Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND về ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ủy quyền xác định giá đất cụ thể Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC ỦY QUYỀN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 26/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, b sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: s 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vn xác định giá đất; s 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản s 30/STNMT-ĐGĐBT ngày 04/01/2019 và ý kiến thẩm định ca Sở Tư pháp tại Văn bản s 01/BC-STP ngày 03/01/2019; sau khi làm việc, thống nhất với các sở, ngành, địa phương tại cuộc họp ngày 15/01/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. y quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể đối với các trường hợp:

1. Tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

2. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đt, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

3. Tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Tính tiền thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật đất đai.

6. Hộ gia đình, cá nhân mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trả tiền hàng năm trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

7. Giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê cho hộ gia đình, cá nhân.

Điều 2. Phối hợp xử lý giá đất tại các khu vực giáp ranh giữa các địa phương khi xây dựng giá đất cụ thể

Việc phê duyệt giá đất cụ thể quy định tại Điều 1 nêu trên đối với các khu vực giáp ranh giữa các huyện, thành phố, thị xã được tính từ đường địa giới hành chính ra mỗi bên 500m nếu có sự chênh lệch giá đất ln hơn 30% thì Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã nơi có đất gửi Dự thảo phương án giá đất của đơn vị mình cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã lin kề để cùng phối hợp thống nhất bằng văn bản mức giá đất phù hợp trước khi phê duyệt. Trường hợp không thống nhất được thì Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã nơi có đt tng hợp báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để cùng các Sở, ngành liên quan xem xét trình Ủy ban nhân dân tnh có ý kiến bằng Văn bản chđạo trước khi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã phê duyệt giá đất cụ thể.

Điều 3. Xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể đối với các trưng hợp còn lại

Giá đất cụ thể để tính tiền khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư cho các tổ chức và các thửa đất hoặc khu đất Ủy ban nhân dân tnh giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý thì giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có chức năng tư vấn xác định giá đất xây dựng trình Hi đồng thẩm định giá đất tnh thẩm định, Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung được ủy quyền theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định của mình đối với việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể và việc tổ chức triển khai thực hiện.

Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đảm bảo khách quan, chính xác và đúng quy định; hết thời hạn ủy quyền, tổng hợp kết quả, báo cáo và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tnh.

Thời gian ủy quyền: Ktừ ngày quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019.

Điều 5. Hiệu lực thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 02 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tnh, Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế tnh; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó VP;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC, NL2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2019
Ngày hiệu lực11/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(21/02/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ủy quyền xác định giá đất cụ thể Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ủy quyền xác định giá đất cụ thể Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Ngọc Sơn
        Ngày ban hành28/01/2019
        Ngày hiệu lực11/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (21/02/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ủy quyền xác định giá đất cụ thể Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ủy quyền xác định giá đất cụ thể Hà Tĩnh

            • 28/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực