Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về Quy chế quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ sở thể thao công lập với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ SỞ THỂ THAO CÔNG LẬP VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH THỂ THAO PHỤC VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRONG NHÀ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thể dục Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thể dục Thể thao số 26/2018/QH ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 118/Tr-SGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định ban hành Quy chế quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ sở thể thao công lập với cơ sở giáo dục để sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 /3/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT; Sở VH&TT; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế - Bộ GD&ĐT;
- Bộ VHTT&DL;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ TP;
- TT Tỉnh ủy;TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PTC UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Quảng Bình; Đài PTTH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

QUY CHẾ

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ SỞ THỂ THAO CÔNG LẬP VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐỂ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH THỂ THAO PHỤC VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRONG NHÀ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08 /2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nội dung, phương thức và trách nhiệm của các cơ sở thể thao công lập, các cơ sở giáo dục và các sở, ban, ngành liên quan trong việc phối hợp để sử dụng công trình thể thao công lập phục vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; cơ sở thể thao công lập; các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; phù hợp với khả năng, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị.

Đảm bảo tính chủ động, trách nhiệm của các bên trong việc phối hợp để quản lý và thực hiện các hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường trên địa bàn tỉnh có hiệu quả.

Chương II

NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

Điều 4. Nội dung phối hợp

Tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường;

Tổ chức các hoạt động thể thao trong nhà trường như tổ chức Hội thi Thể thao cho học sinh gồm các môn Điền kinh, Bơi lội hàng năm; Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh hai năm một lần.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường

Trong năm học cơ sở giáo dục sẽ triển khai các hoạt động ngoại khóa thể thao nếu cần sử dụng đến cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị, sân vận động, nhà thi đấu của các cơ sở thể thao công lập thì theo tính chất, thời gian, nội dung công việc cần phối hợp, các cơ sở giáo dục làm văn bản phối hợp sử dụng gửi các cơ sở thể thao công lập. Cơ sở thể thao công lập có trách nhiệm cùng với cơ sở giáo dục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nội dung liên quan, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục được sử dụng cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị hiện có để phục vụ công tác giáo dục thể chất và các hoạt động thể thao, theo quy định của pháp luật và quy chế này.

2. Tổ chức các hoạt động thể thao trong trường: Hội thi Thể thao cho học sinh gồm các môn Điền kinh, Bơi lội hàng năm; Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh hai năm một lần.

Các cơ sở giáo dục sẽ có văn bản cụ thể về thời gian, địa điểm, ngày giờ khai mạc, bế mạc của giải đấu gửi cho các cơ sở thể thao công lập. Sau khi nhận được văn bản đề nghị về việc phối hợp sử dụng cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị của cơ sở giáo dục, các cơ sở thể thao công lập có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; giới thiệu các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, trọng tài điều hành giải thi đấu mà các cơ sở giáo dục tổ chức, hỗ trợ thêm về công tác chuyên môn, chỉ đạo các đơn vị có liên quan đến các nội dung thi đấu.

3. Trong trường hợp có những vấn đề nảy sinh thì hai bên tiến hành bàn bạc để đi đến thống nhất; nếu không thống nhất được thì xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên trực tiếp quản lí.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục thông báo cụ thể những nội dung giáo dục thể chất và các hoạt động luyện tập, thi đấu thể thao có liên quan đến việc sử dụng, cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị của cơ sở thể thao công lập cho các cơ sở thể thao công lập trên địa bàn.

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện đảm bảo các nội dung trong Quy chế này.

2. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao

Chỉ đạo các tổ chức chuyên môn và đơn vị trực thuộc liên quan tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ cơ sở giáo dục sử dụng cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị thể dục thể thao phục vụ công tác giảng dạy, luyện tập và thi đấu thể dục thể thao.

3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

4. Trách nhiệm của các cơ sở thể thao công lập

Tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục được sử dụng , cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị hiện có để phục vụ công tác giáo dục thể chất và các hoạt động thể thao, theo quy định của pháp luật và quy chế này.

5. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục

Tuân thủ các yêu cầu của các cơ sở thể thao công lập khi sử dụng , cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị theo quy định hiện hành và thanh toán các khoản kinh phí điện, nước, bảo vệ, khấu hao cơ sở vật chất (nếu có) theo định mức thống nhất giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hóa và Thể thao được niêm yết công khai.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ban ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở thể thao công lập, cơ sở giáo dục có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện Quy chế; Sở Giáo dục và Đào tạo định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết qủa thực hiện Quy chế về UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao để xem xét, phối hợp trình UBND tỉnh giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2019
Ngày hiệu lực28/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành18/03/2019
        Ngày hiệu lực28/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sử dụng công trình thể thao phục vụ giáo dục thể chất Quảng Bình

            • 18/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực