Quyết định 09/2007/QĐ-KTNN

Quyết định 09/2007/QĐ-KTNN về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 09/2007/QĐ-KTNN Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí Kiểm toán Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 768/QĐ-KTNN năm 2013 Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí và được áp dụng kể từ ngày 12/07/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2007/QĐ-KTNN Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí Kiểm toán Nhà nước


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 09/2007/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 06 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 04 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí;
Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-KTNN ngày 31/10/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Kiểm toán Nhà nước theo quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Kiểm toán Nhà nước (sau đây gọi là Người phát ngôn) là Tổng Kiểm toán Nhà nước hoặc người được Tồng Kiểm toán Nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Họ tên và chức vụ Người phát ngôn của Kiểm toán Nhà nước phải được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

2. Trường hợp cần thiết, Tổng Kiểm toán Nhà nước có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình phát ngôn hoặc phối hợp cùng người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

3. Người được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:

a) Là cán bộ,  công chức thuộc biên chế chính thức và đang công tác tại Kiểm toán Nhà nước;

b) Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ trung thực, khách quan;

c) Có am hiểu sâu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; có hiểu biết nhất định về lĩnh vực báo chí, nắm vững các quy định pháp luật về báo chí;

d) Có năng lực phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin báo chí và có khả năng giao tiếp với báo chí.

4. Các cá nhân của Kiểm toán Nhà nước không được giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh Kiểm toán Nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật, không trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí.

Chương 2:

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

Kiểm toán Nhà nước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, thông qua các hình thức sau:

1. Hàng tháng hoặc ít nhất 3 tháng một lần cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí trên trang tin điện tử của Kiểm toán Nhà nước.

2. Ít nhất 6 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Việc tổ chức họp báo thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Khi thấy cần thiết, Kiểm toán Nhà nước tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban hàng tuần do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện.

4. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Trang tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thườg

Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

1. Khi thấy cần phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước nhằm định hướng và cảnh báo kịp thời trong xã hội; về quan điểm và cách xử lý của Kiểm toán Nhà nước đối với các sự kiện, vấn đề đó.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của Kiểm toán Nhà nước thì người phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là hai (02) ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

2. Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông về các sự kiện, vấn đề của Kiểm toán Nhà nước, hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước được nêu trên báo chí.

3. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về nội dung liên quan đến Kiểm toán Nhà nước và yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nội dung thông tin cung cấp cho cơ quan báo chí

Các thông tin được phép cung cấp cho cơ quan báo chí bao gồm:

1. Các thông tin liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Chương trình công tác và kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đã công bố.

3. Kết quả kiểm toán và tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán thực hiện theo Quy chế Công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước ban hành theo Quyết định số 03/2007/QĐ-KTNN ngày 26/07/2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

4. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến Kiểm toán Nhà nước, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Kiểm toán Nhà nước.

5. Quan điểm và ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng, đột xuất của kiểm toán Nhà nước được dư luận xã hội quan tâm.

6. Các lĩnh vực công tác khác của Kiểm toán Nhà nước mà Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xét thấy cần và cho phép công bố với cơ quan báo chí.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn

1. Người phát ngôn được nhân danh, đại diện Kiểm toán Nhà nước phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Chỉ những thông tin do người phát ngôn cung cấp mới được coi là thông tin chính thống của Kiểm toán Nhà nước.

Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do Người phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên Người phát ngôn theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Người phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Kiểm toán Nhà nước cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật.

3. Người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;

b) Những thông tin liên quan đến các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Kế hoạch kiểm toán hàng năm và kết quả kiểm toán chưa công bố; những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

4. Người phát ngôn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Trong trường hợp Người phát ngôn không phải là Tổng Kiểm toán Nhà nước thì còn phải chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về tính chính xác, tính trung thực của nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước trong việc tổng hợp, cung cấp thông tin cho Người phát ngôn của Kiểm toán Nhà nước

1. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước là đơn vị đầu mối trong việc tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ Người phát ngôn của Kiểm toán Nhà nước. Tất cả các thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước cung cấp cho Người phát ngôn đều phải được thực hiện thông qua Văn phòng Kiểm toán Nhà nước.

2. Tổ chức họp báo định kỳ, đột xuất để Người phát ngôn của Kiểm toán Nhà nước phát ngôn và cung cấp thông tin quy định tại Điều 5 Quy chế này cho cơ quan báo chí.

Điều 8. Phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước với Văn phòng Kiểm toán Nhà nước trong việc tổng hợp, cung cấp thông tin cho Người phát ngôn

1. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có trách nhiệm phối hợp và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước trong việc cung cấp thông tin cho Người phát ngôn theo quy định tại Quy chế này.

2. Thủ tướng các đơn vị trực thuộc KTNN chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về tính chính xác, trung thực của các thông tin do đơn vị mình cung cấp cho Người phát ngôn.

Điều 9. Xử lý vi phạm

1. Cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước vi phạm Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan báo chí khi đưa các tin, bài liên quan đến Kiểm toán Nhà nước vi phạm các quy định của Luật báo chí thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ tướng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này; trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh mới hoặc khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Vụ Pháp chế để tập hợp báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và định kỳ tổng hợp báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước./.

 

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2007/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2007
Ngày hiệu lực30/11/2007
Ngày công báo15/11/2007
Số công báoTừ số 774 đến số 775
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/07/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 09/2007/QĐ-KTNN Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí Kiểm toán Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2007/QĐ-KTNN Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí Kiểm toán Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2007/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành31/10/2007
        Ngày hiệu lực30/11/2007
        Ngày công báo15/11/2007
        Số công báoTừ số 774 đến số 775
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/07/2013
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 09/2007/QĐ-KTNN Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí Kiểm toán Nhà nước

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2007/QĐ-KTNN Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí Kiểm toán Nhà nước