Quyết định 09/2011/QĐ-UBND

Quyết định 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi "Quy chế thưởng, phạt tiến độ thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương" ban hành theo Quyết định 70/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Quyết định 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 70/2009/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 20/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 70/2009/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2011/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI “QUY CHẾ THƯỞNG, PHẠT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG VỐN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/2009/QĐ-UBND NGÀY 29/9/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 682/TTr-SXD ngày 04 tháng 5 năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 của Quy chế thưởng, phạt tiến độ thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng đối với công trình co sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương như sau:

“ Điều 2. Nguyên tắc thưởng, phạt:

1. Nguyên tắc chung:

a) Việc đảm bảo tiến độ trong hoạt động xây dựng để sớm đưa công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng vào sử dụng, quản lý so với tiến độ được phê duyệt thông qua bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm ký kết hợp đồng trong hoạt động xây dựng trên cơ sở hợp đồng được soạn thảo một cách chặt chẽ. Cụ thể, chi tiết về tiến độ thực hiện, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên trong việc đảm bảo thực hiện đúng tiến độ thực hiện hợp đồng đã ký kết, quy định cụ thể về thưởng, phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

c) Việc ký kết hợp đồng phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định về đảm bảo thực hiện hợp đồng xây dựng và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng tại Điều 16 của Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

2. Nguyên tắc thưởng:

Khi thực hiện hợp đồng vượt mức yêu cầu về tiến độ đã ký kết và đảm bảo chất lượng công trình đưa vào sử dụng, quản lý.

3. Nguyên tắc phạt:

Khi thực hiện hợp đồng chậm so với tiến độ trong hợp đồng đã ký kết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịnh Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2011
Ngày hiệu lực23/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 70/2009/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 70/2009/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýLê Thanh Cung
       Ngày ban hành13/04/2011
       Ngày hiệu lực23/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 70/2009/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 70/2009/QĐ-UBND