Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 78/2008/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 78/2008/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 08/2020/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật t chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 79/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n và công cụ hỗ trợ;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành ph tại Tờ trình s 820/TTr-CATP-PC06 ngày 25 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ văn bản

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng bảo vệ chuyên trách của các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban - ngành thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố;
- VPUB: CVP, các PVP;
- P.NCPC, TTCB, TTTH;
- Lưu: VT, (NC/TrH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Minh Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2020
Ngày hiệu lực20/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(09/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 78/2008/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 78/2008/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNgô Minh Châu
        Ngày ban hành07/04/2020
        Ngày hiệu lực20/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (09/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 78/2008/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 78/2008/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

              • 07/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực