Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 38/2015/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng Sở Tư pháp Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2020/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 3 CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2015/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 473/TTr-STP ngày 04 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức

a) Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ

Văn phòng Sở;

Thanh tra Sở;

Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật);

Phòng Xây dựng, kiểm tra và Quản lý việc thực thi về pháp luật (quản lý công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật);

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp (bao gồm hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp; luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại (nếu có), trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự, thừa phát lại (nếu có) và các lĩnh vực tư pháp khác).

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật công chức là trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn và phân cấp quản lý cán bộ, công chức hiện hành của tỉnh.”.

Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

1. Bãi bỏ cụm từ “kiểm soát thủ tục hành chính” tại Khoản 1 Điều 1.

2. Bãi bỏ điểm a Khoản 4 Điều 2.

3. Bãi bỏ điểm a, b, c, d, đ, e, g Khoản 8 Điều 2.

4. Bãi bỏ Khoản 10 Điều 2.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm CBTH, Phòng NCPC;
- Lưu: VT, VP ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2020
Ngày hiệu lực06/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(06/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng Sở Tư pháp Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng Sở Tư pháp Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýPhạm Văn Tân
        Ngày ban hành23/03/2020
        Ngày hiệu lực06/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (06/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng Sở Tư pháp Tây Ninh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng Sở Tư pháp Tây Ninh

              • 23/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực