Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực quốc phòng Ủy ban tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2020/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đ nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vc quốc phòng do y ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, bao gồm:

1. Chỉ thị số 13/CT-UB ngày 24/4/1993 về việc giải quyết quân nhân đào ngũ và trn tránh việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

2. Chỉ thị số 14/2000/CT-UB ngày 14/11/2000 về việc triển khai việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội.

3. Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 30/3/2010 về việc tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điều 2. Hiu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh đăng tải Quyết định này trên Công báo tỉnh Gia Lai và Cổng thông tin điện ttỉnh Gia Lai.

2. Giao Sở Tư pháp tổng hợp các văn bản bị bãi bỏ quy định tại Điều 1 Quyết định này vào Danh mục văn bản hết hiệu lực và ngừng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- TT T
nh ủy; HĐND tỉnh (b/cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cục KTVB QPPL/Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VP, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2020
Ngày hiệu lực25/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực quốc phòng Ủy ban tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực quốc phòng Ủy ban tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành15/01/2020
        Ngày hiệu lực25/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực quốc phòng Ủy ban tỉnh Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực quốc phòng Ủy ban tỉnh Gia Lai

            • 15/01/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực