Quyết định 09/2017/QĐ-UBND

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2017/QĐ-UBND xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2017/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC XÉT TẶNG HUY HIỆU “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Khoản 37 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 146/TTr-SNV ngày 06 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quyết định này cụ thể hóa việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương” (sau đây gọi tắt là Huy hiệu) áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”.

Điều 2. Mục đích tặng Huy hiệu

Việc xét tặng Huy hiệu để ghi nhận thành tích, công lao đóng góp của các cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có cống hiến cho quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Bình Dương; động viên, giáo dục, nêu gương trong cộng đồng dân cư, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, góp phn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương văn minh, hiện đại.

Điều 3. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu

Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”.

Điều 4. Nguồn kinh phí tặng thưởng Huy hiệu và mức thưởng

1. Kinh phí tặng thưởng Huy hiệu do ngân sách tỉnh cấp hàng năm, được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh, do Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) quản lý và chi thưởng theo quy định.

2. Cá nhân được tặng Huy hiệu được cấp bằng, khung bằng, hiện vật Huy hiệu và kèm theo tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền thưởng cho cá nhân được tính dựa trên mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định khen thưởng. Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn số lên hàng chục ngàn đng.

3. Người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân người nước ngoài được tặng thưởng Huy hiệu và tặng phẩm lưu niệm có giá trị tương ứng với mức tiền thưởng kèm theo, theo quy định.

Đối với một số trường hợp cần thiết, ngoài việc tặng Huy hiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng phẩm lưu niệm kèm theo, theo đề nghị của Sở Nội vụ (Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng).

Điều 5. Hiện vật tặng thưởng

Hiện vật tặng thưởng gồm Huy hiệu, hộp đựng Huy hiệu, bằng công nhận Huy hiệu.

Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương” được thiết kế dựa trên logo của tỉnh Bình Dương, gồm các nội dung như sau:

1. Phần cuống: Viền ngoài làm bằng kim loại màu vàng, nền trong làm bằng mê ca màu đỏ, hình chữ nhật, kích thước: 2,7 x 1,2 cm.

2. Phần thân: Làm bằng kim loại màu vàng, dập nổi khuôn hình ngôi sao năm cánh, đường kính chiều ngang 4 cm; đường kính chiều dọc 4 cm; phía trong là hình tròn đường kính 2,2 cm với dòng chữ: “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Bình Dương”; chính giữa hình tròn là biểu tượng của tỉnh Bình Dương (logo với tông màu xanh, hình cánh hoa dầu và hình tượng cánh chim, trên nn hình ảnh chợ Thủ Dầu Một là dấu ấn lịch sử gắn liền với sự hình thành và phát triển của Thủ Dầu Một - Bình Dương, đồng hồ chỉ thời gian 10 giờ 30 phút là thời điểm giải phóng Thủ Dầu Một, bên phải có dòng chữ “THỦ DẦU MỘT”).

Điều 6. Tuyến trình xét tặng Huy hiệu

1. Việc xét và đề nghị tặng Huy hiệu cho các cá nhân có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Bình Dương thực hiện theo nguyên tắc cấp nào, cơ quan, doanh nghiệp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động hiện đang công tác, lao động, sản xut hoặc trước khi nghỉ chế độ, chịu trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị khen thưởng.

2. Đối với cá nhân ngoài tỉnh có công lao, thành tích đóng góp cho sự phát triển của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương nào, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó xét và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng.

3. Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lập hồ sơ để xét, đề nghị khen thưởng.

4. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng, thẩm định và lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có) trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng thưởng.

Điều 7. Thủ tục và thời gian xét tặng Huy hiệu

1. Thủ tục hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huy hiệu thực hiện theo Khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.

2. Việc xét tặng Huy hiệu định kỳ được thực hiện vào tháng 4, tháng 9 và tháng 12 hàng năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xét tặng đột xuất cho một số đối tượng trong trường hợp cần thiết.

3. Việc xét tặng cho cá nhân ngoài tỉnh, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được thực hiện thường xuyên, ngay sau khi có thành tích đóng góp, được cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh xét và đề nghị.

Điều 8. Tổ chức trao tặng

1. Việc trao tặng Huy hiệu được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Ltrao tặng cho cá nhân là Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo của tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tổ chức trao tặng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trao tặng cho các cá nhân thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc cá nhân ngoài tỉnh do cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen thưởng.

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định về việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”.

3. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thành viên Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.T
nh ủy, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan khối Đảng(8);
- Các sở, ban, ngành tỉnh(20);
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, Lh, TH, HC;
- Đài PTTH, Báo BD, Website tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2017
Ngày hiệu lực01/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2017/QĐ-UBND xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2017/QĐ-UBND xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành20/03/2017
        Ngày hiệu lực01/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 09/2017/QĐ-UBND xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2017/QĐ-UBND xét tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương

            • 20/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực