Quyết định 08/QĐ-UBND

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ một số thủ tục trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 134/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ trong bộ thủ tục hành chính cấp huyện tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 134/QĐ-UBND VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 133/QĐ-UBND NGÀY 07/7/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 28/SYT-VP ngày 09/01/2013 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bãi bỏ thủ tục: “Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP (đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ phục vụ ăn uống” thuộc Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng, lý do hết hiệu lực thi hành;

2. Bãi bỏ thủ tục: “Quyết định thành lập tổ y tế khóm” thuộc Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng, lý do hết hiệu lực thi hành;

3. Bãi bỏ thủ tục: “Xác nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm” thuộc Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng, lý do hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (BTP);
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu KS, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2013
Ngày hiệu lực17/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ trong bộ thủ tục hành chính cấp huyện tỉnh Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ trong bộ thủ tục hành chính cấp huyện tỉnh Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành17/01/2013
       Ngày hiệu lực17/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ trong bộ thủ tục hành chính cấp huyện tỉnh Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ trong bộ thủ tục hành chính cấp huyện tỉnh Sóc Trăng

           • 17/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực