Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2001/QĐ.UB phê duyệt Điều lệ Hội Tin học tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2001/QĐ-UB Điều lệ Hội Tin học Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2018/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2001/QĐ.UB NGÀY 06/10/2001 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI TIN HỌC TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

Theo đề nghị của Hội Tin học tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 01/CV-HTH ngày 23 tháng 3 năm 2018 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 821/SNV-TCBC ngày 20 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 53/2001/QĐ.UB ngày 06 tháng 10 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tin học tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch Hội Tin học tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2018
Ngày hiệu lực18/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2001/QĐ-UB Điều lệ Hội Tin học Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2001/QĐ-UB Điều lệ Hội Tin học Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành04/05/2018
        Ngày hiệu lực18/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2001/QĐ-UB Điều lệ Hội Tin học Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 53/2001/QĐ-UB Điều lệ Hội Tin học Đồng Tháp

            • 04/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực