Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 18 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2016/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Đề án số 12-ĐA/TU ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng:

1. Bổ sung Khoản 33 vào Điều 2 như sau:

- Tổ chức bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị của Công viên địa chất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng núi đá thuộc 6 huyện, gồm các huyện: Hà Quảng, Trùng Khánh, Hạ Lang, Trà Lĩnh, Phục Hòa, Quảng Uyên và một phần diện tích của các huyện Nguyên Bình, Thạch An, Hòa An.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, tôn tạo, tu bổ các công trình nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của Công viên địa chất. Tham gia thẩm định các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến di sản, cảnh quan tự nhiên, môi trường, đa dạng sinh học và sự phát triển bền vững của Công viên địa chất.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá về những giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa và nhân văn của Công viên địa chất; các chính sách, quy định có liên quan nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thu hút cộng đồng trong bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản của Công viên địa chất.

- Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan, các hoạt động du lịch văn hóa, sinh thái, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên của Công viên địa chất.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến như: Đối ngoại, hội thảo, hội nghị chuyên đề, quảng bá để mở rộng hợp tác trao đổi kinh nghiệm quản lý, thu hút sự hỗ trợ tài chính và khoa học kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, du khách đến tham quan trong việc hỗ trợ, đầu tư khai thác, bảo tồn các giá trị Công viên địa chất.

- Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động dịch vụ, du lịch của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực Công viên địa chất và xử lý hoặc đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

- Liên doanh, liên kết trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng theo phân cấp của tỉnh và quy định của pháp luật.

2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a, Khoản 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ: gồm 06 phòng:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức - Pháp chế;

- Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình;

- Phòng Quản lý Du lịch;

- Phòng Quản lý Thể dục thể thao.

b, Khoản 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: gồm 05 đơn vị:

- Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch tỉnh;

- Trung tâm Đào tạo, Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh;

- Đoàn Nghệ thuật tỉnh;

- Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng;

- Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng.

c, Bổ sung khoản 4 vào Điều 3 như sau:

"4. Việc thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo khối lượng công việc yêu cầu bố trí tối thiểu 05 biên chế trở lên".

3. Sửa đổi, bổ sung khổ 2 khoản 3 Điều 4 như sau: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở:

Phòng có từ 05 đến 09 biên chế có 01 Phó Trưởng phòng; Phòng có từ 10 biên chế trở lên không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc diện sắp xếp, sáp nhập, giải thể:

Từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, các đơn vị thuộc diện sáp nhập, giải thể (gồm: Bảo tàng; Thư viện tỉnh; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; Trường năng khiếu Nghệ thuật và Thể thao; Khu di tích Pác Bó; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập này cho đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định việc sáp nhập, giải thể).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thi hành);
- Bộ VHTTDL;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- CVP, các PCVP;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Trung tâm thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2019
Ngày hiệu lực28/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Cao Bằng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Cao Bằng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýHoàng Xuân Ánh
       Ngày ban hành18/04/2019
       Ngày hiệu lực28/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Cao Bằng

           • 18/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực