã Túc Trưng: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời

Bộ

10

 

 

42

Xã Phú Cường: M rng cụm loa TTKD dùng năng lượng mt trời

Bộ

10

 

 

43

Xã Suối Nho: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt tri

Bộ

10

 

 

44

Xã Thanh Sơn: Mở rộng cụm loa TTKD dùng năng lượng mặt trời

Bộ

10

 

 

45

Bộ chia công suất 2 ngõ

Bộ

2

 

 

46

Bộ chia công suất 04 ngõ.

Bộ

2

 

 

47

Btrộn âm thanh 16 đường Xenyx XQ1622USB

Bộ

1

 

 

48

Micro dùng cho phòng thu Shure SM7B

Bộ

2

 

 

49

Máy tính chuyên dựng phát phi tuyến Model IPC- 510MB

Bộ

2

 

 

49.1

cứng chuyên dụng tốc độ cao USB 3.1 WD My Book Duo 20TB.

Bộ

2

 

 

49.2

Bộ Nhắc Chữ FLEX Teleprompter:

Bộ

1

 

 

50

Bộ trộn hình Sony MCX-500

Bộ

1

 

 

VI

Trung Tâm VH-TT-Thể Thao

 

 

 

 

51

Âm thanh

Hệ thống

1

 

 

51.1

Loa full đôi DC215

Bộ

4

 

Dùng cho chuyên môn nghiệp vụ

51.2

Loa kiểm âm DC15

Bộ

2

 

51.3

Loa (sub - woofer) DSW2000

Bộ

2

 

51.4

Amplifierr Stereo DUS L2-800

Bộ

2

 

51.5

Amplifier Stereo 2 Channel L2-600

Bộ

1

 

51.6

Amplifierr Stereo DUS L2-1500

Bộ

1

 

51.7

Bộ trộn âm thanh EFX16

Bộ

1

 

51.8

Micro cài đầu

Bộ

6

 

52

Bộ xử lý âm thanh

Hệ thống

1

 

52.1

Bộ tạo hiệu ứng tiếng ca Dual effects unit M350

Bộ

1

 

52.2

Bộ phân chia tần số Digital Crossover XH-D36

Bộ

1

 

53

Ánh sáng

- Beam 230

Bộ

4

 

VII

Thư Vin huyện Định Quán

 

 

 

 

54

Máy kiểm kê kho Datalogic DH

Bộ

2

 

Dùng cho chuyên môn nghiệp vụ

55

Máy quét mã vạch Symbol

Bộ

6

 

56

Máy vi tính quản lý phần mềm Thư viện

Bộ

1

 

57

Máy vi tính phục vụ + bạn đọc tra cứu tài liệu

Bộ

8

 

58

Bàn ghế phục vụ bạn đọc

Bộ

8

 

VIII

Trung tâm Bồi bồi dưỡng Chính trị

 

 

 

 

59

Hệ thống âm thanh Hội trường

Bộ

1

 

Chuyên môn nghiệp vụ

60

Hệ thống máy chiếu Hội trường

Bộ

1

 

IX

UBND xã Phú Hòa

 

 

 

 

61

Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trkết quả

Hệ thống

1

 

Phòng một cửa

62

Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trkết quả một cửa

Bộ

5

 

Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một ca

63

Máy photocoppy phục vụ cho bộ phận 1 cửa

Bộ

1

 

X

UBND xã Phú Tân

 

 

 

 

64

Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hệ thống

1

 

Phòng một cửa

65

Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Bộ

5

 

Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa

66

Máy photocoppy phục vụ cho bộ phận 1 cửa

Bộ

1

 

XI

UBND xã Phú Vinh

 

 

 

 

67

Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hệ thống

1

 

Phòng một của

68

Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Bộ

5

 

Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa

69

Máy photocoppy phục vụ cho bộ phận 1 cửa

Bộ

1

 

XIII.

UBND xã Phú Li

 

 

 

 

70

Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trkết quả

Hệ thống

1

 

Phòng một cửa

71

Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Bộ

5

 

Dùng cho chuyên môn nghiệp vụ

72

Máy photocoppy phục vụ cho bộ phận 1 cửa

Bộ

1

 

XIV

UBND xã Gia Canh

 

 

 

 

73

Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hệ thống

1

 

Phòng một cửa

74

Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Bộ

5

 

Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa

75

Máy photocoppy phục vụ cho bộ phận 1 cửa

Bộ

1

 

XV

UBND xã Ngọc Định

 

 

 

 

76

Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hệ thống

1

 

Phòng một cửa

77

Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Bộ

5

 

Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một ca

78

Máy photocoppy phục vụ cho bộ phận 1 cửa

Bộ

1

 

XVI

UBND xã Thanh Sơn

 

 

 

 

79

Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hệ thống

1

 

Phòng một ca

80

Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Bộ

5

 

Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa

81

Máy photocoppy phục vụ cho bộ phận 1 ca

Bộ

1

 

XVII

UBND xã Phú Ngọc

 

 

 

 

82

Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hệ thống

1

 

Phòng một cửa

83

Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trkết qumột cửa

Bộ

5

 

Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa

84

Máy photocoppy phục vụ cho bộ phận 1 cửa

Bộ

1

 

XVIII

UBND xã La Ngà

 

 

 

 

85

Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hệ thống

1

 

Phòng một cửa

86

Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một ca

Bộ

5

 

Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa

87

Máy photocoppy phục vụ cho bộ phận 1 cửa

Bộ

1

 

XIX

UBND xã Túc Trưng

 

 

 

 

88

Hệ thng camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hệ thống

1

 

Phòng một ca

89

Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Bộ

5

 

Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa

90

Máy photocoppy phục vụ cho bộ phận 1 cửa

Bộ

1

 

XX

UBND xã Phú Túc

 

 

 

 

91

Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hệ thống

1

 

Phòng một ca

92

y vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Bộ

5

 

Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa

93

máy photocoppy phục vụ cho bộ phận 1 cửa

Bộ

1

 

XXI

UBND xã Phú Cường

 

 

 

 

94

Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hệ thống

1

 

Phòng một ca

95

Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trkết quả một cửa

Bộ

5

 

Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa

96

Máy photocoppy phục vụ cho bộ phận 1 cửa

Bộ

1

 

XXII

UBND xã Suối Nho

 

 

 

 

97

Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hệ thống

1

 

Phòng một ca

98

Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Bộ

5

 

Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa

99

Máy photocoppy phục vụ cho bộ phận 1 cửa

Bộ

1

 

XXIII

UBND thị trấn Định Quán

 

 

 

 

100

Hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hệ thống

1

 

Phòng một cửa

101

Máy vi tính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa

Bộ

5

 

Dùng cho công tác chuyên môn tại bộ phận một cửa

102

Máy photocoppy phục vụ cho bộ phận 1 cửa

Bộ

1

 

 

PHỤ LỤC VII

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI UBND HUYỆN TÂN PHÚ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng

ĐVT

Số lượng tối đa

Ghi chú

Căn cứ pháp lý đề xuất

Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

I

TRUNG TÂM VĂN HÓA

 

 

 

 

1

Máy cắt decal HOBBYCT HBC 720

Cái

1

 

Phục vụ công tác in ấn, cắt băng rôn

2

Dàn âm thanh hội trường:

Bộ

1

 

Phục vụ hội nghị và các chương trình văn hóa văn nghệ

2.1

Loa tích hợp sẵn công suất, Bi-amped 500W (continuous), 2x15" loa full đôi - Action 215A

Cái

6

 

 

2.2

Loa tích hợp sẵn công suất,750W (continuous), 18" Subwoofer đơn - Action 18A

Cái

4

 

 

2.3

2 In/4 out fully configurable DSP, 9 full bandwidth parametric band EQ trên mi kênh - DSP 2040

Cái

1

 

 

2.4

MIXER ANALO,G 16mic/line inputs, 4stereo channe,13 band EQ with MusiQ, tích hợp 16 effect - ZED22FX

Cái

1

 

 

2.5

16R moving head Spot 3 in 1 Philips MSD platinum 16R bulb. Nhiệt độ màu: 7500K, 3 channel modes: 18/20/24 internationl DMX channels optional, Fixed color: 14 color, Fixed GOBO: 17 GOBO, Rotation GOBO: 9 rotation GOBO, khối lượng: 18kg - MHY230

Mét

2

 

 

3

Thiết bị phòng thu

Bộ

1

 

Phục vụ hội nghị và các chương trình văn hóa văn nghệ

3.1

Micro thu âm chuyên dng, RODE - NT 1A

Cái

1

 

 

3.2

Loa kiểm âm 2 Way liền, công suất 20W, M-Audio - AV42

Cái

2

 

 

3.3

Headphone kiểm âm, M-Audio - HDH50

Cái

1

 

 

3.4

Soundcard hỗ trợ thu âm, ROLAND - UA 55

Cái

1

 

 

3.5

Keyboard, thương hiệu ROLAND - BK 5

Cái

1

 

 

3.6

Mút cách âm - Thương hiệu Việt Nam, diện tích 4x4m

Gói

1

 

 

3.7

Chân micro đứng, thương hiệu Soundking - SD228

Cái

1

 

 

3.8

Dây, Jack tín hiệu - thương hiệu Soundking, kết nối micro và loa

Bộ

1

 

 

II

ĐÀI TRUYỀN THANH

 

 

 

 

4

Máy phát điện - Máy công nghiệp Honda 10KVA

Cái

1

 

Phục vụ công tác chuyên môn

III

VĂN PHÒNG UBND & HĐND

 

 

 

 

5

Máy tự động lấy số - Module điều khiển, máy in nhiệt tiêu chuẩn, khổ giấy 80, cắt giấy tự động, tốc độ in nhanh, chuẩn giao tiếp RS485, RJ connector

Cái

1

 

Phục vụ công tác tiếp dân tại bộ phận một cửa

6

Màn hình led - Loại 3 dòng chữ, module Led loại P7.62mm, có ma trận điểm (8x8) kích thước 80x400x4cm, chuẩn giao tiếp RS485,RJ45 connettor

Cái

1

 

Phục vụ công tác tiếp dân tại bộ phận một cửa

IV

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN

 

 

 

 

7

Máy quay dành cho đội kiểm tra liên ngành - Sony HDR PJ675

Cái

1

 

Phục vụ công tác kiểm tra của đội kiểm tra liên ngành VH&TTTT

V

PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG

 

 

 

 

8

Máy ảnh KTS - Canon EOS 750D, CMOS 24.2 megapisel, màn hình 3.0inch cảm ứng, ISO 100-6400 (mở rộng 12800), thẻ nhớ: SD/SDHC/SDXC, hỗ trợ wifi và NFC, sử dụng ống kính EF,EF-S

Cái

1

 

Phục vụ công tác khảo sát, kiểm tra trật tự xây dựng

9

Máy ảnh KTS - Canon, DIGIC 4+, 3.0 inch, zoom 45x,lấy nét tự động liên tục, Servo AF

Cái

1

 

Ghi lại hình ảnh các hoạt động và các đối tượng chính sách để bổ sung hồ sơ

VI

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

 

 

 

10

Máy kinh vĩ điện tử - Sokkia DT 540L

Bộ

1

 

Phục vụ công tác đo đạc

 

PHỤ LỤC VIII

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI UBND THỊ XÃ LONG KHÁNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng

ĐVT

Số lượng tối đa

Ghi chú

Căn cứ pháp lý đề xuất

Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

I

Văn phòng HĐND và UBND

 

 

 

 

1

Máy chủ UBND thị xã + mạng nội bộ:

- 2 x 550W High Efficiency Platinum X3500 M5 8x HDD HotSwap

- IBM x3500 M5 Mainboard

- ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller (0 , 1 , 10 or RAID 5, 50 with optional upgrade)

- 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)

- 2 x 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM

- 2 x 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5” G3HS 512e HDD

- 2 x Heatsink Kit for IBM X3500 M5

- 2 x Tray 2.5 inch HDD Drive SAS SATA Caddy Sled for Lenovo Server

Bộ

1

 

Nhu cầu thực tế phục vụ thông tin mạng nội bộ đến từng cán bộ công chức

2

Hệ thống Camera bộ phận 01 cửa Dahua 1200SP (2MP) 08 cục

Bộ

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

3

Hệ thống lấy số tự động 01 cửa Bitech: VDS - TD201 (thiết bị + phần mềm + phụ kiện 7 lĩnh vực)

Bộ

1

 

4

Hệ thống trả lời tin nhắn tự động 01 cửa

Bộ

1

 

5

Máy chủ bộ phận 01 cửa + mạng nội bộ Gồm switch 16port 1GB , 1 thùng cáp mạng, nẹp, phụ kiện, ổ điện ...

Dây điện 6.0, dây điện 2.0, nhân công ....

Bộ

1

 

6

Máy quét mã vạch 01 cửa Datalogic Magellan 800i (1D, 2D, đa tia, area imager, để bàn)

Bộ

1

 

7

Phần mềm tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ 01 cửa

Bộ

1

 

8

Hệ thống tra cứu thông tin 01 cửa KIOSK G5010-24SMT

Bộ

1

 

II

Đài Truyền thanh

 

 

 

 

9

Hệ thống dựng phim phi tuyến:

Hệ thống

1

Căn cứ Công văn số 255/ĐPTTH ngày 29/6/2016 của Đài PTTH Đồng Nai thực hiện chương trình truyền hình của Đài TT thị xã Long Khánh.

 

9.1

Mainboard intel Gigabyte Z97X-UD3H-LGA 1150

Cái

1

 

9.2

CPU Intel Core i7-4790K 4.0GHz

Cái

1

 

9.3

cứng 1 Kingtom SSD: 240GB

Cái

1

 

9.4

Ổ cứng 2 HDD 4T Seagate sata

Cái

1

 

9.5

Ram 2 RAM Corsair VENGEANCE PRO DDR3 8GB (2x4GB) - PC3 - 12800

Cái

2

Căn cứ Công văn số 255/ĐPTTH ngày 29/6/2016 của Đài PTTH Đồng Nai thực hiện chương trình truyền hình của Đài TT thị xã Long Khánh.

 

9.6

Card màn hình Gigabyte R939G1 Gaming - 8GD

Cái

1

 

9.7

Vỏ máy tính Corsair Carbide Series SPEC- 03 Gaming Case - Orange & White Led

Cái

1

 

9.8

Nguồn COORSAIR CMPSU-850HX 850W

Cái

1

 

9.9

CARD DUNG Blackmagic Design UltraStudio Pro

Cái

1

 

9.10

Màn hình 22 inch LCD 22’ Dell P2211 Wide Led DVI

Cái

1

 

9.11

Phần mềm dựng phim Adobe Premiere

Cái

1

 

9.12

Bộ tích điện UPS Santak 1000w

Cái

1

 

9.13

Loa Sound max 4.1

Cái

1

 

10

Thiết bị phim trường:

Hệ thống

1

 

10.1

Đèn hiệu ứng truyền hình Kino

Cái

4

 

10.2

Smart Tivi LG - 55LH575T

Cái

1

 

10.3

Máy tính Dell dựng Chroma key Dell Precision M6800

Cái

1

 

10.4

Máy thu hình Sony Sony NX3

Cái

1

 

10.5

Máy tính laptop chạy nội dung nhắc Dell Latitude E6420

Cái

1

 

10.6

Màn hình nhắc MC AOC - E970SWN

Cái

2

 

10.7

Bộ lưu trữ 12TB Western - WDBL WE0120CH

Cái

1

 

10.8

Bộ phông key hình Vải cotton 100%

Cái

1

 

10.9

Bộ trộn màn hình camera Data Viedeo Se700

Cái

1

 

10.10

Micro rùa Shure MX393/C

Cái

2

 

10.11

Máy quay Sony phụ điểm báo Sony Handycam HDR-PJ670

Cái

1

 

11

Bàn mix truyền thanh bá âm spirit King 424

Cái

1

 

Nhu cầu thực tế phục vụ công tác tuyên truyền các hoạt động chính trị, kinh tế tại địa phương kịp thời hơn.

12

Bộ vật dụng thiết kế phòng thu hình và thu âm Vách cách âm

Cái

1

 

13

Máy quay phim Camera Sony HXR-XN1

Cái

2

 

14

Máy chủ quản lý Website thị xã CPU intel core i3 - 4130

Cái

1

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thường trực Thị ủy Long Khánh và TT UBND tx về việc chuyển giao việc quản lý hoạt động Website thị xã từ Ban tuyên giáo Thị ủy về Đài TT tx Long Khánh

15

Máy chụp hình chuyên dùng NIKO sử dụng cho Wibsite Coolpix

Cái

1

III

Phòng Tài nguyên Môi trường

 

 

 

 

16

Thiết bị đo mực nước Model: Well Sounder 2010 Pro

Bộ

1

Phụ lục VI - Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước

17

Thiết bị đo khí thải Model: 4500-N

Bộ

1

18

Thiết bị đo, phân tích âm thanh Model: ST-105

Bộ

1

19

Thiết bị đo tọa độ GPS Model: MONTANA 680

Bộ

1

20

Bộ thiết bị, dụng cụ và hóa chất phân tích các chỉ tiêu nước thải công nghiệp hiện trường 29225-00

Bộ

1

21

Thiết bị phản ứng nhiệt DRB200 Hach Model: DRB 200

Bộ

1

22

Máy đo PH cầm tay hiện trường Model: Sesnion 1

Bộ

1

23

Máy đo DO hiện trường Model: Sesnion 6

Bộ

1

24

Thiết bị đo khí đa năng cầm tay MC-2000 NIC

Bộ

1

25

Thiết bị đo độ ồn cơ bản Model: 210

Bộ

1

26

Máy đo bụi Model: EPAM 5000

B

1

IV

Trung tâm Văn hóa Thể thao

 

 

 

 

27

Thiết bị âm thanh ngoài trời:

Bộ

1

 

Phục vụ các sự kiện chính trị của thị xã, các hội thi văn hóa thể thao, hội diễn văn nghệ, tổ chức sự kiện

27.1

Loa toàn dải 3 way tích hợp công suất ETX35P (dòng Active):ETX-35P-EU-SAB

Cái

8

 

27.2

Loa siêu trầm tích hợp công suất ETX18SP (dòng Active):ETX-18SP-EUSAB

Cái

6

 

27.3

Hệ thống loa monitor kiểm âm sân khấu EV: ZLX-15P-AX

Cái

4

 

27.4

Mixer CMS 2200-3:DC-CMS 2200-3-MIG

Cái

1

 

27.5

Bộ Xử Lý Tín Hiệu DC-One: DC ONE E-230V

Cái

1

 

Phục vụ các sự kiện chính trị của thị xã, các hội thi văn hóa thể thao, hội diễn văn nghệ, tổ chức sự kiện

27.6

Bộ cân bằng tần số âm thanh và cắt tiếng hú cho loa Monitor. DBX-231s

Cái

1

 

27.7

Micro Không Dây cầm Tay cao cấp R-300 HD

Bộ

2

 

27.8

Micro Không Dây Cầm Tay VILSOUND VR-830D:

Bộ

2

 

27.9

Hệ thống vật tư, phụ kiện âm thanh

Bộ

1

 

28

Thiết bị ánh sáng

Hệ thống

1

 

28.1

Đèn Movinghead Beam YR-280

Cái

4

 

28.2

Đèn Park Led 150W Yellow River YR-P0354S, pha màu RG BYR-P0354S

Cái

16

 

28.3

Đèn pha led ánh sáng vàng, điều khiển DMX. Có pandoor hướng sáng

Cái

8

 

28.4

Card điều khiển Sunlite + phần mềm + laptop điều khiển hệ thống đèn

Bộ

1

 

28.5

Máy tạo khói 1500W

Cái

1

 

28.6

Bộ chia & khuếch đại tín hiệu dmx điều khiển đèn Movinghead (2 In - 8 Out)

Cái

1

 

28.7

Vật tư thiết bị ánh sáng

Bộ

1

 

29

Sân khấu lưu động:

- Sân khấu (ngang 12m, dài 8m): 96 m2

- Cầu thang sân khấu (03 cái): 12 m2

- Sắt dựng mặt sau sân khấu, ốc vít, bù lon

- Sàn sân khấu nhựa cao cấp Composite dày 5 cm

(500 x 1000mm): 190 tấm

- Sàn sân khấu nhựa cao cấp Composite dày 5 cm

(300 x 1000mm): 48 tấm

Bộ

1

 

Phục vụ các sự kiện chính trị của thị xã, các hội thi văn hóa thể thao, hội diễn văn nghệ, tổ chức sự kiện

V

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

 

 

30

Hệ thống máy chủ Tabmis + mạng nội bộ:

- 2 x 550W High Efficiency Platinum X3500 M5 8x HDD HotSwap

- IBM x3500 M5 Mainboard

- ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller (0, 1 , 10 or RAID 5, 50 with optional upgrade)

- 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2609 v3 (15M Cache, 1.90 GHz)

- 2 x 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM

- 2 x 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5” G3HS 512e HDD

- 2 x Heatsink Kit for IBM X3500 M5

- 2 x Tray 2.5 inch HDD Drive SAS SATA Caddy Sled for Lenovo Server

Bộ

1

 

Phục vụ mạng nội bộ và mạng tabmis quản lý ngân sách

VI

Phòng Văn hóa Thông tin

 

 

 

 

31

Hệ thống hội nghị trực tuyến từ UBND thị xã đến UBND phường:

Hệ thống

1

 

Phục vụ các cuộc họp trực tuyến, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại, thông tin xuyên suốt và quyết định kịp thời, đúng lúc, nội dung các cuộc họp được lưu giữ lại.

31.1

Smart Tivi Samsung 4K 50 inch UA50NU7400

Bộ

1

31.2

Máy tính PC Codec

Core i5-7500/ Ram 4GB/ 500 HDD

Bộ

1

31.3

Camera PTZ Pro 2 Logitech, Zoom full HD 10X.

Camera EACOME 10X PTZ USB BC400 1080p PTZ

USB 1080p Video conference:

- 10x opticla zoom, 16x Ditical zoom

- 53.6 degree HOV

Bộ

1

31.4

Loa mic tích hợp đa hướng loại S310E Speaker : Tối đa 90 dB, có thể điều chỉnh 12 mức âm lượng

Microphone: 04 Mic trong đa hướng, Bao phủ bán kính 03m.

Cộng 02 Mic mở rộng bán kính phủ 5 m

Bộ

1

31.5

Thiết bị hội nghị truyền hình (HD VmeetCodec capture Video/Audio)

Bộ

1

32

Thiết bị chia mạng Cisco Catalyst 3560G-24tS 24 cổng Ethernet 10/100/1000 và 4 cổng SFP

Cái

1

 

Chia mạng, truyền tải dữ liệu mạng số liệu chuyên dùng đến các phòng ban chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã, Chi cục thuế, VP Đăng ký quyền sử dụng đất được thuận lợi, an toàn, bảo mật.

VII

Phòng Nội vụ

 

 

 

 

33

Hệ thống báo cháy tự động:

B

1

Căn cứ Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ

33.1

Trung tâm báo cháy GST 4zone + phụ kiện

Bộ

1

33.2

Ac quy dự phòng 24V-7AH

Cái

2

33.3

Thiết bị cắt xung sét 40KVA (Stomaster)

Bộ

2

33.4

Bộ chuông + Đèn báo cháy ngoài trời Unipop

Bộ

2

33.5

Nút nhấn khẩn cấp Unipop

Cái

2

33.6

Đầu báo khói

Cái

12

33.7

Đế đầu báo khói

Cái

12

33.8

Điện trở cuối đường dây

Cái

12

33.9

Hộp tập hợp điểm IDF

Cái

12

33.10

Hộp kỹ thuật

Cái

20

33.11

Dây tín hiệu 2x1.0mm2

m

400

33.12

Dây 2x2.5mm2

m

200

33.13

Dây nguồn CVV 2x2.5mm2

m

300

33.14

Dây luồn dây D20 (Sino)

m

900

34

Máy Scan A3 cấu hình cao, clớn

Cái

1

 

Scan hồ sơ bản vẽ, các công trình kỹ thuật

VIII

UBND phường Xuân Thanh

 

 

 

 

35

Thiết bị bộ phận một cửa:

Hệ thống

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

35.1

Màn hình lấy số tự động Bitech (thiết bị + phần mềm + phụ kiện 7 lĩnh vực)

Bộ

1

 

35.2

Hệ thống camera Dahua 1200SP (2MP) 08 cục

Bộ

1

 

35.3

Băng ghế ngồi chờ 4 chỗ : Inox + sắt sơn tĩnh điện

Cái

2

 

35.4

Máy điều hòa nhiệt độ Công suất 2HP hiệu DAIKIN

Cái

4

 

35.5

Bảng niêm yết thủ tục hành chính Gỗ MDF

Bộ

1

 

35.6

Quầy tiếp nhận hồ sơ Gỗ sồi, gỗ ghép. Kính và bệ đỡ kính

Bộ

1

 

35.7

Máy Scan Plustek A360, scan A3 tốc độ cao

Cái

2

 

35.8

Ti vi Clớn 50”

Cái

1

 

36

Hệ thống hội nghị trực tuyến từ UBND thị xã đến UBND phường:

Hệ thống

1

 

Phục vụ các cuộc họp trực tuyến, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại, thông tin xuyên suốt và quyết định kịp thời, đúng lúc, nội dung các cuộc họp được lưu giữ lại.

36.1

Màn hình tivi cỡ lớn (từ 26 inch đến 50 inch) có hỗ trợ kết nối cổng VGA/HDMI

Cái

1

36.2

Máy tính để bàn 'Dell- OptiPlex 3050MFF BTX i3-7100T 3.4GHz/ 1x4GB Ram/ 500GB HDD

Cái

1

36.3

Camera Full HD Kato

Camera 3X PTZ USB KT-HD32W 1080p PTZ

USB 1080p Video conference:

- 3x optical zoom,> 99.6 degree HOV

Cái

1

36.4

Loa mic tích hợp đa hướng loại S310U Speaker : Tối đa 90 dB, có thể điều chỉnh 12 mức âm lượng

Microphone: 04 Mic trong đa hướng, bao phủ bán kính 03m. Tùy chọn : 02 Mic mở rộng bán kính phủ 5 m

Cái

1

IX

UBND phường Xuân An

 

 

 

 

37

Thiết bị bộ phận một cửa:

Hệ thống

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

37.1

Màn hình lấy số tự động Bitech (thiết bị + phần mềm + phụ kiện 7 lĩnh vực)

Bộ

1

 

37.2

Hệ thống camera Dahua 1200SP (2MP) 08 cục

Bộ

1

 

37.3

Băng ghế ngồi chờ 4 chỗ : Inox + sắt sơn tĩnh điện

Cái

2

 

37.4

Máy điều hòa nhiệt độ Công suất 2HP hiệu DAIKIN

Cái

4

 

37.5

Bảng niêm yết thủ tục hành chính Gỗ MDF

Bộ

1

 

37.6

Quầy tiếp nhận hồ sơ Gỗ sồi, gỗ ghép.

Kính và bệ đỡ kính

Bộ

1

 

37.7

Máy Scan Plustek A360, scan A3 tốc độ cao

Cái

2

 

37.8

Ti vi Clớn 50"

Cái

1

 

38

Hệ thống hội nghị trực tuyến từ UBND thị xã đến UBND phường:

Hệ thống

1

 

Phục vụ các cuộc họp trực tuyến, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại, thông tin xuyên suốt và quyết định kịp thời, đúng lúc, nội dung các cuộc họp được lưu giữ lại.

38.1

Màn hình tivi cỡ lớn (từ 26 inch đến 50 inch) có hỗ trợ kết nối cổng VGA/HDMI

Cái

1

 

38.2

Máy tính để bàn 'Dell- OptiPlex 3050MFF BTX i3-7100T 3.4GHz/ 1x4GB Ram/ 500GB HDD

Cái

1

 

38.3

Camera Full HD Kato

Camera 3X PTZ USB KT-HD32W 1080p PTZ

USB 1080p Video conference:

- 3x optical zoom,> 99.6 degree HOV

Cái

1

 

38.4

Loa mic tích hợp đa hướng loại S310U Speaker : Tối đa 90 dB, có thể điều chỉnh 12 mức âm lượng

Microphone: 04 Mic trong đa hướng, Bao phủ bán kính 03 m.

Tùy chọn : 02 Mic mở rộng bán kính phủ 5 m

Cái

1

 

X

UBND phường Xuân Trung

 

 

 

 

39

Thiết bị bộ phận một cửa

Hệ thống

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

39.1

Màn hình lấy số tự động Bitech (thiết bị + phần mềm + phụ kiện 7 lĩnh vực)

Bộ

1

 

39.2

Hệ thống camera Dahua 1200SP (2MP) 08 cục

Bộ

1

 

39.3

Băng ghế ngồi chờ 4 chỗ : Inox + sắt sơn tĩnh điện

Cái

2

 

39.4

Máy điều hòa nhiệt độ Công suất 2HP hiệu DAIKIN

Cái

4

 

39.5

Bảng niêm yết thủ tục hành chính Gỗ MDF

Bộ

1

 

39.6

Quầy tiếp nhận hồ sơ Gỗ sồi, gỗ ghép.

Kính và bệ đỡ kính

Bộ

1

 

39.7

Máy Scan Plustek A360, scan A3 tốc độ cao

Cái

2

 

39.8

Ti vi Clớn 50"

Cái

1

 

40

Hệ thống hội nghị trực tuyến từ UBND thị xã đến UBND phường:

Hệ thống

1

 

Phục vụ các cuộc họp trực tuyến, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại, thông tin xuyên suốt và quyết định kịp thời, đúng lúc, nội dung các cuộc họp được lưu giữ lại.

40.1

Màn hình tivi cỡ lớn (từ 26 inch đến 50 inch) có hỗ trợ kết nối cổng VGA/HDMI

Cái

1

 

40.2

Máy tính để bàn 'Dell- OptiPlex 3050MFF BTX i3-7100T 3.4GHz/ 1x4GB Ram/ 500GB HDD

Cái

1

 

40.3

Camera Full HD Kato

Camera 3X PTZ USB KT-HD32W 1080p PTZ

USB 1080p Video conference:

- 3x optical zoom,> 99.6 degree HOV

Cái

1

 

40.4

Loa mic tích hợp đa hướng loại S310U Speaker : Tối đa 90 dB, có thể điều chỉnh 12 mức âm lượng

Microphone: 04 Mic trong đa hướng, Bao phủ bán kính 03m.

Tùy chọn : 02 Mic mở rộng bán kính phủ 5 m

Cái

1

 

XI

UBND phường Xuân Bình

 

 

 

 

41

Thiết bị bộ phận một cửa

Hệ thống

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

41.1

Màn hình lấy số tự động Bitech (thiết bị + phần mềm + phụ kiện 7 lĩnh vực)

Bộ

1

 

41.2

Hệ thống camera Dahua 1200SP (2MP) 08 cục

Bộ

1

 

41.3

Băng ghế ngồi chờ 4 chỗ : Inox + sắt sơn tĩnh điện

Cái

3

 

41.4

Máy điều hòa nhiệt độ Công suất 2HP hiệu DAIKIN

Cái

4

 

41.5

Bảng niêm yết thủ tục hành chính Gỗ MDF

Bộ

1

 

41.6

Quầy tiếp nhận hồ sơ Gỗ sồi, gỗ ghép.

Kính và bệ đỡ kính

Bộ

1

 

41.7

Máy Scan Plustek A360, scan A3 tốc độ cao

Cái

2

 

41.8

Ti vi Clớn 50"

Cái

1

 

42

Hệ thống hội nghị trực tuyến từ UBND thị xã đến UBND phường:

Hệ thống

1

 

Phục vụ các cuộc họp trực tuyến, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại, thông tin xuyên suốt và quyết định kịp thời, đúng lúc, nội dung các cuộc họp được lưu giữ lại.

42.1

Màn hình tivi cỡ lớn (từ 26 inch đến 50 inch) có hỗ trợ kết nối cổng VGA/HDMI

Cái

1

 

42.2

Máy tính để bàn 'Dell- OptiPlex 3050MFF BTX i3-7100T 3.4GHz/ 1x4GB Ram/ 500GB HDD

Cái

1

 

42.3

Camera Full HD Kato

Camera 3X PTZ USB KT-HD32W 1080p PTZ

USB 1080p Video conference:

- 3x optical zoom,> 99.6 degree HOV

Cái

1

 

42.4

Loa mic tích hợp đa hướng loại S310U Speaker : Tối đa 90 dB, có thể điều chỉnh 12 mức âm lượng

Microphone: 04 Mic trong đa hướng, Bao phủ bán kính 03m.

Tùy chọn : 02 Mic mở rộng bán kính phủ 5 m

Cái

1

 

XII

UBND phường Xuân Hòa

 

 

 

 

43

Thiết bị bộ phận một cửa:

Hệ thống

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

43.1

Màn hình lấy số tự động Bitech (thiết bị + phần mềm + phụ kiện 7 lĩnh vực)

Bộ

1

 

43.2

Hệ thống camera Dahua 1200SP (2MP) 08 cục

Bộ

1

 

43.3

Băng ghế ngồi chờ 4 chỗ : Inox + sắt sơn tĩnh điện

Cái

3

 

43.4

Máy điều hòa nhiệt độ Công suất 2HP hiệu DAIKIN

Cái

4

 

43.5

Bảng niêm yết thủ tục hành chính Gỗ MDF

Bộ

1

 

43.6

Quầy tiếp nhận hồ sơ Gỗ sồi, gỗ ghép.

Kính và bệ đỡ kính

Bộ

1

 

43.7

Máy Scan Plustek A360, scan A3 tốc độ cao

Cái

2

 

43.8

Ti vi Clớn 50"

Cái

1

 

44

Hệ thống hội nghị trực tuyến từ UBND thị xã đến UBND phường:

Hệ thống

1

 

Phục vụ các cuộc họp trực tuyến, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại, thông tin xuyên suốt và quyết định kịp thời, đúng lúc, nội dung các cuộc họp được lưu giữ lại.

44.1

Màn hình ti vi cỡ lớn (từ 26 inch đến 50 inch) có hỗ trợ kết nối cổng VGA/HDMI

Cái

1

 

44.2

Máy tính để bàn 'Dell- OptiPlex 3050MFF BTX i3-7100T 3.4GHz/ 1x4GB Ram/ 500GB HDD

Cái

1

 

44.3

Camera Full HD Kato

Camera 3X PTZ USB KT-HD32W 1080p PTZ

USB 1080p Video conference:

- 3x optical zoom,> 99.6 degree HOV

Cái

1

 

44.4

Loa mic tích hợp đa hướng loại S310U Speaker : Tối đa 90 dB, có thể điều chỉnh 12 mức âm lượng

Microphone: 04 Mic trong đa hướng, Bao phủ bán kính 03m.

Tùy chọn : 02 Mic mở rộng bán kính phủ 5 m

Cái

1

 

XIII

UBND phường Phú Bình

 

 

 

 

45

Thiết bị bộ phận một cửa:

Hệ thống

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

45.1

Màn hình lấy số tự động Bitech (thiết bị + phần mềm + phụ kiện 7 lĩnh vực)

Bộ

1

 

45.2

Hệ thống camera Dahua 1200SP (2MP) 08 cục

Bộ

1

 

45.3

Băng ghế ngồi chờ 4 chỗ : Inox + sắt sơn tĩnh điện

Cái

3

 

45.4

Máy điều hòa nhiệt độ Công suất 2HP hiệu DAIKIN

Cái

4

 

45.5

Bảng niêm yết thủ tục hành chính Gỗ MDF

Bộ

1

 

45.6

Quầy tiếp nhận hồ sơ Gỗ sồi, gỗ ghép.

Kính và bệ đỡ kính

Bộ

1

 

45.7

Máy Scan Plustek A360, scan A3 tốc độ cao

Cái

2

 

45.8

Ti vi Clớn 50"

Cái

1

 

46

Hệ thống hội nghị trực tuyến từ UBND thị xã đến UBND phường:

Hệ thống

1

 

Phục vụ các cuộc họp trực tuyến, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại, thông tin xuyên suốt và quyết định kịp thời, đúng lúc, nội dung các cuộc họp được lưu giữ lại.

46.1

Màn hình tivi cỡ lớn (từ 26 inch đến 50 inch) có hỗ trợ kết nối cổng VGA/HDMI

Cái

1

 

46.2

Máy tính để bàn 'Dell- OptiPlex 3050MFF BTX i3-7100T 3.4GHz/ 1x4GB Ram/ 500GB HDD

Cái

1

 

46.3

Camera Full HD Kato

Camera 3X PTZ USB KT-HD32W 1080p PTZ

USB 1080p Video conference:

- 3x optical zoom,> 99.6 degree HOV

Cái

1

 

46.4

Loa mic tích hợp đa hướng loại S310U

Speaker : Tối đa 90 dB, có thể điều chỉnh 12 mức âm lượng

Microphone: 04 Mic trong đa hướng, Bao phủ bán kính 03m.

Tùy chọn : 02 Mic mở rộng bán kính phủ 5 m

Cái

1

 

XIV

UBND xã Suối Tre

 

 

 

 

47

Thiết bị bộ phận một cửa:

Hệ thống

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

47.1

Màn hình lấy số tự động Bitech (thiết bị + phần mềm + phụ kiện 7 lĩnh vực)

Bộ

1

 

47.2

Hệ thống camera Dahua 1200SP (2MP) 08 cục

Bộ

1

 

47.3

Băng ghế ngồi chờ 4 chỗ : Inox + sắt sơn tĩnh điện

Cái

2

 

47.4

Máy điều hòa nhiệt độ Công suất 2HP hiệu DAIKIN

Cái

4

 

47.5

Bảng niêm yết thủ tục hành chính Gỗ MDF

Bộ

1

 

47.6

Quầy tiếp nhận hồ sơ Gỗ sồi, gỗ ghép.

Kính và bệ đỡ kính

Bộ

1

 

47.7

Máy Scan Plustek A360, scan A3 tốc độ cao

Cái

2

 

47.8

Ti vi Clớn 50"

Cái

1

 

48

Hệ thống hội nghị trực tuyến từ UBND thị xã đến UBND phường:

Hệ thống

1

 

Phục vụ các cuộc họp trực tuyến, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại, thông tin xuyên suốt và quyết định kịp thời, đúng lúc, nội dung các cuộc họp được lưu giữ lại.

48.1

Màn hình tivi cỡ lớn (từ 26 inch đến 50 inch) có hỗ trợ kết nối cổng VGA/HDMI

Cái

1

 

48.2

Máy tính để bàn 'Dell- OptiPlex 3050MFF BTX i3-7100T 3.4GHz/ 1x4GB Ram/ 500GB HDD

Cái

1

 

48.3

Camera Full HD Kato

Camera 3X PTZ USB KT-HD32W 1080p PTZ

USB 1080p Video conference:

- 3x optical zoom,> 99.6 degree HOV

Cái

1

 

48.4

Loa mic tích hợp đa hướng loại S310U

Speaker : Tối đa 90 dB, có thể điều chỉnh 12 mức âm lượng

Microphone: 04 Mic trong đa hướng, Bao phủ bán kính 03m.

Tùy chọn : 02 Mic mở rộng bán kính phủ 5 m

Cái

1

 

XV

UBND xã Xuân Lập

 

 

 

 

49

Thiết bị bộ phận một cửa:

Hệ thống

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

49.1

Màn hình lấy số tự động Bitech (thiết bị + phần mềm + phụ kiện 7 lĩnh vực)

Bộ

1

 

49.2

Hệ thống camera Dahua 1200SP (2MP) 08 cục

Bộ

1

 

49.3

Băng ghế ngồi chờ 4 chỗ : Inox + sắt sơn tĩnh điện

Cái

2

 

49.4

Máy điều hòa nhiệt độ Công suất 2HP hiệu DAIKIN

Cái

4

 

49.5

Bảng niêm yết thủ tục hành chính Gỗ MDF

Bộ

1

 

49.6

Quầy tiếp nhận hồ sơ Gỗ sồi, gỗ ghép.

Kính và bệ đỡ kính

Bộ

1

 

49.7

Máy Scan Plustek A360, scan A3 tốc độ cao

Cái

2

 

49.8

Ti vi Clớn 50”

Cái

1

 

50

Hệ thống hội nghị trực tuyến từ UBND thị xã đến UBND phường:

Hệ thống

1

 

Phục vụ các cuộc họp trực tuyến, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại, thông tin xuyên suốt và quyết định kịp thời, đúng lúc, nội dung các cuộc họp được lưu giữ lại.

50.1

Màn hình tivi cỡ lớn (từ 26 inch đến 50 inch) có hỗ trợ kết nối cổng VGA/HDMI

Cái

1

 

50.2

Máy tính để bàn 'Dell- OptiPlex 3050MFF BTX i3-7100T 3.4GHz/ 1x4GB Ram/ 500GB HDD

Cái

1

 

50.3

Camera Full HD Kato

Camera 3X PTZ USB KT-HD32W 1080p PTZ

USB 1080p Video conference:

- 3x optical zoom,> 99.6 degree HOV

Cái

1

 

50.4

Loa mic tích hợp đa hướng loại S310U Speaker: Tối đa 90 dB, có thể điều chỉnh 12 mức âm lượng

Microphone: 04 Mic trong đa hướng, Bao phủ bán kính 03m.

Tùy chọn: 02 Mic mở rộng bán kính phủ 5m

Cái

1

 

XVI

UBND xã Bàu Sen

 

 

 

 

51

Thiết bị bộ phận một cửa

Hệ thống

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

51.1

Màn hình lấy số tự động Bitech (thiết bị + phần mềm + phụ kiện 7 lĩnh vực)

Bộ

1

 

51.2

Hệ thống camera Dahua 1200SP (2MP) 08 cục

Bộ

1

 

51.3

Băng ghế ngồi chờ 4 chỗ : Inox + sắt sơn tĩnh điện

Cái

2

 

51.4

Máy điều hòa nhiệt độ Công suất 2HP hiệu DAIKIN

Cái

4

 

51.5

Bảng niêm yết thủ tục hành chính Gỗ MDF

Bộ

1

 

51.6

Quầy tiếp nhận hồ sơ: bằng gỗ sồi, gỗ ghép.

Kính và bệ đỡ kính

Bộ

1

 

51.7

Máy Scan Plustek A360, scan A3 tốc độ cao

Cái

2

 

51.8

Ti vi Clớn 50"

Cái

1

 

52

Hệ thống hội nghị trực tuyến từ UBND thị xã đến UBND phường:

Hệ thống

1

 

Phục vụ các cuộc họp trực tuyến, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại, thông tin xuyên suốt và quyết định kịp thời, đúng lúc, nội dung các cuộc họp được lưu giữ lại.

52.1

Màn hình tivi cỡ lớn (từ 26 inch đến 50 inch) có hỗ trợ kết nối cổng VGA/HDMI

Cái

1

 

52.2

Máy tính để bàn Dell- OptiPlex 3050MFF BTX i3-7100T 3.4GHz/ 1x4GB Ram/ 500GB HDD

Cái

1

 

52.3

Camera Full HD Kato

Camera 3X PTZ USB KT-HD32W 1080p PTZ

USB 1080p Video conference:

- 3x optical zoom,> 99.6 degree HOV

Cái

1

 

52.4

Loa mic tích hợp đa hướng loại S310U

Speaker : Tối đa 90 dB, có thể điều chỉnh 12 mức âm lượng

Microphone: 04 Mic trong đa hướng, Bao phủ bán kính 03 m.

Tùy chọn : 02 Mic mở rộng bán kính phủ 5m

Cái

1

 

XVII

UBND xã Hàng Gòn

 

 

 

 

53

Thiết bị bộ phận một cửa:

Hệ thống

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

53.1

Màn hình lấy số tự động Bitech (thiết bị + phần mềm + phụ kiện 7 lĩnh vực)

Bộ

1

 

53.2

Hệ thống camera Dahua 1200SP (2MP) 08 cục

Bộ

1

 

53.3

Băng ghế ngồi chờ 4 chỗ : Inox + sắt sơn tĩnh điện

Cái

3

 

53.4

Máy điều hòa nhiệt độ Công suất 2HP hiệu DAIKIN

Cái

4

 

53.5

Bảng niêm yết thủ tục hành chính (gỗ MDF)

Bộ

1

 

53.6

Quầy tiếp nhận hồ sơ gỗ sồi, gỗ ghép.

Kính và bệ đỡ kính

Bộ

1

 

53.7

Máy Scan Plustek A360, scan A3 tốc độ cao

Cái

2

 

53.8

Ti vi Clớn 50"

Cái

1

 

54

Hệ thống hội nghị trực tuyến từ UBND thị xã đến UBND phường:

Hệ thống

1

 

Phục vụ các cuộc họp trực tuyến, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại, thông tin xuyên suốt và quyết định kịp thời, đúng lúc, nội dung các cuộc họp được lưu giữ lại.

54.1

Màn hình tivi cỡ lớn (từ 26 inch đến 50 inch) có hỗ trợ kết nối cổng VGA/HDMI

Cái

1

 

54.2

Máy tính để bàn 'Dell- OptiPlex 3050MFF BTX i3-7100T 3.4GHz/ 1x4GB Ram/ 500GB HDD

Cái

1

 

54.3

Camera Full HD Kato

Camera 3X PTZ USB KT-HD32W 1080p PTZ

USB 1080p Video conference:

- 3x optical zoom,> 99.6 degree HOV

Cái

1

 

54.4

Loa mic tích hợp đa hướng loại S310U

Speaker: Tối đa 90 dB, có thể điều chỉnh 12 mức âm lượng

Microphone: 04 Mic trong đa hướng, Bao phủ bán kính 03m.

Tùy chọn: 02 Mic mở rộng bán kính phủ 5m

Cái

1

 

XVIII

UBND xã Xuân Tân

 

 

 

 

55

Thiết bị bộ phận một cửa:

Hệ thống

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

55.1

Màn hình lấy số tự động Bitech (thiết bị + phần mềm + phụ kiện 7 lĩnh vực)

Bộ

1

 

55.2

Hệ thống camera Dahua 1200SP (2MP) 08 cục

Bộ

1

 

55.3

Băng ghế ngồi chờ 4 chỗ : Inox + sắt sơn tĩnh điện

Cái

3

 

55.4

Máy điều hòa nhiệt độ Công suất 2HP hiệu DAIKIN

Cái

4

 

55.5

Bảng niêm yết thủ tục hành chính Gỗ MDF

Bộ

1

 

55.6

Quầy tiếp nhận hồ sơ Gỗ sồi, gỗ ghép.

Kính và bệ đỡ kính

Bộ

1

 

55.7

Máy Scan Plustek A360, scan A3 tốc độ cao

Cái

2

 

55.8

Ti vi Clớn 50"

Cái

1

 

56

Hệ thống hội nghị trực tuyến từ UBND thị xã đến UBND phường:

Hệ thống

1

 

Phục vụ các cuộc họp trực tuyến, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại, thông tin xuyên suốt và quyết định kịp thời, đúng lúc, nội dung các cuộc họp được lưu giữ lại.

56.1

Màn hình tivi cỡ lớn (từ 26 inch đến 50 inch) có hỗ trợ kết nối cổng VGA/HDMI

Cái

1

 

56.2

Máy tính để bàn 'Dell- OptiPlex 3050MFF BTX i3-7100T 3.4GHz/ 1x4GB Ram/ 500GB HDD

Cái

1

 

56.3

Camera Full HD Kato

Camera 3X PTZ USB KT-HD32W 1080p PTZ

USB 1080p Video conference:

- 3x optical zoom,> 99.6 degree HOV

Cái

1

 

56.4

Loa mic tích hợp đa hướng loại S310U

Speaker : Tối đa 90 dB, có thể điều chỉnh 12 mức âm lượng

Microphone: 04 Mic trong đa hướng, Bao phủ bán kính 03m.

Tùy chọn : 02 Mic mở rộng bán kính phủ 5m

Cái

1

 

XIX

UBND xã Bàu Trâm

 

 

 

 

57

Thiết bị bộ phận một cửa:

Hệ thống

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

58.1

Màn hình lấy số tự động Bitech (thiết bị + phần mềm + phụ kiện 7 lĩnh vực)

Bộ

1

 

58.2

Hệ thống camera Dahua 1200SP (2MP) 08 cục

Bộ

1

 

58.3

Băng ghế ngồi chờ 4 chỗ : Inox + sắt sơn tĩnh điện

Cái

3

 

58.4

Máy điều hòa nhiệt độ Công suất 2HP hiệu DAIKIN

Cái

4

 

58.5

Bảng niêm yết thủ tục hành chính (Gỗ MDF)

Bộ

1

 

58.6

Quầy tiếp nhận hồ sơ gỗ sồi, gỗ ghép.

Kính và bệ đỡ kính

Bộ

1

 

58.7

Máy Scan Plustek A360, scan A3 tốc độ cao

Cái

2

 

58.8

Ti vi Clớn 50”

Cái

1

 

59

Hệ thống hội nghị trực tuyến từ UBND thị xã đến UBND phường:

Hệ thống

1

 

Phục vụ các cuộc họp trực tuyến, giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại, thông tin xuyên suốt và quyết định kịp thời, đúng lúc, nội dung các cuộc họp được lưu giữ lại.

59.1

Màn hình tivi cỡ lớn (từ 26 inch đến 50 inch) có hỗ trợ kết nối cổng VGA/HDMI

Cái

1

 

59.2

Máy tính để bàn 'Dell- OptiPlex 3050MFF BTX i3-7100T 3.4GHz/ 1x4GB Ram/ 500GB HDD

Cái

1

 

59.3

Camera Full HD Kato

Camera 3X PTZ USB KT-HD32W 1080p PTZ

USB 1080p Video conference:

- 3x optical zoom,> 99.6 degree HOV

Cái

1

 

59.4

Loa mic tích hợp đa hướng loại S310U

Speaker : Tối đa 90 dB, có thể điều chỉnh 12 mức âm lượng

Microphone: 04 Mic trong đa hướng, Bao phủ bán kính 03m.

Tùy chọn : 02 Mic mở rộng bán kính phủ 5m

Cái

1

 

XX

UBND xã Bình Lc

 

 

 

 

60

Thiết bị bộ phận một cửa

Hệ thống

1

Theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế m