Quyết định 0801/QĐ-BCT

Quyết định 0801/QĐ-BCT năm 2011 về thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và Ban quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 0801/QĐ-BCT ban chỉ đạo hội đồng thẩm định ban quản lý xúc tiến thương mại quốc gia 2015


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0801/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (dưới đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (dưới đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) và Ban quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (dưới đây gọi tắt là Ban quản lý Chương trình) bao gồm các Ông/Bà có tên tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Ban chỉ đạo bao gồm:

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban;

2. Thứ trưởng Bộ Công Thương phụ trách công tác xúc tiến thương mại, Phó trưởng ban thường trực;

3. Thứ trưởng Bộ Công Thương phụ trách công tác phát triển thị trường trong nước, Phó trưởng ban;

4. Thứ trưởng Bộ Công Thương phụ trách công tác mậu dịch biên giới, Phó trưởng ban;

5. Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Ủy viên.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

1. Định hướng chiến lược cho Chương trình trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ đã được Chính phủ phê duyệt;

2. Quyết định phương hướng thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu, thị trường trong nước và thương mại miền núi, biên giới và hải đảo;

3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình, bảo đảm Chương trình được thực hiện theo đúng yêu cầu, mục tiêu, nội dung, tiến độ và quy định của pháp luật;

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thẩm định:

1. Thứ trưởng Bộ Công Thương phụ trách công tác xúc tiến thương mại, Chủ tịch Hội đồng;

2. Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Các ủy viên là đại diện các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin truyền thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đại diện các Vụ: Thị trường trong nước, Thương mại miền núi, Châu Á-Thái Bình Dương, Châu Mỹ, Châu Phi-Tây Á-Nam Á, Châu Âu, Hợp tác quốc tế, Tài chính, Xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương.

Điều 5. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định Chương trình:

Hội đồng thẩm định Chương trình có nhiệm vụ thẩm định các đề án xúc tiến thương mại của các Đơn vị chủ trì xây dựng; tổng hợp thành chương trình quốc gia hàng năm để Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. Hội đồng có thể mời và tham khảo ý kiến chuyên gia trong quá trình thẩm định

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Chương trình:

1. Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Trưởng ban;

2. Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Phó trưởng ban thường trực;

3. Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước, Phó trưởng Ban;

4. Lãnh đạo Vụ Thương mại miền núi, Phó trưởng ban;

5. Các ủy viên là đại diện Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thương mại miền núi, Vụ Tài Chính.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban quản lý Chương trình

Ban quản lý Chương trình có các nhiệm vụ sau:

1. Chủ trì xây dựng Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, đề xuất cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động Xúc tiến thương mại quốc gia trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

2. Tổng hợp kế hoạch và nhu cầu kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trình Bộ Công Thương để bố trí vào kế hoạch chi ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương;

3. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Chương trình;

4. Hướng dẫn các đơn vị chủ trì xây dựng đề án xúc tiến thương mại quốc gia; tiếp nhận, đánh giá sơ bộ các đề án xúc tiến thương mại theo các quy định hiện hành; tổng hợp gửi Hội đồng thẩm định thẩm định các đề án và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ra Quyết định phê duyệt Chương trình;

5. Ký hợp đồng thực hiện các đề án thuộc Chương trình với các đơn vị chủ trì Chương trình; thực hiện các thủ tục cấp kinh phí để thực hiện hợp đồng; tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

6. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các đề án của chương trình;

7. Tổng hợp quyết toán kinh phí của Chương trình báo cáo Bộ Công Thương theo quy định;

8. Phối hợp với Cơ quan tài chính có liên quan hướng dẫn các thủ tục liên quan đến hợp đồng, thực hiện hợp đồng, tạm ứng, thanh quyết toán các đề án của Chương trình cho các đơn vị chủ trì;

9. Tổng hợp và xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất (theo yêu cầu) về kết quả thực hiện của Chương trình;

10. Làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các văn bản, đề xuất, kiến nghị của các đơn vị chủ trì Chương trình, trình Bộ Trưởng thông qua các đơn vị chức năng của Bộ và thông báo các quyết định của Bộ trưởng đến các đơn vị chủ trì và các cơ quan có liên quan.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương giao.

Điều 8. Giao Chủ tịch Hội đồng thẩm định ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định và Hệ thống tiêu chí đánh giá, thẩm định đề án xúc tiến thương mại quốc gia.

Điều 9. Giao Trưởng ban quản lý chương trình ban hành Quy chế làm việc của Ban quản lý Chương trình.

Điều 10. Ban quản lý Chương trình được sử dụng con dấu của Cục Xúc tiến thương mại và mở tài khoản tại kho bạc phục vụ các giao dịch liên quan đến Chương trình.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định và Ban Quản lý Chương trình được lấy từ nguồn kinh phí quản lý hành chính hàng năm của Cục Xúc tiến thương mại.

Điều 12. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên của Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Ban quản lý có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 12;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông
 tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT;
- Lãnh đạo Bộ;
- PC;
- Lưu: VT, XTTM, TTTN, TMMN.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0801/QĐ-BCT ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia:

1. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thành Biên, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng ban;

4. Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng ban;

5. Ông Đỗ Thắng Hải, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Ủy viên.

II. Thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia:

1. Ông Nguyễn Thành Biên, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch;

2. Ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, Phó Chủ tịch;

3. Ông Trần Bảo Giám, Vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi, Bộ Công Thương, Ủy viên;

4. Ông Đặng Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Công Thương, Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Lộc An, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Ủy viên;

6. Bà Phan Thị Thanh Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương, Ủy viên;

7. Ông Chu Thắng Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ Công Thương, Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Hải Tịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Công Thương, Ủy viên;

9. Ông Trần Quang Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Phi - Tây Nam Á, Bộ Công Thương, Ủy viên;

10. Ông Trịnh Đình Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Công Thương, Ủy viên;

11. Ông Phạm Đào Chương, Chuyên viên chính Vụ Tài chính, Bộ Công Thương, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Thông tin truyền thông, Ủy viên;

13. Ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng, Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

15. Bà Trần Thị Miêng, Phó Cục trưởng Cục Chế biến, thương mại, nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Ủy viên.

III. Thành viên Ban quản lý Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia:

1. Ông Đỗ Thắng Hải, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Trưởng Ban;

2. Ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Phó Trưởng Ban thường trực;

3. Ông Trần Bảo Giám,Vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi - Phó Trưởng Ban;

4. Ông Nguyễn Lộc An, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Phó Trưởng Ban;

5. Ông Phạm Đào Chương, Chuyên viên chính Vụ Tài chính, Bộ Công Thương - Ủy viên;

6. Ông Trần Minh Thắng, Trưởng phòng Chính sách phát triển xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại - Ủy viên;

7. Bà Doãn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Xúc tiến thương mại - Ủy viên;

8. Bà Trương Thị Lan, Phó Trưởng Phòng Chính sách phát triển xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại - Ủy viên;

9. Ông Trần Văn Bích, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Xúc tiến thương mại - Ủy viên;

10. Ông Lê Anh Quân, Phó trưởng Phòng Quản lý xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại - Ủy viên;

11. Bà Trần Thị Hoài Hương, Phó trưởng Phòng Thông tin-Đối ngoại, Cục Xúc tiến thương mại - Ủy viên;

12. Ông Phan Hữu Việt Đức, Phó trưởng Phòng Quản lý dịch vụ phân phối, Vụ Thị trường trong nước - Ủy viên;

13. Bà Chử Thị Bích Liên, Chuyên viên phòng Chính sách phát triển xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại - Ủy viên;

14. Ông Tô Hoàng Anh, Chuyên viên phòng Chính sách phát triển xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại - Ủy viên;

15. Bà Trần Hoài Nam, Chuyên viên phòng Chính sách phát triển xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại - Ủy viên;

16. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chuyên viên phòng Chính sách phát triển xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại - Ủy viên;

17. Bà Phạm Thị Tố Ninh, Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Xúc tiến thương mại - Ủy viên;

18. Bà Vũ Thị Mai Hương, Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Xúc tiến thương mại - Ủy viên;

19. Bà Nguyễn Thu Huyền, Chuyên viên Phòng Nghiên cứu thị trường, Cục Xúc tiến thương mại - Ủy viên;

20. Ông Đỗ Minh Quân, Chuyên viên Vụ Thương mại miền núi - Ủy viên./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 0801/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu0801/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2011
Ngày hiệu lực22/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 0801/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 0801/QĐ-BCT ban chỉ đạo hội đồng thẩm định ban quản lý xúc tiến thương mại quốc gia 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 0801/QĐ-BCT ban chỉ đạo hội đồng thẩm định ban quản lý xúc tiến thương mại quốc gia 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu0801/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýVũ Huy Hoàng
       Ngày ban hành22/02/2011
       Ngày hiệu lực22/02/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 0801/QĐ-BCT ban chỉ đạo hội đồng thẩm định ban quản lý xúc tiến thương mại quốc gia 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 0801/QĐ-BCT ban chỉ đạo hội đồng thẩm định ban quản lý xúc tiến thương mại quốc gia 2015

           • 22/02/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/02/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực