Quyết định 09/2007/QĐ-BCN

Quyết định 09/2007/QĐ-BCN sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 23 Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực kèm theo Quyết định 32/2006/QĐ-BCN do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 09/2007/QĐ-BCN trình tự thủ tục cấp sửa đổi thu hồi giấy phép hoạt động điện lực sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 23 Quyết định 32/2006/QĐ-BCN đã được thay thế bởi Quyết định 15/2008/QĐ-BCT bổ sung điều kiện, trình tự và thủ tục cấp,bổ sung, thu hồi và quản lý giấy phép hoạt động điện lực theo QĐ 32/2006/QĐ-BCN và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2007/QĐ-BCN trình tự thủ tục cấp sửa đổi thu hồi giấy phép hoạt động điện lực sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 23 Quyết định 32/2006/QĐ-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2007/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 09/2007/QĐ-BCN CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 23 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THU HỒI VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2006/QĐ-BCN NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Quyết định số 258/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 23 Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 như sau:

“Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống đăng ký kinh doanh tại địa phương”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP,
- UBND, Sở CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Website Chính phủ,
- Công báo,
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp),
- Tập đoàn Điện lực Việt ,
- Các Vụ, Cục, tra Bộ,
- Lưu: VT, ĐTĐL, PC.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2007/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2007
Ngày hiệu lực02/03/2007
Ngày công báo15/02/2007
Số công báoTừ số 91 đến số 92
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2008
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 09/2007/QĐ-BCN trình tự thủ tục cấp sửa đổi thu hồi giấy phép hoạt động điện lực sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 23 Quyết định 32/2006/QĐ-BCN


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 09/2007/QĐ-BCN trình tự thủ tục cấp sửa đổi thu hồi giấy phép hoạt động điện lực sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 23 Quyết định 32/2006/QĐ-BCN
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu09/2007/QĐ-BCN
     Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
     Người kýHoàng Trung Hải
     Ngày ban hành06/02/2007
     Ngày hiệu lực02/03/2007
     Ngày công báo15/02/2007
     Số công báoTừ số 91 đến số 92
     Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2008
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 09/2007/QĐ-BCN trình tự thủ tục cấp sửa đổi thu hồi giấy phép hoạt động điện lực sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 23 Quyết định 32/2006/QĐ-BCN

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2007/QĐ-BCN trình tự thủ tục cấp sửa đổi thu hồi giấy phép hoạt động điện lực sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 23 Quyết định 32/2006/QĐ-BCN