Quyết định 08/QĐ-UB-TC

Quyết định 08/QĐ-UB-TC năm 1977 thành lập Ty Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 08/QĐ-UB-TC thành lập Ty Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/QĐ-UB-TC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TY LÂM NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ nghị định số 01/NĐ/74 ngày 12-9-74 của Chánh phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam quyết định quyền hạn, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy chính quyền các cấp ;
- Căn cứ quyết định 03/CP ngày 20 tháng 01 năm 76 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và bổ nhiệm Ủy ban nhân dân thành phố Hồ chí Minh ;
- Căn cứ vào phuơng hướng nhiệm vụ khôi phục, cải tạo, xây dựng và phát triển kinh tế của thành phố;
- Xét đề nghị của ông Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Nay thành lập Ty Lâm nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ty Lâm nghiệp là cơ quan quản lý hành chính, chịu sự chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố và sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Lâm nghiệp.

Điều II: Ty Lâm nghiệp có nhiệm vụ :

1/ Căn cứ vào phương huớng xây dựng và phát triển lâm nghiệp của Trung ương kết hợp với chủ trương phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Ty Lâm nghiệp tổ chức, điều tra quy hoạch đất trồng cây, chỉ đạo trồng cây để lấp kín đồi trọc và phục hồi những nơi bị chiến tranh tàn phá, chỉ đạo trồng cây ở các trục đường giao thông và bảo vệ đồng ruộng .v…v.

2/ Tổng hợp các yêu cầu gỗ và lâm sản, lên kế hoạch dài hạn, ngắn hạn trình Ủy ban nhân dân thành phố xét quyết định. Tổ chức tiếp nhận vận chuyển gỗ và lâm sản, than, củi ở các tỉnh theo chỉ tiêu Trung ương phân bổ cho thành phố, và tổ chức cưa xẻ, chế biến phục vụ sản xuất, xây dựng cơ bản, tiêu dùng và xuầt khẩu, đồng thời tổ chức kiểm tra, xử lý các vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ và lâm sản, than củi trái phép.

3/ Tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh đối với công ty gỗ và lâm sản, các xí nghiệp liên hợp cưa xẻ chế biến gỗ và lâm sản quốc doanh, công tư hợp doanh, các hợp tác xã và các các đại lý kinh doanh ngành lâm nghiệp. Chịu trách nhiệm xét cấp giấy hành nghề cho các hợp tác xã và cá nhân kinh doanh lâm nghiệp và có biện pháp cải tạo xã hội chủ nghĩa các đối tượng do Ty Lâm nghiệp quản lý.

4/ Tổ chức và quản lý toàn diện các đơn vị sự nghiệp như: Chi cục Kiểm lâm nhân dân, các cơ sở ươm cây trồng cây và các phòng lâm nghiệp huyện.

5/ Quản lý và sử dụng tốt lao động, vật tư, tiền vốn theo đúng các  nguyên tắc, chế độ nhà nước đã quy định.

6/ Cùng với Công đoàn tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, có kế hoạch bồi dưỡng chính trị, tư tưởng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều III: Ty Lâm nghiệp thành phố đặt dưới quyền điều khiển của một Trưởng Ty và có từ 2 đến 3 Phó Trưởng Ty giúp việc. Bộ máy và biên chế của Ty Lâm nghiệp do ông Trưởng Ty xây dựng trình Ủy ban xét quyết định.

Điều IV: Những quy định trước đây về Lâm nghiệp trái với quyết định này không còn giá trị.

Điều Về việc: Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền và ông Trưởng Ty Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận :
-Bộ Lâm nghiệp
-BTC Thành ủy
-UBKH
-Sở Tài chánh
-Như điều 5
-Lưu Văn phòng
-Lưu Ban TCCQ.

K.T/ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu

 

Thuộc tính văn bản 08/QĐ-UB-TC
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 08/QĐ-UB-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/01/1977
Ngày hiệu lực 15/01/1977
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật năm ngoái
Download văn bản 08/QĐ-UB-TC

Lược đồ văn bản

Quyết định 08/QĐ-UB-TC thành lập Ty Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 08/QĐ-UB-TC thành lập Ty Lâm nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 08/QĐ-UB-TC
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Vũ Đình Liệu
Ngày ban hành 15/01/1977
Ngày hiệu lực 15/01/1977
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất