Quyết định 09/2008/QĐ-UB

Quyết định 09/2008/QĐ-UB quy định chế độ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2008/QĐ-UB quy định chế độ thu phí BVMT nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho dự án cải thiện VSMT Nha Trang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 09/2008/QĐ-UB

Nha Trang, ngày 20 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ PHÍ VỆ SINH PHỤC VỤ CHO DỰ ÁN CẢI THIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 9 về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho Dự án vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định chế độ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho Dự án vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008 và được áp dụng thực hiện trong 07 năm từ năm 2008 đến năm 2014.

- Bãi bỏ mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang đã quy định tại Điều 3 của Quyết định số 132/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 và Quyết định số 73/2005/QĐ-UBND ngày 23/9/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Các điều khoản khác của Quyết định số 132/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn còn hiệu lực thi hành.

- Bãi bỏ mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt quy định tại điều 4 của Quyết định số 128/2004/QĐ-UB ngày 12/5/2004 của UBND tỉnh. Các điều khoản khác của Quyết định số 128/2004/QĐ-UB ngày 12/5/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang; Giám đốc các Công ty: Môi trường Đô thị Nha Trang, Cấp thoát nước Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, HĐND và UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh (02 bản);
- Website tỉnh KH;
- Lưu VP, HB, HL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ PHÍ VỆ SINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Chương 1.

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC THU

Điều 1. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:

1. Đối tượng chịu phí: Tổ chức, hộ gia đình sử dụng hệ thống cấp nước sạch ở thành phố Nha Trang hoặc tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch).

2. Đối tượng không chịu phí: Hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định của tỉnh.

3. Mức thu phí: Như quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 9 về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho Dự án vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang.

Điều 2. Phí vệ sinh

1. Đối tượng chịu phí: Hộ gia đình (bao gồm cả thường trú và tạm trú); hộ kinh doanh, buôn bán, khách sạn, nhà hàng; các cơ quan hành chính, sự nghiệp; văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế; các trường học, học viện; các cơ quan hành chính, sự nghiệp; các đơn vị quân đội, công an… trên địa bàn thành phố Nha Trang.

2. Các đối tượng không chịu phí: Hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định của tỉnh.

3. Mức thu phí: Như quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 9 về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho Dự án vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang.

Chương 2.

CHẾ ĐỘ THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THU ĐƯỢC

Điều 3. Chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thu được

1. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:

- Đơn vị thu phí là Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa: Hàng tháng Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa căn cứ số lượng nước sạch mà các hộ gia đình và các cơ quan, đơn vị… đã tiêu thụ, khi thu tiền bán nước sạch tiêu thụ đồng thời thu tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

- Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa được trích để lại 7,5% trên tổng số tiền phí thu được và sử dụng đúng mục đích quy định tại Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về chế độ quản lý và sử dụng phí để lại cho các đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

- Số còn lại 92,5% được để lại cho Ngân sách cấp tỉnh dùng để chi phí bảo dưỡng, vận hành, duy tu, nạo vét và tích lũy khấu hao thiết bị đối với các hệ thống được đầu tư trong Dự án. Hàng năm, Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa phải lập dự toán thu, chi phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, gửi cho Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

- Chứng từ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: Sử dụng hóa đơn bán hàng của Công ty Cấp nước Khánh Hòa do Cục Thuế tỉnh phát hành và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định hiện hành.

- Hàng tháng sau khi trích tỷ lệ để lại, Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa có nghĩa vụ nộp đầy đủ, kịp thời số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản tương ứng, mục 042, tiểu mục 01 mục lục ngân sách.

- Hàng năm Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa phải thực hiện quyết toán thu, chi tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt cho cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính, đồng gửi cho Ban QLDA Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phí vệ sinh:

- Phí vệ sinh là khoản thu thuộc doanh thu từ hoạt động công ích nhằm bù đắp một phần chi phí đầu tư cho tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Nha Trang.

- Phí vệ sinh do Công ty môi trường đô thị thành phố Nha Trang tổ chức thu phí vệ sinh của các đối tượng trên địa bàn Nha Trang và được để lại 100% số thu dùng để chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và bảo dưỡng, vận hành hệ thống thiết bị được đầu tư trong Dự án. Việc sử dụng thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

- Phí vệ sinh thu mỗi tháng một lần, toàn bộ số tiền phí thu được phải nộp đầy đủ, kịp thời vào tài khoản tiền gửi của Công ty môi trường Đô thị thành phố Nha Trang tại ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch.

- Chứng từ thu phí vệ sinh do Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa phát hành.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị

1. Công ty Môi trường Đô thị Thành phố Nha Trang, Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa được giao nhiệm vụ thu phí có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quyết định này, công khai mức thu phí và thống kê danh sách thu phí theo các mức phí, báo cáo UBND thành phố và cơ quan tài chính cùng cấp khi thực hiện thu phí.

2. UBND thành phố Nha Trang phối hợp với các cấp chính quyền địa phương bàn biện pháp tuyên truyền, phổ biến đạt kết quả, đảm bảo thu đúng, thu đủ.

3. Sở Tài chính Khánh Hòa có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thu phí lập dự toán, quyết toán thu, chi theo đúng cơ chế quản lý tài chính hiện hành áp dụng cho từng đơn vị./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2008/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2008/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2008
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2008/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 09/2008/QĐ-UB quy định chế độ thu phí BVMT nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho dự án cải thiện VSMT Nha Trang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2008/QĐ-UB quy định chế độ thu phí BVMT nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho dự án cải thiện VSMT Nha Trang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2008/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýVõ Lâm Phi
        Ngày ban hành20/02/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 09/2008/QĐ-UB quy định chế độ thu phí BVMT nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho dự án cải thiện VSMT Nha Trang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2008/QĐ-UB quy định chế độ thu phí BVMT nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho dự án cải thiện VSMT Nha Trang

            • 20/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực