Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 3295/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2019/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3295/2015/QĐ-UBND NGÀY 28/10/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị đnh số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1321/TTr-TNMT ngày 25/12/2018; thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 309/BC-STP ngày 24/12/2018 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản s 72/SNV-TCBC,TCPCP ngày 10/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 3295/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ninh

Lý do: Ngày 01/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4498/QĐ-UBND “Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường”. Theo quy định tại Khoản 11, Điều 4, Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ; quy định tại Khon 21, Điều 2, Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ, có quy định Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ và quyền hạn: “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc Sở...”.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định tại Khoản 11, Điều 4, Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ “Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; quy định tại Khoản 21, Điều 2, Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” và Quyết định số 4498/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường”, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Bảo vệ môi trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐNĐ và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chi cục Bảo vệ môi trường; Thtrưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4 (T/hiện);
-
V0, 1, 2, 3, 4; DL2, TH6;
- Lưu: VT, TH5.
QĐ879

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2019
Ngày hiệu lực20/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2019/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2019/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Đức Long
       Ngày ban hành01/02/2019
       Ngày hiệu lực20/02/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2019/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2019/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ninh

           • 01/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực