Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-UBND về Đề án "Tăng cường cán bộ làm công tác giảm nghèo tại xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi" do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-UBND Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2018/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 21 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI B QUYT ĐNH S 50/2006/QĐ-UBND NGÀY 02/6/2006 CA UBND TNH QUNG TR

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính ph quy định chức danh, số lượng, một số chế độ đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Theo đề nghị của Giám đốc S Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đán "Tăng cường cán bộ làm công tác giảm nghèo tại xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi".

Lý do: Việc thực hiện Đề án đã hoàn thành mục tiêu đra: hiện mi xã, phường, thị trấn đã được bố trí 01 công chức Văn hóa - xã hội, phụ trách nh vực lao động, thương binh và xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2018
Ngày hiệu lực01/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-UBND Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-UBND Quảng Trị
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành21/06/2018
       Ngày hiệu lực01/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-UBND Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ-UBND Quảng Trị

           • 21/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực