Quyết định 09/2017/QĐ-UBND

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND huyện Hóc Môn Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2017/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN HÓC MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện tại Công văn số 440/TP ngày 07 tháng 12 năm 2017 và Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 2134/TTr-NV ngày 11 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn ban hành theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 1:

“2. Chức năng:

Phòng Tư pháp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật”.

2. Bãi bỏ Khoản 10 Điều 2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Tư pháp huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp, Sở Nội vụ;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- TT. UBND huyện: CT, các PCT;
- Các CQCM, ĐVSN;
- UBND xã - thị trấn;
- Lưu: VT, PNV.K.4
5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Hồng Ngọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND huyện Hóc Môn Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND huyện Hóc Môn Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHuỳnh Văn Hồng Ngọc
       Ngày ban hành22/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND huyện Hóc Môn Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND huyện Hóc Môn Hồ Chí Minh

           • 22/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực