Quyết định 08/QĐ-HĐND

Quyết định 08/QĐ-HĐND năm 2008 thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 08/QĐ-HĐND thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND HN


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 08/QĐ-HĐND  

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU, TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12 ngày 11/12/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

I. Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Địa chỉ trụ sở: số 79 phố Đinh Tiên Hoàng và số 12 phố Lê Lai, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

1. Chức năng: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan giúp việc của Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố; tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội:

a. Trong việc tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội:

- Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của Đoàn ĐBQH; tổ chức phục vụ thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

- Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trực tiếp đóng góp ý kiến, tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết và các văn bản khác theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát;

- Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân;

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; giúp Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

- Giúp Trưởng đoàn, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp tình hình hoạt động của Đoàn để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ mối quan hệ với các đại biểu Quốc hội; Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội; đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội và hoạt động đối ngoại.

b. Trong việc tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố:

- Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm của HĐND, Thườmg trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân; Tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

- Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân điều hành công việc chung của Hội đồng nhân dân; điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân; Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối quan hệ với tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân; phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân trong hoạt động đối ngoại;

- Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân; cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban của Hội đồng nhân dân; đôn đốc cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp Ban của Hội đồng nhân dân;

- Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân xây dựng báo cáo công tác; phục vụ Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo Nghị quyết; giúp Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân hoàn chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân hoàn thiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

- Phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát;

- Phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân; Tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân;

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

- Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh và các văn bản khác theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp;

- Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân trong công tác giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

c. Các nhiệm vụ chung khác:

- Phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương;

- Phục vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân;

- Bảo đảm điều kiện hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; phục vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện chế độ chính sách đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Quản lý cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác hành chính, lưu trữ, bảo vệ và lễ tân của cơ quan, của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân;

- Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng theo quy định của Pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND Thành phố giao.

Điều 2. Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Tổ chức bộ máy của Văn phòng:

a. Văn phòng có Chánh Văn phòng và từ 02 đến 03 Phó Chánh Văn phòng;

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố sau khi thống nhất với Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố xem xét, quyết định trên cơ sở các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

b. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: gồm 04 phòng

- Phòng Công tác đại biểu Quốc hội;

- Phòng Công tác Hội đồng nhân dân;

- Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị;

- Phòng Công tác tiếp dân.

Trong quá trình hoạt động, nếu thấy cần thiết sẽ thành lập thêm phòng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý.

2. Biên chế:

Do UBND Thành phố phân bổ hàng năm sau khi thống nhất với Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND Thành phố (không bao gồm các chức danh của Thường trực HĐND, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và ủy viên chuyên trách các Ban của HĐND Thành phố).

Trước mắt trên cơ sở số người hiện có, Văn phòng căn cứ chức năng và nhiệm vụ mới được giao bố trí cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phù hợp với cơ cấu các phòng để ổn định hoạt động của Văn phòng.

Điều 3. Giao Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Quy chế làm việc; bố trí cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở vật chất của Văn phòng để tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chính thức hoạt động theo pháp nhân mới kể từ ngày Chủ tịch HĐND Thành phố bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UBND TP;
- Mặt trận TQ TP;
- Các Ban của Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- HĐND, UBND các Quận, Huyện;
- Các Ban HĐND TP;
- Công an TP (để khắc dấu);
- Như điều 4;
- Lưu.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/QĐ-HĐND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/QĐ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2008
Ngày hiệu lực16/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/QĐ-HĐND

Lược đồ Quyết định 08/QĐ-HĐND thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND HN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/QĐ-HĐND thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND HN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/QĐ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Doãn Thanh
        Ngày ban hành01/04/2008
        Ngày hiệu lực16/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 08/QĐ-HĐND thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND HN

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/QĐ-HĐND thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND HN

            • 01/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực