Quyết định 09/2008/QĐ-UBND

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND ban hành Khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của thành phố Đà Nẵng do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2008/QĐ-UBND Khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2006 - 2010 Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 09/2008/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2006 - 2010 CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 555/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010;
Thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2005/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006 - 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Khung theo dõi và đánh giá kế hoạch 5 năm).

Điều 2. Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện theo từng mục tiêu cụ thể được phân công tại Khung theo dõi và đánh giá kế hoạch 5 năm kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Căn cứ Khung theo dõi, đánh giá kế hoạch 5 năm kèm theo Quyết định này và đặc điểm của từng ngành, lĩnh vực, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiến hành xây dựng và ban hành Khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của ngành và địa phương.

Điều 4. Trách nhiệm và thời gian gửi báo cáo

1. Trách nhiệm gửi báo cáo

Các cơ quan nêu tại Điều 2 thuộc Quyết định này có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 theo định kỳ hàng năm, báo cáo giữa kỳ (2 năm), báo cáo kết thúc kế hoạch 5 năm và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND thành phố để tổng hợp báo cáo trình Chủ tịch UBND thành phố.

2. Thời gian gửi báo cáo:

Trước ngày 20 tháng 6 cùng với báo cáo kế hoạch hàng năm, các Sở, ban, ngành và quận, huyện báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm kế hoạch (đối với các chỉ tiêu hàng năm); báo cáo thực hiện kế hoạch 2 năm trước (đối với các chỉ tiêu báo cáo 2 năm 1 lần) và luỹ kế đến năm báo cáo theo quy định tại Khung theo dõi và đánh giá kế hoạch 5 năm kèm theo Quyết định này.

Trước ngày 20 tháng 10 báo cáo cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch cả năm và luỹ kế đến năm báo cáo.

Trước ngày 31 tháng 2 các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện báo cáo bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch năm trước và lũy kế đến năm báo cáo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (không triển khai Quyết định này ở xã, phường).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định này./.

                                             

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực12/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2008/QĐ-UBND Khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2006 - 2010 Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2008/QĐ-UBND Khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2006 - 2010 Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành28/01/2008
        Ngày hiệu lực12/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 09/2008/QĐ-UBND Khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2006 - 2010 Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2008/QĐ-UBND Khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2006 - 2010 Đà Nẵng

            • 28/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực