Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kinh doanh vật liệu - xây dựng Tuấn Anh sản xuất do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Quy định giá tiêu thụ nước sạch Công ty Tuấn Anh Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  08/2019/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 20 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH DO CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VẬT LIỆU - XÂY DỰNG TUẤN ANH SẢN XUẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ v sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm định quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp, khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Kinh doanh vật liệu - xây dựng Tuấn Anh tại Tờ trình số 01/TTr-CT ngày 20/8/2018; Sở Xây dựng tại Văn bản s 234/HTKT&PTĐT-SXD ngày 08/3/2019; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản s 166/SNN-CCTL ngày 08/3/2019; Báo cáo thẩm định số 38/BC-STP ngày 15/3/2019 của Sở Tư pháp và Sở Tài chính tại Tờ trình s 163/TTr-STC ngày 19/3/2019 về phương án giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Nam Định do Công ty TNHH MTV Kinh doanh vật liệu - xây dựng Tuấn Anh sản xuất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nam Định do Công ty TNHH MTV Kinh doanh vật liệu - xây dựng Tuấn Anh sản xuất, cụ thể như sau:

1. Giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nam Định do Công ty TNHH MTV Kinh doanh vật liệu - xây dựng Tuấn Anh sản xuất:

Đơn vị: Đng/m3

TT

Mục đích sử dụng nước

Giá bán

1

Nước sinh hoạt đối với hộ dân cư

8.200

2

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), đơn vị vũ trang, phục vụ mục đích công cộng

12.200

3

Hoạt động sản xuất vật chất

13.500

4

Kinh doanh dịch vụ

22.000

Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), phí bảo vệ môi trường đi với nước thải sinh hoạt và đã khu trừ tin đóng góp đi ứng xây dựng công trình của khách hàng là 2.000 đng/m3 nước tiêu thụ, không khấu trừ đối với nước phục vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), đơn vị vũ trang, phục vụ mục đích công cộng, nước phục vụ hoạt động sản xuất vật chất và kinh doanh dịch vụ.

2. Công ty TNHH MTV Kinh doanh vật liệu - xây dựng Tuấn Anh có trách nhiệm quản lý và sử dụng khoản khấu trừ tiền đóng góp xây dựng công trình của khách hàng vào giá tiêu thụ nước sạch theo đúng chế độ tài chính quy định hiện hành.

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì, phi hp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra Công ty TNHH MTV Kinh doanh vật liu - xây dựng Tuấn Anh việc cung cấp nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành và thực hiện giá tiêu thụ nước sạch tại Điều 1, Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Kinh doanh vật liệu - xây dựng Tuấn Anh, các đơn vị liên quan và các đối tượng sử dụng nước sạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- Website UBND tỉnh; VP UBND tỉnh;

- Lưu: VP1, VP3, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ngô Gia Tự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2019
Ngày hiệu lực01/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Quy định giá tiêu thụ nước sạch Công ty Tuấn Anh Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Quy định giá tiêu thụ nước sạch Công ty Tuấn Anh Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNgô Gia Tự
        Ngày ban hành20/03/2019
        Ngày hiệu lực01/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Quy định giá tiêu thụ nước sạch Công ty Tuấn Anh Nam Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Quy định giá tiêu thụ nước sạch Công ty Tuấn Anh Nam Định

            • 20/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực