Quyết định 09/2016/QĐ-UBND

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 87/2014/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND sửa đổi 87/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 15/2018/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2016/QĐ-UBND sửa đổi 87/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2016/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 87/2014/QĐ-UBND NGÀY 17/11/2014 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT S CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QHH13;

Căn cứ Nghị quyết số 200/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 của HĐND tnh về sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về một số chính sách h trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình s 28/TTr-SNN-KHTC ngày 06/01/2016,

QUYT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát trin nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

1. B sung vào Điểm a, Khoản 2, Điều 1 như sau:

Mua chế phẩm sinh học, làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn, gà.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4: Cây ăn quả (cam, quýt giống mới, chanh leo) như sau:

1. Đối với cây cam, quýt giống mới:

a) Hỗ trợ cây giống cam, quýt giống mới sạch bệnh, với mức 10.000 đồng/cây.

b) H trợ làm đất trồng mới cam, quýt giống mới, với mức 5.000.000 đồng/ha.

2. Đối với cây chanh leo (trong vùng quy hoạch):

a) H trợ giống chanh leo sạch bệnh, với các mức cụ thể như sau:

- Đối với các hộ nghèo, trợ giá giống 100%.

- Đối với các hộ cận nghèo, trợ giá giống 70%.

- Đối với các hộ còn lại, trợ giá giống 50%.

b) Hỗ trợ làm đất trồng mới chanh leo: 5.000.000 đồng/ha.

c) Hỗ trợ 70% giá trị công trình tưới nhỏ lẻ cây chanh leo được UBND cấp huyện phê duyệt (thiết bị và vật tư), không quá 70.000.000 đồng/công trình.

Điều 2. Bổ sung chính sách mua chế phm sinh học, làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn, gà

1. H trợ 60% kinh phí mua chế phẩm Compost maker và các phụ gia để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phm nông nghiệp.

2. H trợ 100% kinh phí mua chế phẩm Biogreen để xử lý tồn dư thuốc Bảo vệ thực vật trên đất trồng rau.

3. H trợ làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn, gà, cụ thể như sau:

a) Đối với chăn nuôi lợn: H trợ 50% kinh phí làm đệm lót sinh học chăn nuôi lợn, nhưng không quá 5.000.000 đồng/hộ. Diện tích hỗ trợ tối thiểu 20 m2 chuồng/hộ.

b) Đối với chăn nuôi gà: Hỗ trợ 50% kinh phí làm đệm lót sinh học, nhưng không quá 1.000.000 đồng/hộ. Diện tích hỗ trợ tối thiểu 20 m2 chuồng/hộ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, S Khoa học và Công nghệ thực hiện chính sách Mua chế phẩm sinh học, làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn, gà.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn liên ngành thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Th trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Giám đc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Sở Khoa học - Công nghệ): Th trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
-
TT Tnh ủy, TT HĐND tnh (để b/c);
-
Ch tịch UBND tnh (để b/c);
-
Các PCT UBND tnh;
-
PVPTC UBND tnh;
-
Trung tâm tin học - Công báo tnh;
-
Lưu: VTUB, CVNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2016
Ngày hiệu lực18/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2016/QĐ-UBND sửa đổi 87/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/2016/QĐ-UBND sửa đổi 87/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýĐinh Viết Hồng
       Ngày ban hành18/01/2016
       Ngày hiệu lực18/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 09/2016/QĐ-UBND sửa đổi 87/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2016/QĐ-UBND sửa đổi 87/2014/QĐ-UBND hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp Nghệ An